Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(V.21.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól

Hatályos: 2020. 05. 22

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja és hatálya


1. §


(1) A rendelet célja – a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek és a helyi lehetőségek, sajátosságok figyelembe vételével  - annak meghatározása, hogy az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban törvény) által szabályozott közművelődési tevékenység formák közül melyeket, milyen konkrét formában, milyen módon és mértékben lát el.

(2) A rendelet hatálya kiterjed:


 1. a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) fenntartásában működő közösségi színterekre,
 2. azokra a szervezetekre, magánszemélyekre, civil közösségekre, melyekkel az önkormányzat törvényben meghatározott és helyi döntéssel felvállalt közművelődési feladatok ellátására helyi közművelődési megállapodást köt, illetve a közművelődési célok megvalósításában az önkormányzattal együttműködő szervezetekre.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai és azok szervezeti keretei, színtere


2. §


(1) Az önkormányzat közösségi színteret és közművelődési megállapodást köthet, közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket támogathat.


(2) Az önkormányzat integrált közösségi színtérként a Mezőkeresztes Dózsa György u. 16. szám alatti és Mezőkeresztes Bercsényi u. 14. szám alatti Tájházat, mint ingatlant biztosítja.

(3) A közösségi színterek a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató térként (IKSZT) működnek.

(4) Az önkormányzat a (2) bekezdésben megjelölt ingatlanok fenntartásával biztosítja a lakosság társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához szükséges színteret, valamint közvetíti a kulturális értékeket.

(5) Az integrált közösségi színtér használati szabályzatát és házirendjét az 1. melléklet tartalmazza. A Tájház használati szabályzatát és a házirendet a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az Integrált Közösségi Színteret ingyenesen használó szervezetek felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

 1. §

Az önkormányzat a közművelődési tevékenység támogatását a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, pénzügyi támogatás biztosításával, igény szerint a települési nemzetiségi önkormányzat és a Közművelődési Kerekasztal működése útján látja el.

 1. §

Az önkormányzat az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:


 1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása:

aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzése helyszínének biztosítása,

ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőség teremtése,

ac) fórum szervezése a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,

ad) közművelődési közösségek számára nyújtott szolgáltatás (adminisztratív, irodatechnikai).

 1. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása:

ba) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

bb) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,

bc) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

3. A közművelődési tevékenység finanszírozása


5. §


(1) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődéssel kapcsolatos feladatait  az éves költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből nyújtott állami támogatás, valamint a pályázati úton elnyert támogatások, továbbá a magánszemélyektől, szervezetektől kapott támogatások.

(2) Az önkormányzat az éves költségvetésében határozza meg a közművelődési színterek működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, kereteket.


(3) Az önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza

 1. a közösségi színterek üzemeltetésének alapvető műszaki-, technikai feltételei megteremtéséhez, az épületek működőképessége megőrzéséhez, korszerűsítéséhez szükséges költségeket,
 2. a közművelődési feladatok ellátásához a jogszabályok alapján meghatározott és szükséges személyi kiadásokat és annak járulékait,
 3. az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit.

4. A közművelődési feladatokat végző személyek foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok


 1. §

Az önkormányzat általi, közművelődési feladatokat ellátó személyek foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve alapján, illetőleg megbízási szerződés keretei között történik.

5. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek


7. §


(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik

a. a helyi székhelyű kulturális tevékenységet is végző társadalmi szervezetekkel,

b. nemzetiségi önkormányzattal,

c. közművelődési tevékenységet végző magánszemélyekkel,

d. közművelődési tevékenységet végző országos, térségi intézményekkel, szervezetekkel.

(2) A képviselő-testület a közművelődési feladatainak ellátásával kapcsolatos

 1. gazdálkodási (tervezési, számviteli, pénzügyi) feladatokat az önkormányzati hivatal útján,
 2. közművelődési szakmai, szervezési, végrehajtási feladatokat az önkormányzat alkalmazásában álló közművelődési szakember útján látja el.

6. Záró rendelkezések

8. §


(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a nagyközség közművelődési feladatairól és azok feltételeiről szóló 9/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet.

Majoros János s. k.

polgármester

dr. Szombati Csaba s.k.

jegyző