Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete

a füstköd-riadó tervről

Hatályos: 2014. 04. 30Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdés 11. pontjában és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. Rendelet 20. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


I.

Általános rendelkezések


A rendelet célja


1. §


A füstköd-riadó terv (továbbiakban: terv) célja, hogy meghatározza a megengedett érték feletti légszennyezettség esetén az emberi élet- és egészség, valamint a környezet megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait.


 A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések


2. §


A füstköd-riadó terv hatálya Mezőkeresztes Város közigazgatási területére terjed ki.


3. §


 (1) Szmogriadó: meghatározott ideig tartó, határérték feletti légszennyezettség idején elrendelt intézkedések összessége.


(2) Szmogriadó-fokozatok:

 1. készültségi fokozat: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 19.§ (1) bekezdése szerinti szmog helyzet megelőzésére irányuló intézkedések összessége;


 1. tájékoztatási fokozat: a légszennyezettség mértéke az egyes légszennyező anyagok tekintetében a lakosság egyes érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira megállapított szintjét eléri és a riasztási fokozat megelőzésére irányuló intézkedések összessége;


 1. riasztási fokozat: a légszennyezettség azon szintje, amelynek rövid idejű túllépése is veszélyeztetheti az emberi egészséget, és amelynél beavatkozás elrendelése indokolt.


II.

Megelőzést szolgáló intézkedések


Szmog helyzet kialakulásának megelőzését szolgáló intézkedések


4. §


 1. A város településszerkezetét meghatározó és befolyásoló tervek, programok, szabályzatok készítése és módosítása során kiemelten kell kezelni a települési klíma és levegőminőség javításához fűződő szempontokat. Ezek megvalósítására külön ki kell térni


 1. a Településfejlesztési Koncepcióban,
 2. az Integrált Városfejlesztési Stratégiában,
 3. a Közlekedésfejlesztési Koncepcióban,
 4. a Helyi Építési Szabályzatban és Szabályozási Tervben,
 5. a Településrendezési Tervben.


 1. A közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése érdekében a települési fejlesztési programok és beruházások során prioritást kell adni:
 1. az alacsony légszennyezőanyag kibocsátású közösségi közlekedési módoknak,
 2. a nem motorizált egyéni közlekedési módok fejlesztésének.


 1. A fűtési eredetű légszennyezés csökkentése érdekében a települési fejlesztési programok és beruházások során prioritást kell adni:
 1. a távfűtéshez kapcsolódó légszennyezőanyag kibocsátás csökkentésének,
 2. a lakások, intézmények hőszigetelésének és energia-hatékony beruházásoknak,
 3. a lakosság hatékony fűtési módszerekre irányuló ismeretei fejlesztésének.5. §


 1. A határértéken felüli szállópor (PM10) szennyezettség előfordulásának megelőzése érdekében a téli síktalanító anyagok maradékának feltakarítása minden év április 15-ig biztosítani kell.
 2. A város közigazgatási területén levő utak, parkolók pormentesítésére – időjárási viszonyok függvényében - az egész év során folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítani.


III.


A füstköd-riadó elrendelése és megszüntetése


6. §


 1. Füstköd-riadó megfelelő fokozatát kell elrendelni, ha Mezőkeresztesen a szennyező anyag koncentrációja folyamatosan eléri, vagy meghaladja a légszennyezettség méréséről szóló mindenkori hatályos jogszabályban rögzített, megfelelő riasztási fokozathoz tartozó határértékeket és az országos szennyezettségi helyzet alapján valószínűsíthető, hogy a mért szennyezettség nem helyi eredetű.


 1. Az indokolt fokozatú füstköd-riadót a Polgármester az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat Központi Előrejelző Intézete javaslata alapján rendeli el.


 1. A lakosságot a tájékoztatás és a riasztás fokozatának elrendelése előtt és alatt a tömegtájékoztatás minden lehetséges eszközével figyelmeztetni kell a helyes cselekvési és magatartásformák megtartására.


 1. Magasabb riadófokozatot kell elrendelni, ha a légszennyező anyagokról, a levegőminőségi határértékekről és a légszennyezettség méréséről szóló mindenkori hatályos jogszabályban megjelölt légszennyező anyag koncentrációja a korlátozások ellenére tovább emelkedik.


 1. Alacsonyabb riadófokozatot kell elrendelni, ha a légszennyező anyagokról, a levegőminőségi határértékekről és a légszennyezettség méréséről szóló mindenkori hatályos jogszabályban megjelölt légszennyező anyag koncentrációja a mérőállomáso(ko)n alatta marad az elrendelt fokozat határértékének, és a meteorológiai előrejelzés szerint a légszennyezettség ismételt növekedése nem várható.


