Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 11 - 2021. 12. 07

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2021.03.11.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 492 512 589 Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 606 229 000 Ft-ban

c) finanszírozási bevételek főösszegét 381 385 652 Ft-ban

d) finanszírozási kiadások főösszegét 267 669 241 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 873 898 241 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 873 898 241 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 4.; 4.1.; 5.; 5.1.; 5.2.; 6.; 6.1.; 6.2.; 7.; 7.1.; 7.2.; 7.3.; 8.; 9.; 9.1.; 9.2.; 10.; 10.1.; 10.2.; melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 11.; 11.1.-11.7.; 12.; 12.2.; 13.; 13.1., 13.2.; 13.3.; 14.; 14.1., 14.2. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

a) 0 eFt általános tartalékot és

b) 14 500 eFt céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 18. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 19. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65 000 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

12. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

15. § A közvetett támogatások 2021. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 27. és a 21-23. mellékletek tartalmazzák.

17. § A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

Záró rendelkezés

20. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Költségvetés mérlege 2021.

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

368 625 589

K1. Személyi juttatás

265 969 000

B3. Közhatalmi bevételek

57 000 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 357 000

B4. Működési bevételek

36 388 000

K3. Dologi kiadások

175 283 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 877 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

9 381 000

Ebből: K513.Tartalékok összesen

Általános tartalék

Céltartalék

14 500 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

462 013 589

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

516 367 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

30 499 000

K6. Beruházások

62 162 000

B5. Felhalmozási bevételek

0

K7. Felújítások

27 700 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

30 499 000

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

89 862 000

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

492 512 589

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

606 229 000

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

381 385 652

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

267 669 241

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

126 228 114

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

873 898 241

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

873 898 241

2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

128 792 180

128 792 180

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

80 027 170

80 027 170

B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

38 791 004

38 791 004

B1132. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása

57 185 785

57 185 785

B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása

7 996 450

7 996 450

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

14 500 000

14 500 000

B116. Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

41 333 000

0

0

41 333 000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

368 625 589

0

0

368 625 589

B3. Közhatalmi bevételek összesen

57 000 000

xx

xx

57 000 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

4 060 000

14 020 000

18 080 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 862 000

2 862 000

B404. Tulajdonosi bevételek

xx

xx

B405. Ellátási díjak

8 624 000

8 624 000

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

656 000

6 116 000

6 772 000

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

50 000

50 000

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

7 628 000

0

28 760 000

36 388 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

433 253 589

0

28 760 000

462 013 589

462 013 589

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Összesen

0

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

2.4. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Társadalombiztosítási Alaptól

14 677 000

14 677 000

Elkülönített Állami Pénzalapok
(Közmunka)

26 656 000

26 656 000

Összesen

41 333 000

0

0

41 333 000

2.5. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

B311. Magánszemélyek jövedelemadói

Ebből:

a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

B34. Vagyoni típusu adók

Ebből:

a) építményadó

b) épület után fizetett idegenforgalmi adó

c) magánszemélyek kommunális adója

d) telekadó

B351. Értékesítési és forgalmi adók

Ebből:

a) iparűzési adó

56 000 000

B354. Gépjárműadó

0

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Ebből:

a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

b) talajterhelési díj

c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

Ebből:

a) eljárási illeték

b) igazgatási szolgáltatási díj

c) ebrendészeti hozzájárulás

d) környezetvédelmi bírság

e) Önk.által beszedett talajterhelési díj

1 000 000

f) építésügyi bírság

g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész

Összesen

57 000 000

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

3. melléklet

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

30 499 000

30 499 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

30 499 000

30 499 000

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

30 499 000

0

0

30 499 000

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Összesen

0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka)

