Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VII.9.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2020. 08. 11

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) b. pontjában és a 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével, valamint a helyi Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Szociális Kerekasztal véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

I.

Általános rendelkezések


1.§

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályai azok a közösség érdekében meghatározott magatartási szabályok, amelyek a békés együttélés, a természetes személyek (ember) vagy jogi személyek nyugalmát biztosítják.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütközik.

(3) Nem alkalmazható e rendelet azon magatartásokra, amely magatartásokat magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

A rendelet hatálya

2.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőkeresztes Város Önkormányzatának közigazgatási területén megvalósuló, e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, Mezőkeresztes Város Önkormányzata közigazgatási területén tartózkodó, e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsító természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

II.

Közösségi együttélés alapvető szabályai


Környezetvédelem


3.§

(1) Mezőkeresztes Város közigazgatási területén tilos

a.) háztartási, veszélyes és ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékot égetni.

b.) az ivóvizet szolgáltató kutak közvetlen környezetében  - a közegészségügyi és építésügyi szabályokban meghatározott távolság figyelmen kívül hagyásával  - olyan szennyezőforrást létesíteni, amely a kút vizét vagy a talajon keresztül a talajvizet szennyezheti,

c.) az ivóvizet szolgáltató kutat nem háztartási ivóvíz ellátás céljára használni, kivéve, ha más célú felhasználáshoz rendelkezik a vízszolgáltató előzetes engedélyével,

d.) a közkutakból állatot itatni, termőföldet locsolni, gépjárművet mosni.


(2) Aki Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló 5/2015. (III.25.) önkormányzati rendelet 4.§- foglaltakat megszegi, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

Mezőkeresztes Város Önkormányzata jelképeivel kapcsolatos cselekmények


4.§

A közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki    Mezőkeresztes város címerét vagy zászlaját Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által kiadott engedély nélkül, vagy az abban meghatározottaktól eltérő módon használja.

Közterületek és közterület jellegű területek használata


5.§

(1) A közterületet használó köteles a játszóteret rendeltetésszerűen használni.

(2) Tilos az építési anyagot közterületen a gyalogos és járműforgalom akadályozásával elhelyezni.

(3) Aki hirdetményt, plakátot nem erre a célra kijelölt helyen helyez el, megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(4) A hirdetmény, plakát elhelyezője – az elhelyező ismeretének hiányában az, akinek az érdekében a hirdetményt, plakátot kihelyezték -, amennyiben az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt, plakátot nem távolítja el, megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(5) Aki közterületen járművek parkolását vagy közlekedését, vagy a gyalogosforgalmat akadályozó tárgyakat elhelyez, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(6) Aki magántulajdonban lévő ingatlan területéről szennyvizet közterületre szándékosan kivezet, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(7) Aki magántulajdonban lévő ingatlan területéről csapadékvizet nem csapadékvíz elvezető árokba, vagy közterületen lévő szennyvízcsatornába szándékosan bevezet, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(8) Aki a közterület – használati engedélyét a közterület használatakor nem tartja magánál, a közterület foglalási engedélyben előírt feltételeket nem tartja be, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

6.§


(1) Mezőkeresztes Város közigazgatási területén tilos a közhasználatú zöldterületeket, zöldfelületeket, valamint a rajtuk lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) csonkítani, pusztítani, padokat, berendezéseket és egyéb felszerelési tárgyakat rongálni,

(2) Aki az épített környezetet, a közhasználatú létesítményeket és berendezéseket nem rendeltetésszerűen használja, vagy beszennyezi, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(3)   Tilos a kizárólag gyalogos forgalom számára kialakított parkokban, tereken továbbá emlékművön, utcabútorzaton, lépcsőkön, mellvéden, virágágyásokban gördeszkázni, görkorcsolyázni, kerékpározni, rollerezni.

(4) Aki gépjárművel gyepen, füvesített területen parkol, akkor is, ha azt már valaki letaposta, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(5) Kiemelt útszegélyen parkolni tilos. Amennyiben az úttestnek nincs kiemelt szegélye, parkolni az útpadkán – bármilyen rövid időre is – csak az útfelület szélétől 0,7 méter távolságig szabad.

(6) Az ingatlan használója (tulajdonos, haszonbérlő, bérlő), aki e rendelet hatálybalépése után 5 méternél keskenyebb úttest mellé, az ingatlana előtti közterületen, az úttest kiépített szélétől 1 méter szélességű sávban akadályt (szikla, kő, vas-, fa- és betonkaró) helyez el, amellyel a közlekedésbiztonságot veszélyezteti, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

7.§


(1) Aki üzemképtelen, a közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan gépjárművet 7 napot meghaladóan, közterületen tárol, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott gépjármű 30 napot meghaladó időtartamú tárolása esetén a járművet a közút kezelője – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.[1]

(2) Aki 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépkocsit, kamiont, mezőgazdasági erőgépet, munkagépet, pótkocsit közterületen, közúton tárol, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. Tárolásnak minősül, ha a megállástól számítva bizonyítottan két óránál hosszabb ideig áll a jármű.

