Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (III.24.) rendelete

a fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló 15/2016. (XII.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 25- 2017. 03. 25

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt feladatkörében eljárva a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására a következőket rendeli el:


  1. §


A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló 15/2016. (XII.02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A támogatás feltételei:

a) A támogatás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező, illetve házastárs, élettárs esetén az egyik fél sem töltötte be a 40. életévét.

b) A kérelmezőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának a támogatással érintett lakáson kívül lakástulajdona, üdülőingatlana nincs.

c) A lakásvásárló támogatott köteles vállalni, hogy a támogatás igénybevételétől számított fél éven belül az ingatlanban lakóhelyet létesít, és azt a lakóhely létesítésétől számított 5 éven belül nem szünteti meg. A házat a lakóhely létesítésétől számított 5 éven belül nem idegeníti el.

d) Az új házat építő támogatott köteles vállalni, hogy a támogatás igénybevételétől számított 3 éven belül új lakóházat épít vagy építtet, és abban lakóhelyet létesít, és azt a lakóhely létesítésétől számított 5 éven belül nem szünteti meg. Az épített családi házat a lakóhely létesítésétől számított 5 éven belül nem idegeníti el.


(3) A képviselő-testület adhat felmentést a 3.§ (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott feltételek figyelembevétele alól.2. §


Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 (2) A támogatási kérelem elbírálására a képviselő-testület jogosult. A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott keret mértékéig a kérelmező meghallgatását követően dönt. A képviselő-testület az elbírálás során előnyben részesítheti azokat a kérelmező(ke)t, akik(k):

a) érettségivel/felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.


b) legalább 1 éve folyamatos munkavégzésre irányuló jogviszonnyal vagy határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezik és a támogatás igénylésekor is munkaviszonyban áll(nak).


3. §


 Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.         Majoros János s.k.                                                            Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

          polgármester                                                                                        jegyző