Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016 (XII.16.) rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2008. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2017. 01. 01

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a  településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§

A Rendelet 1.§ (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági engedélyt adni, telket, területet kialakítani, valamint kötelezést előírni csak a Környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény, az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló előírásai, illetőleg Mezőkeresztes Város Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban HÉSZ), és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervek előírásainak együttes figyelembevételével lehet.


2.§

A Rendelet 1.§ (3) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.”


3.§

A Rendelet 2.§ (3) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

A Belterületi határvonal lehetséges változásainak helyét és területét, valamint a beépítésre szánt terület határvonalát a szabályozási tervek és a 4. sz. melléklet, (rajzszám: SZT_4) jelöli.


4.§

A Rendelet 2.§ (4), (5), (6), (7) bekezdései hatályukat vesztik.


5.§

A Rendelet 6.§ (3) bekezdés b) pont hatályát veszti, helyébe a következő lép:

Az övezeti határ telekhatárhoz kötött, övezeti határ csak telekhatáron lehet. Egy telek csak egy övezetbe tartozhat.


6.§

A Rendelet 7.§ (1), (2), (3), (7), (8) bekezdései hatályukat vesztik.


7.§

A Rendelet 7.§ (6) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

„A szabályozási tervtől eltérő kialakult használat esetén a terv szerinti igénybevétel időpontjáig telekalakítás csak a kijelölt új területhasználat és szabályozás szerinti funkció esetén engedélyezhető, illetve a kialakult használat megtartásával, csak telekegyesítés és telekhatár-rendezés, valamint út céljára történő lejegyzés esetén engedélyezhető.


8.§

A Rendelet 8.§ (2), (4), (5), (6), (9), (10) bekezdései hatályukat vesztik.


9.§

A Rendelet 8.§ (7) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:


A telkek beépítésének előfeltétele a terület vízrendezésének és csapadékvíz elvezetésének a megoldása.


10.§

A Rendelet 8.§ (8) c) pontból az „üdülő” szó törlésre kerül.


11.§

A Rendelet 9.§ (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

Közterületen állandó használatú kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó tevékenység céljára épület, pavilon nem létesíthető.”


12.§

A Rendelet 9.§ (2), (3) bekezdései; 10.§, 11.§; 12.§ (2) bekezdés hatályukat vesztik.


13.§

A Rendelet 9.§ (5) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

Régészeti érdekű területről régészeti emlékek csak feltárás keretében mozdíthatók el. A területen 30 cm mélységet meghaladó földmunkával járó beruházások csak állapotfelmérést követően végezhetőek.


14.§

A Rendelet 9.§ (6) bekezdése hatályát veszti.


15.§

A Rendelet 14.§ (2), (3), (5), (6), (8), (9) bekezdései hatályukat vesztik.


16.§

A Rendelet 14.§ (7) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

„Az épületek és építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló-számot a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően telken belül kell biztosítani. Ha az építmény elhelyezésének feltétele a vonatkozó jogszabály szerint előírt parkoló szám kialakítása, és erre részben vagy egészben saját telken belül nincs lehetőség, akkor az erre megalkotott külön önkormányzati rendelet, ill. az építtető és az önkormányzat között létrejött megállapodás szerint kell eljárni.”


17.§

A Rendelet 15.§ (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

„Az oldalkertek minimális méretének meghatározása a vonatkozó jogszabályban meghatározott méret.”


18.§

A Rendelet 16.§ (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

Kialakult telek akkor is beépíthető, ha az övezeti szabályozásban megadott alakítható legkisebb telekterület a minimális telekszélesség és telekmélység értékeinek nem felel meg, de azon épület a szükséges telepítési távolságok betartásával elhelyezhető.


19.§

A Rendelet 16.§ (3), (4), (5), (6); 17.§ (1), (2), (5), (6), (8), (9), (10); 18.§ (2); 19.§ (1); 20.§ (1); 21.§ (1), (2); 22.§ (1), (2); 25.§ (1)–(9); 26.§ (3); 27.§ (3), (4), (5); 28.§ (1), (3), (5), (6), (8), (9), (10), (11); 29.§ (1), (3) bekezdései hatályukat vesztik.


20.§

A Rendelet 19.§ (4) bekezdés kiegészül az alábbiakkal:

„Az övezetben állattartó épület és fedett/zárt trágyatároló nem helyezhető el.


