Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(V.21.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól

Hatályos: 2020. 05. 22- 2022. 02. 25

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(V.21.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól

2020.05.22.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja – a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek és a helyi lehetőségek, sajátosságok figyelembe vételével - annak meghatározása, hogy az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban törvény) által szabályozott közművelődési tevékenység formák közül melyeket, milyen konkrét formában, milyen módon és mértékben lát el.

(2) A rendelet hatálya kiterjed:

a)Mezőkeresztes Város Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) fenntartásában működő közösségi színterekre,
b) azokra a szervezetekre, magánszemélyekre, civil közösségekre, melyekkel az önkormányzat törvényben meghatározott és helyi döntéssel felvállalt közművelődési feladatok ellátására helyi közművelődési megállapodást köt, illetve a közművelődési célok megvalósításában az önkormányzattal együttműködő szervezetekre.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai és azok szervezeti keretei, színtere

2. § (1) Az önkormányzat közösségi színteret és közművelődési megállapodást köthet, közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket támogathat.

(2) Az önkormányzat integrált közösségi színtérként a Mezőkeresztes Dózsa György u. 16. szám alatti és Mezőkeresztes Bercsényi u. 14. szám alatti Tájházat, mint ingatlant biztosítja.

(3) A közösségi színterek a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató térként (IKSZT) működnek.

(4) Az önkormányzat a (2) bekezdésben megjelölt ingatlanok fenntartásával biztosítja a lakosság társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához szükséges színteret, valamint közvetíti a kulturális értékeket.

(5) Az integrált közösségi színtér használati szabályzatát és házirendjét az 1. melléklet tartalmazza. A Tájház használati szabályzatát és a házirendet a rendelet 2. melléklete tartalmazza. Az Integrált Közösségi Színteret ingyenesen használó szervezetek felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat a közművelődési tevékenység támogatását a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, pénzügyi támogatás biztosításával, igény szerint a települési nemzetiségi önkormányzat és a Közművelődési Kerekasztal működése útján látja el.

4. § Az önkormányzat az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a)Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása:
aa)a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzése helyszínének biztosítása,
ab)a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőség teremtése,
ac)fórum szervezése a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,
ad)közművelődési közösségek számára nyújtott szolgáltatás (adminisztratív, irodatechnikai).
b) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása:
ba)a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,
bb)részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,
bc)az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

3. A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § (1) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődéssel kapcsolatos feladatait az éves költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből nyújtott állami támogatás, valamint a pályázati úton elnyert támogatások, továbbá a magánszemélyektől, szervezetektől kapott támogatások.

(2) Az önkormányzat az éves költségvetésében határozza meg a közművelődési színterek működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, kereteket.

(3) Az önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza

a. a közösségi színterek üzemeltetésének alapvető műszaki-, technikai feltételei megteremtéséhez, az épületek működőképessége megőrzéséhez, korszerűsítéséhez szükséges költségeket,
b. a közművelődési feladatok ellátásához a jogszabályok alapján meghatározott és szükséges személyi kiadásokat és annak járulékait,
c. az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit.

4. A közművelődési feladatokat végző személyek foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok

6. § Az önkormányzat általi, közművelődési feladatokat ellátó személyek foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve alapján, illetőleg megbízási szerződés keretei között történik.

5. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek

7. § (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik

a. a helyi székhelyű kulturális tevékenységet is végző társadalmi szervezetekkel,
b. nemzetiségi önkormányzattal,
c. közművelődési tevékenységet végző magánszemélyekkel,
d. közművelődési tevékenységet végző országos, térségi intézményekkel, szervezetekkel.
(2)A képviselő-testület a közművelődési feladatainak ellátásával kapcsolatos
a. gazdálkodási (tervezési, számviteli, pénzügyi) feladatokat az önkormányzati hivatal útján,
b. közművelődési szakmai, szervezési, végrehajtási feladatokat az önkormányzat alkalmazásában álló közművelődési szakember útján látja el.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a nagyközség közművelődési feladatairól és azok feltételeiről szóló 9/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Mezőkeresztes Város Integrált Közösségi Színterének használati szabályzata és házirendje
INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármestere a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 78/I. § (4) a.) pontja alapján, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól szóló 5/2020. (V.21. ) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltaknak (továbbiakban: Rendelet) megfelelően, a város közösségi színtereinek használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg:
A Rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat a helyi lakosság közművelődési tevékenységének, valamint a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében közösségi színtérként az alábbi létesítményeket tartja fenn:
Színterek:

1. Integrált Közösségi Színtér 3441 Mezőkeresztes Dózsa György u. 16.

2. Közösségi Színtér: Tájház 3441 Mezőkeresztes Bercsényi u. 14.
SZÍNTEREK
INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
A közösségi színtér neve: Integrált Közösségi Színtér
Címe: 3441 Mezőkeresztes Dózsa György u. 16.
Fenntartója: Mezőkeresztes Városi Önkormányzat
Működési területe: Mezőkeresztes város közigazgatási területe
Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér
Alaptevékenysége: közművelődési feladatellátás
Tevékenység helyszínei: előtér, nagyterem, színpad, iroda, informatika terem, klub helyiség, vizesblokk, raktár, konyha.
AZ INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYOZÁSA
Az integrált közösségi színtér és közösségi színtér szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.
A helyiségek igénybevételének szándékát a közművelődési szakembernél legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt írásban be kell jelenteni, illetve írásban kell kérni.
A közművelődési szakember az állandó közművelődési programok időpontjának figyelembevételével biztosítja a helyiségeket az igénylőnek.
A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1, március 15, Húsvét vasárnap és hétfő, május 1, Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, és december 25-26.) nem vehetők igénybe, kivéve az önkormányzat és a vele együttműködő szervezetek saját szervezésű rendezvényei esetében, továbbá egyedi döntés alapján.
Az önkormányzat természetbeni juttatásként az e rendelet 3. mellékletében meghatározott szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek igénybevételét, más szervezetek esetében a közművelődési szakember kezdeményezésére a polgármester dönthet a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségeiről.
HÁZIREND
INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR (IKSZT)

1. Az IKSZT a szabályzat alapján vehető igénybe közművelődési-kulturális rendezvények tartására.

2. Az IKSZT nyitva tartása:
Napi nyitva tartás
hétfőtől-szombatig 13.00 -19.00

1. Az önkormányzati szervezésű belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

2. Belépődíjas rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét köteles megőrizni, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személyeknek köteles bemutatni.

3. Az IKSZT programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.

4. Az IKSZT közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend minden látogató kötelessége.

5. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért az intézmény nem vállal felelősséget.

6. Az IKSZT munkatársainak, a polgármesternek, a rendezőknek, a rendőrségnek és a tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

7. Az IKSZT épületében és az épület környékén szemetelni tilos.

8. Az épületben nyílt láng használata, valamint a dohányzás szigorúan tilos.

9. Az IKSZT szolgáltatásait igénybe vevők irányában elvárás a kulturált, tiszta, gondozott megjelenés.

10. Az IKSZT elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást kapott személyek kezelhetik. A színház teremben tilos bútorokat, tárgyakat húzni-tolni, azok csak megemelve mozgathatók.

11. A zárkörű rendezvények kivételével, valamint vendéglátó egység által bérelt területet kivéve tilos szeszesitalt bevinni a létesítménybe.

12. Tilos kábítószer hatású készítményeket fogyasztani, terjeszteni az épületben.

13. A létesítmény látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a közművelődési szakembert, a polgármestert (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat, katasztrófa védelmet) minden olyan eseményről, amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint az IKSZT épületét, eszközeit, berendezéseit.

14. A házirend betartása minden látogató számára kötelező. A rendszeres foglalkozáson résztvevők kötelesek betartani a csoport belső szabályait.

