Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017 (VII.28.) rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 29- 2017. 07. 29

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése által biztosított jogalkotási hatáskörében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 25. § (1)-(2) bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Mezőkeresztesen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő 0-4 éves korú gyermekek részére a nem kötelező védőoltás igénybe vételéhez évente 10.000,- Ft támogatás biztosítható. A támogatás megállapításához az oltási könyv és az oltóanyag megvásárlását igazoló gyógyszertári bizonylat bemutatása szükséges.”


2. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Majoros János s. k.                                                                dr. Szombati Csaba Gábor s. k.

  polgármester                                                                                              jegyzőMellékletek