 1. A füstköd-riadó tájékoztatási és riasztási fokozatai Mezőkeresztes teljes közigazgatási területén kerülnek elrendelésre.Készültségi fokozat


7. §


Készültségi fokozatban a szmog helyzet megelőzése érdekében a tájékoztatási fokozat elrendelésekor irányadó, - a 8. §-ban felsorolt - intézkedéseket lehet alkalmazni.


Tájékoztatási fokozat


8. §


 1. A Polgármester a szmog riadó tájékoztatási fokozatát akkor rendeli el, ha a Monitorállomáson mért légszennyező anyag koncentrációja a Határérték-rendelet 3. számú mellékletében és e rendelet 1. számú mellékletében rögzített tájékoztatási küszöbértéket, az ott meghatározott időtartamban meghaladja.
 2. A tájékoztatási fokozat elrendelése esetén a kihirdetett intézkedések azonnal hatályba lépnek és visszavonásig érvényesek.
 3. A Polgármester a tájékoztatási fokozat elrendelése esetén:

a) tájékoztatja a lakosságot és az intézményeket a 2. számú melléklet szerint,

b) fokozottan ellenőrizi az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát;

c) elrendelheti a burkolt felületű közutak vizes tisztítását.Riasztási fokozat


9. §


 (1) A Polgármester a szmog riadó riasztási fokozatát akkor rendeli el, ha a Monitorállomáson mért légszennyező anyag koncentrációja a Határérték-rendelet 3. számú mellékletében és jelen rendelet 1. számú mellékletében rögzített riasztási küszöbértéket, az ott meghatározott időtartamban meghaladja.

(2)   A riasztási fokozat elrendelése esetén a kihirdetett intézkedések a kihirdetésüket követő nap reggel 6.00 órájától lépnek életbe.

(3)    Riasztási fokozat elrendelése esetén a kihirdetés napján 22.00 óráig áll fenn.

(4)  A riasztási fokozat időtartama alatt és kizárólag a gépjárművek használatát érintő intézkedésekre vonatkozóan – az azt megszüntető intézkedés hiányában - a korlátozó intézkedések időtartama:

a) légszennyező anyagtól függetlenül minden nap 6 órától 22 óráig tart, kivéve az ózon (O3) eredmények miatt elrendelt korlátozáskor;

b) ózon (O3) légszennyezettség esetében minden nap 10 órától 18 óráig tart.

A további korlátozások időtartama – az azt megszüntető intézkedés hiányában – folytonos.

(5) A Polgármester a riasztási fokozat elrendelése esetén:

a) tájékoztatja a lakosságot és az intézményeket a 2. számú melléklet szerint,

b) fokozottan ellenőrzi az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát;

c) elrendelheti, illetve kezdeményezheti a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőinek más energiahordozó, üzemmód használatára kötelezését, vagy a kibocsátás csökkentését, vagy az üzemeltetés felfüggesztését.IV. Fejezet

Záró rendelkezések


10. §  


E rendelet 2014. április 30. napján lép hatályba.
Mezőkeresztes, 2014. április 24.Dr. Dózsa György s. k.                                          Dr. Pelládi Ildikó s. k.

      polgármester                                                           jegyző
1. melléklet


A tájékoztatási és riasztási küszöbértékek:


A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.


[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

 Légszennyező anyag
[CAS szám]

 Tájékoztatási küszöbérték
[µg/m3]

 Riasztási küszöbérték
[µg/m3]

 Kén-dioxid [7446-09-5]

 400 µg/m3 három
egymást követő órában

 500 µg/m3 
három egymást
követő órában vagy 72 órán túl
meghaladott 400 µg/m3

 Nitrogén-dioxid [10102-44-0]

 350 µg/m3 három
egymást követő órában

 400 µg/m3 
három egymást
követő órában vagy 72 órán túl
meghaladott 350 µg/m3

 Szén-monoxid [630-08-0]

 20 000 µg/m3 három
egymást követő órában

 30 000 µg/m3 
három egymást
követő órában vagy 72 órán túl meghaladott
20 000 µg/m3

 Szálló por (PM10)

 75 µg/m3 két egymást
követő napon

 100 µg/m3 két egymást
követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható

 Ózon [10028-15-6]

 180 µg/m3 három
egymást követő órában

 240 µg/m3 
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott
180 µg/m3
2. mellékletÉrtesítés nyomvonala:


 Lakosság, intézmények

 1. óvodák, általános iskola
 2. kulturális intézmények
 3. szociális intézmények
 4. egészségügyi intézmények
 5. járási hivatal
 6. nem önkormányzati fenntartású intézmények
 7. helyi televízió és rádiók, helyi és megyei újságok, internetes hírportálok