A köztisztaság, valamint a közterületek rendezettségének fenntartása


8.§

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el

- az az   ingatlan használó (tulajdonos, kezelő, bérlő) aki nem gondoskodik az ingatlanról a közterületre nyúló fák, bokrok és élő sövény visszavágásáról,

- az az ingatlan használó (tulajdonos, kezelő, bérlő) aki az ingatlanon lévő füvet, gyomnövényzetet április 1. és szeptember 15. közötti időszakban 30 centiméteres magasság elérését megelőzően nem vágja le. [2]

(2) Aki az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségnek nem tesz eleget, annak teljesítésére nyolc napos határidő tűzésével fel kell szólítani, egyidejűleg tájékoztatni kell a kötelezettség elmaradása esetén alkalmazandó szankciókról.[3]

Hulladékkezeléssel kapcsolatos szabályok


9.§

(1) Mezőkeresztes Város közigazgatási területén tilos lomtalanítással nem kezelhető hulladékot a közszolgáltatás igénybevétele céljából közterületen elhelyezni.

(2) Aki a települési szilárd hulladék elszállításával megbízott közszolgáltató által szervezett lomtalanítás idején az elszállításra kikészített lomot válogatja vagy birtokba veszi, továbbá az is, aki a lomot nem a lomtalanításról szóló hirdetményekben közzétett időpontban és helyszínre helyezi ki, továbbá az, aki a hirdetményekben ki nem készíthető hulladéknak minősített dolgokat készít ki, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait

(3) Aki a szokásos mennyiségű hulladéknál nagyobb mennyiségű hulladék, többlet - hulladék összegyűjtéséről – amennyiben a hulladék elszállítását végző szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltakon kívül, az általa biztosított lehetőségek igénybevételén felül keletkező hulladék – és annak jogszerű elhelyezéséről nem gondoskodik, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

Az állatok tartása


10.§

(1) Az állattartó köteles  

a.) az állat oly módon tartására, hogy az más ingatlanára ne tudjon átjutni,

b.) ebet belterületi közterületen pórázon tartani, illetve vezetni,

c.) harapós vagy támadó természetű ebet közterületen szájkosárral ellátni.

(2) Tilos

a.) ebet a település külterületén felügyelet nélkül, illetve kóborolni hagyni,

b.) saját, vagy felügyeletére bízott eb által másoknak kárt okozni.

(3) Aki a haszonállat tartásából származó trágyát nem hézagmentes, szilárd falazatú, szorosan záródó fedéllel ellátott trágyatárolóban tartja, illetve a hígtrágya tárolására külön tárolót nem létesít (kivéve szilárd almozású tartási technológia esetén), megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

A temetkezés rendje


11.§

(1) Tilos a ravatalozóban és környékén a kegyeletsértő, nyugalmat zavaró magatartást tanúsítani.

(2) Tilos a ravatalozó és az urnafal rongálása, rendeltetéstől eltérő használata.

Közterületek elnevezésével, valamint a házszám megállapítás szabályaival kapcsolatos szabályok megszegése


12. §

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az aki

a.) a közterületnév tábla elhelyezését akadályozza,

b.) az elhelyezett közterületnév táblát vagy házszámot (házszámtáblát) megrongálja, beszennyezi, szövegét megváltoztatja, olvashatatlanná teszi, engedély nélkül eltávolítja, vagy

c.) az ingatlan használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról,  szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.

Az üzletek nyitva tartásának rendje


13.§[4]

A szeszesitalok fogyasztásának rendje


14.§

(1) Aki közterületen szeszesitalt fogyaszt, szabálysértést követ el. Ez esetben a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szabályai szerint szükséges eljárni.

(2) Nem valósul meg szabálysértés vendéglátó egység teraszán, előkertjében, kitelepülésének területén, azok nyitvatartási idejében, továbbá engedéllyel szervezett rendezvény területén a rendezvény ideje alatt, és szilveszterkor bármely közterületen történő szeszesital fogyasztás esetén.

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző egyéb cselekmények


15.§[5]

III.


Jogkövetkezmények és eljárási szabályok


16.§

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt eljárás indítható, amelynek során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott meghatározott eltérésekkel.[6](2) Az eljárás hivatalból, vagy bármely személy, szervezet bejelentése alapján indulhat. A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést írásba kell foglalni. 

(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban – átruházott hatáskörben – a jegyző jár el.

(4) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás hivatalból, vagy bejelentés alapján történő észlelésétől számított 60 napon belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

(6) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban az elkövetőre közigazgatási bírság szabható ki.

(7) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület által jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.

(8) A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás csekély voltára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

17.§


(1) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.

(2) Abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben a (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben figyelmeztetés intézkedést kell alkalmazni.

(3) Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni. A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell. A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.

18.§


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt az elkövető százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) A bírság legalacsonyabb összege ötezer forint.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot készpénz átutalási megbízáson vagy banki utalással Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 55100203-12000502-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül.

(4) Az e rendeletben foglalt eljárás során közigazgatási bírságot megállapító döntés ellen jogorvoslatnak van helye.

IV.


Záró rendelkezések


19.§

(1) Jelen rendelet 2015. augusztus 01. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetében kell alkalmazni.

             Majoros János                                                                                              Tóth Ábel

               polgármester                                                                                               jegyző


A rendelet kihirdetve: Mezőkeresztes, 2015. július hó 09.


Tóth Ábel

jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 6/2020.(V.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. május 26-tól

[2]

A rendelet szövegét a 6/2020. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020. május 26-tól

[3]

A rendelet szövegét a 6/2020. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020. május 26-tól

[4]

Hatályon kívül helyezte a 9/2020.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 8 §-a. Hatálytalan: 2020. augusztus 11-től

[5]

Hatályon kívül helyezte a 8/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2019. 04.27-től

[6]

A rendelet szövegét a 8/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. 04.27-től