4 446 000

4 446 000

Kiegészítő Pályázati támogatás ovi

26 053 000

26 053 000

Összesen

30 499 000

30 499 000

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

4. melléklet

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

xx

xx

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

124 691 652

368 787

1 167 675

126 228 114

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

81 650 213

173 507 325

255 157 538

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

B8. Finanszírozási bevételek összesen

124 691 652

82 019 000

174 675 000

381 385 652

4.1. melléklet

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Költségvetési szerv

Könyvtár

Óvoda

MESZI

Konyha

Mindösszesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

65 656

113 743

32 348

955928

1 167 675

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

14 678 344

101 195 257

12 888 652

44 745 072

173 507 325

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B8. Finanszírozási bevételek összesen

14 744 000

101 309 000

12 921 000

45 701 000

174 675 000

5. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

128 792 180

128 792 180

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

80 027 170

80 027 170

B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

38 791 004

38 791 004

B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

57 185 605

57 185 605

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 996 450

7 996 450

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

14 500 000

14 500 000

B116. Elszámolásból származó bevételek

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

41 333 000

41 333 000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

368 625 409

0

368 625 409

B3. Közhatalmi bevételek összesen

57 000 000

57 000 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

4 060 000

4 060 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 862 000

2 862 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

656 000

656 000

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

50 000

50 000

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

7 628 000

7 628 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

433 253 409

433 253 409

5.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

128 792 180

128 792 180

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

80 027 170

80 027 170

B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

38 791 004

38 791 004

B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

57 185 605

57 185 605

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 996 450

7 996 450

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

14 500 000

14 500 000

B116. Elszámolásból származó bevételek

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

41 333 000

41 333 000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

368 625 409

0

368 625 409

B3. Közhatalmi bevételek összesen

57 000 000

57 000 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

4 060 000

4 060 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 862 000

2 862 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

656 000

656 000

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

50 000

50 000

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

7 628 000

7 628 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

433 253 409

433 253 409

5.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B3. Közhatalmi bevételek összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

0

6. melléklet

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 446 000

26 053 000

30 499 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

4 446 000

26 053 000

30 499 000

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

4 446 000

26 053 000

30 499 000

6.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 446 000

4 446 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

4 446 000

-

-

4 446 000

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

4 446 000

-

-

4 446 000

6.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

26 053 000

26 053 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

26 053 000

26 053 000

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

26 053 000

26 053 000

7. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

0

0

0

7.1. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

7.2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

7.3. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

8. melléklet

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladatok

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

9. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Városi Könyvtár

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

220 000

220 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

60 000

60 000

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

280 000

280 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

280 000

280 000

9.1. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Városi Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Könyvtár

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

0

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

0

0

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

0

9.2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Városi Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

220 000

220 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

60 000

60 000

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

280 000

280 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

280 000

0

0

0

280 000

10. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

13 800 000

13 800 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

8 624 000

8 624 000

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 056 000

6 056 000

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

28 480 000

28 480 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

28 480 000

28 480 000

10.1. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Étkeztetés

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

13 800 000

13 800 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

8 624 000

8 624 000

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 056 000

6 056 000

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

28 480 000

28 480 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

28 480 000

28 480 000

10.2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

11. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Önkormányzat

Önk.-i Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

K1. Személyi juttatás

85 906 000

59 200 000

120 863 000

265 969 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

12 986 000

9 200 000

19 171 000

41 357 000

K3. Dologi kiadások

100 110 000

12 730 000

62 443 000

175 283 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 877 000

0

0

9 877 000

K5. Egyéb működési kiadások összesen

9 381 000

0

0

9 381 000

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

14 500 000

14 500 000

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

232 760 000

81 130 000

202 477 000

516 367 000

K6. Beruházások

60 315 000

889 000

958 000

62 162 000

K7. Felújítások

27 700 000

27 700 000

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

88 015 000

889 000

958 000

89 862 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)

320 775 000

82 019 000

203 435 000

606 229 000

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 511 703

12 511 703

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

255 157 538

xx

xx

255 157 538

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

0

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

C. Finanszírozási kiadások összesen

267 669 241

0

267 669 241

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)

