Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (IV.28.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 29- 2017. 04. 29

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése által biztosított jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Mezőkeresztes Város  Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 25. § (1)-(2) bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet  25. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„A bizottságok nem képviselő tagjai kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozata nem nyilvános.”


2. §


Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése hatályát veszti helyébe a következő lép:


„Az ülés helyéről, időpontjáról, a napirendekről a város lakosságát a Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30. szám alatt található hirdetőtáblán elhelyezett meghívóval és a honlapon közzétett meghívóval és előterjesztésekkel kell tájékoztatni. A lakosság tájékoztatásáról a képviselők részére kiküldött meghívóval egyidejűleg kell gondoskodni.”3. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
              Majoros János  s.k.                                                       Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

               polgármester                                                                        jegyző