21.§

A Rendelet 20.§ (3) bekezdés kiegészül az alábbiakkal:

„Az övezetben telkenként egy db legfeljebb 50 m2-es alapterületű állattartó épület és fedett/zárt trágyatároló helyezhető el, amennyiben a lakó funkciótól biztosított nagy és közepes haszonállattartó épületnél a 25 m-es védőtávolság, kis haszonállattartó épületnél a 10 m-es védőtávolság. Haszonállattartó építmény és trágyatároló élelmiszertároló, feldolgozó, forgalmazó létesítménytől, óvoda, iskola, egészségügyi intézmény, gyógyszertár telekhatárától számított 50 m-en belül nem építhető.”


22.§

A Rendelet 21.§ (4) bekezdés kiegészül az alábbiakkal:

„Az övezetben állattartó épület és fedett/zárt trágyatároló nem helyezhető el.


23.§

A Rendelet 22.§ (3) bekezdés kiegészül az alábbiakkal:

„Az övezetben állattartó épület és fedett/zárt trágyatároló nem helyezhető el.


24.§

A Rendelet 28.§ (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

A közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozóan a megfelelő ágazati előírásokat, szabványokat figyelembe kell venni. A meglevő és a tervezett vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamos energia ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani.


25.§

A Rendelet 29.§ (2); 32.§ (2), (3), (4), (5); 34.§ (1) c); 35.§ (2), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (24), (25), (26) bekezdés hatályát veszti.


26.§

A rendelet 35.§ (21) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

„Amennyiben a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően építmény elhelyezhető, az csak nyeregtetős, a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájbaillő gazdasági épület lehet. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha azt a speciális és szükségszerű mezőgazdasági üzemi technológia azt feltétlenül szükségessé teszi.”


27.§

A Rendelet 35.§ (22) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

Amennyiben építmény elhelyezhető, az csak nyeregtetős, a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő lakó, ill. gazdasági épület lehet.


28.§

A Rendelet 35.§ (27) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

„Az építésre és területhasználatra vonatkozó előírások az alábbiak:”


29.§

A Rendelet 36.§ (3), (5), (6), (9), (10), (11), (12), (13) bekezdései hatályukat vesztik.30.§

A Rendelet 36.§ (14) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

A vízfelület mellett mederfenntartási munkák folytatásához a mindenkori partélektől számított 6,0-6,0 m széles felvonulási terület biztosítása (parti sáv) szükséges. Ahol a kataszteri birtokhatár a partél közelében van, csak mobil kerítés építhető, amely szükség esetén elbontható. A fenntartási területre semmiféle építési engedély nem adható ki.


31.§

A Rendelet 37.§ (1), (2), (3); 38.§ (1), (2), (3); 39.§ (2); 40.§ (1), (2), (3), (4), (5); 41.§ (1), (2), (3); 42.§ (1), (2), (3); 43.§ (1); 44.§ (1); 45.§ (1); 46.§ (1) (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (14), (16), (18), (19), (20), (21), (22), (24), (25), (26), (30) bekezdései hatályukat vesztik.


32.§

A Rendelet 39.§ (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„figyelembe kell venni „a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól” szóló jogszabály egyes övezetekre előírt korlátozásait, tekintet nélkül arra, hogy ezek jóváhagyott, vagy tervezett övezetek”


33.§

A Rendelet 46.§ (29) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

Érzékeny természeti területek övezetében a tájkép védelmét, a természeti értékek megóvását, a táj ökológiai és turisztikai potenciálját megőrző és azt növelő környezetkímélő mezőgazdasági termelési szerkezetet kell kialakítani.”


34.§

A Rendelet 47.§ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (11), (12), (13), (14), (15), (16); 48.§ (1), (2); 49.§ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 50.§ (1), (2), (3), (4); 51.§ (1); 52.§ (1), (2), (3), (4); 53.§ (2), (3), (4), (5), (6), (7); 54.§ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) bekezdései hatályukat vesztik.


35.§

A Rendelet 55.§ (2) bekezdés g), h), i) pontjai; valamint a (3) bekezdés g), h) pontja hatályát veszti.


36.§

A Rendelet 55.§ (3) bekezdés 6. sz. függeléke „vízrajzi állomások”-ra változik.