15. Tilos minden közízlést megbotránkoztató tevékenység végzése a létesítmény területén.
16. A házirend betartása minden látogató számára kötelező. A rendszeres foglalkozáson résztvevők kötelesek betartani a csoport belső szabályait.
17. Tilos minden közízlést megbotránkoztató tevékenység végzése a létesítmény területén.
AZ INTERNET TEREM HASZNÁLATI RENDJE

1. Az internet terembe csak az ott tartózkodáshoz szükséges személyes felszerelés vihető be.

2. Az internet teremben maximum 10 fő látogató tartózkodhat, egy gépnél maximum 2 fő tartózkodhat.

3. A megérkezésnél a teremfelügyelőnél be kell jelentkezni (fényképes igazolvánnyal), jelenléti íven fel kell tüntetni az internetezni kívánó személy nevét és a használatban lévő gép számát, valamint az érkezési-távozási idejét.

4. 12 évek aluliak a gépet csak az iskolai feladatai elvégzéséhez vagy szülői felügyelet mellett használhatják.

5. A gépnél töltött idő maximum 30 perc, mely naponta egyszer vehető igénybe, kivéve ha oktatási, kutatási, közigazgatási vagy e-ügyintézési célból használja a gépet a látogató.

6. A számítógépeken felnőtt és erőszakos tartalmú videók, képek nézése szigorúan tilos!

7. A terem felügyelő utasításait mindenki köteles betartani.
AZ IKSZT SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI

A/4

A/3

Fénymásolás

Fekete-fehér

20,- Ft

40,- Ft

Kétoldalas

40,- Ft

80,- Ft

Színes

40,- Ft

-

Nyomtatás

Fekete-fehér szöveg

40,- Ft

80,- Ft

Fekete-fehér kép

80,- Ft

180,- Ft

Színes szöveg

100,- Ft

-

2. melléklet

A TÁJHÁZ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ÉS HÁZIRENDJE
A közösségi színtér neve: Tájház
Címe: 3441 Mezőkeresztes Bercsényi u. 14.
Fenntartója: Mezőkeresztes Város Önkormányzata
Működési területe: Mezőkeresztes város közigazgatási területe
Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér
Alaptevékenysége: a helyi népi hagyományokhoz tartozó tárgyi emlékek és szellemi termékek gyűjtése, a gyűjtemény tárolása, rendszerezése, kiállítása, bemutatása
Tevékenység helyszínei: parasztház: tisztaszoba, szoba, konyha, háló szoba, kamra, udvar
A KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYOZÁSA
A tájház megtekintése a nyitvatartási rend szerint történik hétfőtől péntekig 13:00-19:00 óra között.
A bejelentést személyesen vagy telefonon, illetve elektronikus úton is meg lehet tenni, legkésőbb a tervezett látogatást megelőző harmadik napon. A bejelentés alkalmával közölni kell a látogatók várható számát, a látogató csoport vezetőjét. A bejelentést a közművelődési szakember köteles visszaigazolni.
A bejelentést az alábbi elérhetőségeken lehet megtenni:
Molnárné Pónuzs Andrea Mezőkeresztes Dózsa György u. 16.
telefon: 49/530-100 210-es mellék
email:ikszt@mezokeresztes.hu

3. melléklet

Az Integrált Közösségi Színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek
(településen működő szervezetek, intézmények)
Mezőkeresztes Városi Sportegyesület
Mezőkeresztesi Férfikórus Kamaraegyüttes és Citerazenekar Egyesület
Mezőkeresztesi Polgárőr Egyesület
Jóbarátság Nyugdíjas Klub
Szent Erzsébet Klub
Bükkalja Közhasznú Diák- és Tömegsport Egyesület
Mezőkeresztes Óvodásaiért Alapítvány
Magyarok Nagyasszonya Katolikus Karitasz
Alapítvány Mezőkeresztes Iskolájáért
Mezőkeresztesi Motoros Egyesület
Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia
Református Egyház
Szent Kereszt Felmagasztalása Templom
Az önkormányzat által nyert pályázatok keretein belül megvalósuló előadásokat tartó előadók