Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VII.9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezéséről, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjakról

Hatályos: 2017. 07. 01

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, továbbá az  anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: atvr.)  42/A. § (4) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az atvr. 15/A. § - ában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével, a helyi Nemzetiségi Önkormányzat és a Szociális Kerekasztal véleményének kikérése után - a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1. §


E rendelet hatálya Mezőkeresztes Város Önkormányzatának közigazgatási területén kötött házasságokra (a továbbiakban: házasságkötés) terjed ki. 

Értelmező rendelkezések


2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. hivatali helyiség: Mezőkeresztes Város Önkormányzata által térítésmentesen biztosított, a házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.).

2. Hivatali munkaidő: Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai


3. §

(1) Házasság hivatali helyiségen, valamint munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötés iránti szándék bejelentésével egyidejűleg kell a jegyzőnél benyújtani.

(2) A hivatali munkaidőn kívülinek minősül, azaz anyakönyvi esemény, mely a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott munkarendtől eltérően történik.


(3)A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a kérelmezőknek kell gondoskodniuk a külső helyszínnek az anyakönyvi esemény megtartására alkalmas keretéről. A hivatali helyiségen kívüli helyszín akkor alkalmas az anyakönyvi esemény megtartására, ha az anyakönyvi iratok és kellékek sérülés és szennyeződésmentes elhelyezését biztosító asztal rendelkezésre áll.

A családi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak


4. §

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjmentes.

(2) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés díjmentes.

5. §

(1) A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként 3.000,- Ft díjazás illeti meg. 

(2) A hivatali munkaidőn kívül, nem a hivatali helyiségben történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként 3.000,- Ft díjazás illeti meg. 

Záró rendelkezések


6. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett házassági szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.


                        Majoros János                                                             Tóth Ábel

                         polgármester                                                                 jegyző


Tóth Ábel

jegyző