37.§

A Rendelet 1. sz. függeléke az alábbiak szerint változik:


Országosan védett természeti területek

(BNPI adatszolgáltatása alapján)


1.1. Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet által érintett területek

0330-0350, 0351/1-2, 0352-0374 hrsz.
1.2. Természeti területek


Borsodi Mezőség ÉTT1.3. Natura 2000 hálózat


Különleges madárvédelmi terület

Borsodi-sík (HUBN10002)


0299, 0301, 0302a, 0302b, 0302c, 0302d, 0303, 0306/12a, 0306/12b, 0306/12c, 0306/13, 0306/14, 0306/15, 0306/16, 0306/4, 0306/5, 0306/7a, 0306/7b, 0306/8, 0307, 0308/1, 0308/2, 0308/4, 0308/5, 0308/6, 0308/7, 0308/8, 0308/9, 0309, 0310a, 0310b, 0311, 0312, 0313, 0314/1, 0314/2, 0314/3a, 0314/3b, 0314/3c, 0314/3d, 0314/3f, 0314/3g, 0314/3h, 0314/3j, 0316, 0317/1, 0317/2, 0317/3, 0317/4, 0318, 0319/1, 0319/2a, 0319/2b, 0319/3a, 0319/3b, 0320, 0321, 0322, 0323/2, 0323/3, 0323/4, 0323/6, 0323/7, 0323/8, 0324, 0325a, 0325b, 0325c, 0325d, 0325f, 0326, 0327/2, 0327/4, 0327/5, 0327/6, 0327/8, 0327/9, 0328, 0329a, 0329b, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337/1, 0337/2, 0338, 0339, 0340/1, 0340/2, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346a, 0346b, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351/1, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357a, 0357b, 0358, 0359/1, 0359/10, 0359/2, 0359/3, 0359/4, 0359/5, 0359/6, 0359/7, 0359/8, 0359/9, 0360, 0361, 0362a, 0362b, 0363, 0364, 0365, 0366/1, 0366/2a, 0366/2b, 0366/2c, 0366/2d, 0366/2f, 0366/2g, 0366/2j, 0367, 0368, 0369/1, 0369/2, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0383/2, 0383/3, 0383/4, 0384, 0385, 0386, 0387/1, 0387/2, 0387/3, 0388, 0389, 0390, 0391/1, 0391/2, 0391/3, 0391/4, 0392, 0393, 0394/1, 0394/2, 0394/3, 0394/4, 0395, 0396/1, 0396/2, 0396/3, 0396/4, 0396/5, 0397, 0398/2, 0398/3, 0398/4, 0399, 0400, 0401/2, 0401/3, 0401/4, 0402/1, 0406a, 0406b, 0408/10, 0408/2, 0408/5, 0408/6, 0408/7, 0408/8, 0408/9, 0411/1, 0411/2, 0411/3, 0412, 0413, 0414/1a, 0414/1b, 0414/2, 0415, 0416, 0417, 0418/1, 0418/2, 0418/3, 0418/4, 0419, 0420, 0421/1, 0421/2, 0421/3, 0421/4, 0422, 0423/1, 0423/2, 0423/3, 0423/5, 0423/7, 0423/8, 0423/9, 0424/1, 0424/10, 0424/2, 0424/3, 0424/4, 0424/5, 0424/6, 0424/7, 0424/9, 0425, 0426, 0427/1, 0427/2, 0427/3, 0427/4a, 0427/4b, 0427/4c, 0427/4d, 0427/5a, 0427/5b, 0427/6a, 0427/6b, 0427/7a, 0427/7b, 0427/8, 0427/9a, 0427/9b, 0433/1a, 0433/1b, 0433/2a, 0433/2b, 0434/1, 0434/2, 0435, 0436/1, 0436/10, 0436/11, 0436/12, 0436/13, 0436/15, 0436/16, 0436/18, 0436/19, 0436/2, 0436/20, 0436/4, 0436/5, 0436/6, 0436/7, 0436/8, 0437/1, 0437/2, 0437/3, 0437/4, 0437/5, 0437/6, 0437/7, 0437/8a, 0437/8b, 0437/9, 0439, 0440, 0441a, 0441b, 0441c, 0441d, 0442/1a, 0442/1b, 0442/2a, 0442/2b, 0443a, 0443b, 0443c, 0445, 0449, 0450/13, 0450/14, 0450/15, 0450/4, 0450/5, 0450/7, 0450/8, 0450/9, 0453/2, 0453/4, 0453/5, 0453/7, 0453/8, 0457.
Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek

Borsodi Mezőség (HUBN20034)


0336, 0337/2, 0338, 0339, 0340/1, 0340/2, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346a, 0346b, 0347, 0351/1, 0352.
1.4. Kunhalmok


Megnevezés

EOV-X

EOV-Y

Hrsz

Cset-halom

771770

274140

0467/5

Putya-halom

773525

274470

0306/8, 0307, 0308/9, 0309, 0310

Török (Lapos) halom

774670

272440

0314/3
1.5. Országos Ökológiai Hálózat
1.6. Tájképvédelmi övezet

38.§

A Rendelet 2. sz. függeléke az alábbiak szerint változik:


Műemlék objektumok és környezetük

(A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartása alapján)


Mezőkeresztes műemlékei:

Ssz

Törzsszám

Megnevezés

Cím

Hrsz.