588 444 241

82 019 000

203 435 000

873 898 241

11.1. melléklet

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Költségvetési szervek

Mindösszesen

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

xx

xx

xx

xx

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. Finanszírozási kiadások összesen

0

11.2. melléklet

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Önkormányzati segély

1 000 000

1 000 000

Temetési segély

400 000

400 000

Köztemetés

900 000

900 000

Saját hatáskörben megállapított juttatás

6 500 000

6 500 000

Önk.rendeletben megállapított juttatás

1 077 000

1 077 000

0

Összesen

9 877 000

9 877 000

11.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

0

11.4. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

0

11.5. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Ügyeleti hozzájárulás

3 000 000

3 000 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

2 000 000

2 000 000

Tagdíjak Társulásban

1 200 000

1 200 000

0

Eger Társulás

160 000

160 000

Összesen

6 360 000

6 360 000

11.6. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

,

11.7. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Civil szervezetek támogatása

3 000 000

3 000 000

Összesen

3 000 000

3 000 000

12. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

K1. Személyi juttatás

261 906 000

4 063 000

265 969 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

40 445 000

912 000

41 357 000

K3. Dologi kiadások

148 378 000

26 905 000

175 283 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 877 000

9 877 000

K5. Egyéb működési kiadások összesen

9 381 000

9 381 000

Ebből: Általános tartalék

0

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

14 500 000

14 500 000

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

484 487 000

31 880 000

516 367 000

0

K6. Beruházások

19 028 000

43 134 000

62 162 000

K7. Felújítások

5 000 000

22 700 000

27 700 000

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

24 028 000

65 834 000

89 862 000

MINDÖSSZESEN:

508 515 000

97 714 000

0

606 229 000

12.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

261 906 000

261 906 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

40 445 000

40 445 000

K3. Dologi kiadások

148 378 000

148 378 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 877 000

9 877 000

K5. Egyéb működési kiadások összesen

9 381 000

9 381 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

Céltartalék

14 500 000

14 500 000

A. Működési költségvetési kiadás összesen

484 487 000

484 487 000

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

19 028 000

19 028 000

K7. Felújítások

5 000 000

5 000 000

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

24 028 000

24 028 000

MINDÖSSZESEN:

508 515 000

508 515 000

12.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

4 063 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

912 000

K3. Dologi kiadások

26 905 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen

31 880 000

K6. Beruházások

43 134 000

43 134 000

K7. Felújítások

22 700 000

22 700 000

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

65 834 000

65 834 000

MINDÖSSZESEN:

97 714 000

97 714 000

13. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

K1. Személyi juttatás

59 200 000

59 200 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

9 200 000

9 200 000

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

12 730 000

12 730 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen

81 130 000

81 130 000

K6. Beruházások

889 000

889 000

K7. Felújítások

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

889 000

889 000

MINDÖSSZESEN:

82 019 000

0

0

82 019 000

13.1. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

59 200 000

59 200 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

9 200 000

9 200 000

K3. Dologi kiadások

12 730 000

12 730 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

81 130 000

81 130 000

K6. Beruházások

889 000

889 000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

889 000

889 000

13.2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

13.3. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

14. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

K1. Személyi juttatás

120 863 000

120 863 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

19 171 000

19 171 000

K3. Dologi kiadások

62 443 000

62 443 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

202 477 000

202 477 000

K6. Beruházások

958 000

958 000

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

958 000

958 000

MINDÖSSZESEN:

203 435 000

0

203 435 000

14.1. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Óvoda

MESZI

Könyvtár

Konyha

Összesen

K1. Személyi juttatás

78 089 000

8 857 000

9 844 000

24 073 000

120 863 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

12 263 000

1 535 000

1 550 000

3 823 000

19 171 000

K3. Dologi kiadások

10 659 000

2 504 000

3 503 000

45 777 000

62 443 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

101 011 000

12 896 000

14 897 000

73 673 000

202 477 000

0

K6. Beruházások

298 000

25 000

127 000

508 000

958 000

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen

298 000

25 000

127 000

508 000

958 000

MINDÖSSZESEN:

101 309 000

12 921 000

15 024 000

74 181 000

203 435 000

14.2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

15. melléklet

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat

Előirányzat összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)

4 446 000

4 446 000

Tárgyi eszköz beszerzések

508 000

889 000

1 397 000

Tárgyi eszköz beszerzések

227 000

958 000

1 185 000

Ovi, Konyha, Meszi, Ktár

Műfüves ovi önerő

4 500 000

4 500 000

Óvoda pályázat önerő

4 500 000

4 500 000

Egyéb

1 000 000

1 000 000

Ovi pályázat

36 202 000

36 202 000

Közművesítés pályázat

4 999 000

4 999 000

MFP játszótér eszköz

1 933 000

1 933 000

Ingatlan vásárlás

2 000 000

2 000 000

Beruházások összesen

60 315 000

889 000

958 000

62 162 000

16. melléklet

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat

Előirányzat összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

MFP szolgálati lakás

10 000 000

10 000 000

Páláyzatos felújítási önerő

5 000 000

5 000 000

Régi Meszi (TOP 321)

12 700 000

12 700 000

Felújítások összesen

27 700 000

0

0

27 700 000

17. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

18. melléklet

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Civil szervezetek támogatása

3 000 000 Ft

Ártézi kút

5 000 000 Ft

Béke utca felújítása

6 500 000 Ft

Céltartalék összesen

14 500 000 Ft

19. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

E Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2022

2023

2024

2022

2023

2024

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

320 000

315 000

310 000

K1. Személyi juttatás

180 000

182 000

185 000

B3. Közhatalmi bevételek

45 000

45 000

40 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

47 000

50 000

52 000

B4. Működési bevételek

40 000

38 000

40 000

K3. Dologi kiadások

128 000

121 000

103 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

80 000

75 000

78 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 000

8 000

8 000

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

405 000

398 000

390 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

445 000

436 000

426 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

K6. Beruházások

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

B813. Maradvány igénybevétele

40000

38000

36000

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

220000

210000

200000

B816. Központi, irányító szervi támogatás

220000

210000

20000

K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

260 000

248 000

236 000

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

220 000

210 000

200 000

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

665 000

646 000

626 000

D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

665 000

646 000

626 000

20. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2022. év

2023. év után

2024. év

2025. év

2026. év után

2027. év után

Összesen

Hitel törlesztés

Kötvénybeváltás kiadásai

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… felújítás

………..…………… felújítás

………..…………… felújítás

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

Összesen

0

21. melléklet

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *

Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Tárgyévi saját bevételek összege

Helyi adóból és trelepülési adóból származó bevétel

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

Részvény értékesítéséből származó bevétel

Részesedés értékesítéséből származó bevétel

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen

0

0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

22. melléklet

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **

A futamidő végéig fennálló összeg

A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

Egyéb értékpapír vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repó ügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

0

0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdés e alapján

23. melléklet

KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése

Összeg

Összesen

0

24. melléklet

2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap

Költségvetési

Folyószámla hitel

Hitel

Értékpapír

Bevétel

Kiadás

Felvétel

Törlesztés

Felvétel

Törlesztés

Eladás

Vétel

Január

133207185

71616520

Február

67290096

71616520

Március

67290096

71616520

Április

67290096

71616520

Május

67290096

71616520

Június

67290096

71616520

Július

67790096

78866520

Augusztus

67290096

71616520

Szeptember

67290096

71616520

Október

67290096

78866520

November

67290096

71616520

December

67290096

71616521

Összesen

873898241

873898241

25. melléklet

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított mentesség összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN

0

Szöveges indokolás:

26. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Ft-ban

Bevételek

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Összesen

Saját erő

Saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Bevételek összesen

0

Kiadások

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Összesen

Kadások összesen

0

27. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft

Megnevezés

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

Összesen

Helyi adók

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó (kamat nélkül)

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján