Mezőkeresztes Város Önkormányzat Polgármesterének 6/2020.(V.25.) rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2015.(VII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 26 - 2020. 05. 27

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörben eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

  1. §


A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2015.(VII.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott gépjármű 30 napot meghaladó időtartamú tárolása esetén a járművet a közút kezelője – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.”


2. §


A Rendelet 8. §-a hatályát veszti, helyébe a következő lép:


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el

- az az   ingatlan használó (tulajdonos, kezelő, bérlő) aki nem gondoskodik az ingatlanról a közterületre nyúló fák, bokrok és élő sövény visszavágásáról,

- az az ingatlan használó (tulajdonos, kezelő, bérlő) aki az ingatlanon lévő füvet, gyomnövényzetet április 1. és szeptember 15. közötti időszakban 30 centiméteres magasság elérését megelőzően nem vágja le. 


(2) Aki az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségnek nem tesz eleget, annak teljesítésére nyolc napos határidő tűzésével fel kell szólítani, egyidejűleg tájékoztatni kell a kötelezettség elmaradása esetén alkalmazandó szankciókról.

3. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Majoros János s. k.                                                                           dr. Szombati Csaba s. k.

 polgármester                                                                                              jegyző