M.-1.

1140

Református templom

Dózsa Gy. u. 50.

1757

M.-2.

9823

Római katolikus templom

Szentistváni u. 68/a.

778

M.-3.

10182

Lakóház

Bocskai u. 5.

1189


Az 1757 hrsz.-ú Református műemléki templom ex-lege műemléki környezete:

1276, 1277, 1282, 1283, 1481/1, 1559, 1560/1, 1560/2, 1561, 1660, 1661, 1664, 1665, 1756/1, 1756/2, 1756/3, 1758, 1767, 1768, 1769 hrsz.-ú ingatlanok.


A 778 hrsz.-ú Római katolikus templom ex-lege műemléki környezete:

469, 520/1, 520/2, 520/3, 777, 779, 787, 788, 789, 796, 797, 801, 802 hrsz.-ú ingatlanok.


39.§

A Rendelet 3. sz. függeléke az alábbiak szerint változik:


Nyilvántartott (regisztrált) régészeti lelőhelyek

azonosító

név

16059

Csörsz-árok

16060

Püspöki

16061

Csincse-tanya

16062

Lengyel-tanya

16063

Táncsics-tanya

16064

Csincsetanya-homokbánya

16069

Kiserdő

16070

Test-halom

16072

Nagymihályi u. 42.

16075

M3-as autópálya 9. lelőhely

16076

M3-as autópálya 10. lelőhely

16077

M3-as autópálya 11. lelőhely

16078

M3-as autópálya 12. lelőhely

16362

Repcsenyés

16363

Gacsó J. tanya

16364

Borsó földek

21090

Lucernás I.

21091

Lucernás II.

21097

Kő-hát dűlő

22774

Püspöki legelő

51593

Kácsi-patak jobb partja

56181

Kazinczy u. 11. mögött

62136

Tardi-ér

62340

Alsó-Csorda legelő

62346

Alsó-Csorda legelő Kelet

65348

Délkeleti külterület

62356

Sportpálya kelet

62364

Északi külterület

62372

Úrbér rétek D-Ny.

62376

Gyalog-föld

62380

Kis-tag

72367

Vasútra járó dűlő I.

72369

Vasútra járó dűlő II.

72371

Bodzás I.

72373

Bodzás II.

72375

Tagosok birtoka I.

72377

Tagosok birtoka II.

16806

M3-as autópálya ásatások 9. sz. lelőhely

80975

Tök-föld, Hegyes határi tábla, Hegyes-halom

80977

Dombalja

80979

Hegyes-határi tábla

85393

Pulya-gyep

87201

Gacsó-tanya

87203

Kocsordos

87205

tökföld

89903

Zöld majortól északra - kiskertek

89905

Zöld majortól északra

89907

Zöld majortól északra 2.

89909

Bika tó I.

89911

Bika tó II.

89913

Bika tó III.

90775

Bodzás III.

90779

Vasútra járó dűlő III.

90781

Kácsi patak I.

90783

Kácsi patak II.


40.§

A Rendelet 5. sz. függeléke kiegészül az alábbiakkal:


Emőd V. szénhidrogén védnevű bányatelek (2015-ben bányatelekké nyilvánítva):

töréspont száma

EOV-X

EOV-Y

Balti-Z

1

772830.00

282870.00

130.0 m

2

788300.00

291700.00

102.0 m

3

791100.00

286860.00

99.0 m

4

775600.00

278020.00

106.0 m


41.§

A Rendelet 6. sz. függeléke az alábbiak szerint változik:


Vízrajzi állomások

Mezőkeresztes igazgatási területén 5 db vízrajzi állomás található (001814 tsz. felszín közeli állomás, 003094, 003095, 003096, 003097 tsz. felszín alatti állomás) a 1923 és a 0118/3 hrsz.-ú telkeken.


42.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.Majoros János sk.

polgármester


dr. Szombati Csaba Gábor sk.

jegyző