Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016 (XII.2.) rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 10/2016. (VII. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 03 - 2016. 12. 04

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet 1. melléklete hatályát veszti, helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.


2.§


A rendelet 14. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi ponttal:

f) a garázs bérletére az a kérelmező, aki a garázzsal azonos  ingatlanon található lakás bérleti jogát elnyerte.


3.§


A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.


             Majoros János s.k.                                                 Virágné Bordás Erzsébet s.k.

               polgármester                                                                            aljegyzőMellékletek