Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 01- 2017. 03. 24Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vélemények előzetes kikérésével a következőket rendeli el: A rendelet hatálya1.§ A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

           

  1. költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)  429 016 e Ft-ban
  2. költségvetési kiadási főösszegét  (finanszírozási kiadások nélkül)   479 791 e Ft-ban
  3. finanszírozási bevételek főösszegét                                                  280 751 e Ft-ban
  4. finanszírozási kiadások főösszegét                                                   229 976 e Ft-ban
  5. bevételi főösszegét                                                                              709 767 e Ft-ban
  6. kiadási főösszegét                                                                               709 767 e Ft-ban                                        

állapítja meg.3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 8.1.; 8.2. melléklete tartalmazza.


(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6., 10.; 11.; 12.; 12.1., 12.2.; melléklete tartalmazza.


(3)  A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(4)  A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 13  melléklete tartalmazza.


      (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti  részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 28. melléklete tartalmazza.5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

     a) 0 e Ft általános tartalékot és

     b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.


(2) A céltartalék összege a 16. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik


       (3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.6.§ A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.7.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 17. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 18. melléklete szerint határozza meg.


8.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.


(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.A költségvetés végrehajtásának szabályai


9.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.10.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.11.§ A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.12.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított  előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.


(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.


(3) A költségvetési szervek  és a  Polgármesteri Hivatal  az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.13.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.14.§ (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a   tartozásállományukról e rendelet 19.  melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.


(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5-ig a Jegyző részére köteles teljesíteni.15.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.


(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.Egyéb rendelkezések


16.§ (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

        

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.


(3) A Képviselő-testület a támogatásokra jóváhagyott előirányzatból 200 e Ft felhasználására – utólagos bejelentési kötelezettség mellett – a polgármestert hatalmazza fel, úgy hogy egy-egy célra 25 e Ft –nál magasabb összegű  támogatás nem adható.


(4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá

b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.


(5) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.


(6) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni. 


(7) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban  megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31 –ig köteles elszámolni.


(8) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.


(9) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.


(10) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.


(11) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.


(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

         (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,

         (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),

         (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,

         (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.


(13) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1 000 e Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.


(14) A (12) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

(a) átadó neve, címe,

(b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,

(c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.

(d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (12) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.

(e) az átvevő aláírását.


17.§ A közvetett támogatások 2014. évre tervezett összegét e rendelet 27.  melléklete 

        tartalmazza.18.§  Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 29. melléklete tartalmazza.19.§ A 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 26. melléklete tartalmazza.20.§ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
21.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.


Záró rendelkezés


22.§ Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
Mezőkeresztes, 2014. január 30.Dr. Dózsa György s. k.                                                                             Dr. Pelládi Ildikó s. k. 

     polgármester                                                                                                  jegyzőKÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2014
        Ezer Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

330262

K1. Személyi juttatás

181591

B3. Közhatalmi bevételek

47994

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48635

B4. Működési bevételek

44760

K3. Dologi kiadások

152961

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

79860K5. Egyéb működési célú kiadások

10700      Ebből: Általános tartalék

0                 Céltartalék

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

423016

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

473747

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

280707

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

229976

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

703723

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

703723

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


K6. Beruházások

6044

B5. Felhalmozási bevételek

6000

K7. Felújítások


B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások


D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

6000

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

6044

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

44

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

44F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

6044

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

6044

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

429016

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

479791

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

280751

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

229976

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

709767

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

7097672. melléklet


     A 2014. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  ELŐIRÁNYZATAI


MINDÖSSZESEN


Ezer Ft-ban


  BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szervek

ÖsszesenB111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

116313116313


B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

6546765467


B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

117421117421


B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

46074607


B115. Működési célú központosított előirányzatok

21682168


B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
0


B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
0


B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
0


B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0


B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19286

5000


24286


B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

325262

5000

0

330262
B3. Közhatalmi bevételek összesen

4799447994
B401. Készletértékesítés  ellenértéke


B402. Szolgáltatások ellenértéke

21579


360

21939


B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

12431243


B404. Tulajdonosi bevételek
0


B405. Ellátási díjak

1160311603


B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

7380


95

7475


B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
0


B408. Kamatbevételek

25002500


B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
0


B410. Egyéb működési bevételek
0


B4. Működési bevételek összesen

44305

0

455

44760
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről


B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről


B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök


B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

417561

5000

455

423016
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről


B812. Belföldi értékpapírok bevételei


B813. Maradvány igénybevétele

33523

12436

4772

50731


B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések


B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


B816. Központi, irányíító szervi támogatás


132708

97268

229976


B817. Betétek megszüntetése


B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

33523

145144

102040

280707
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

451084

150144

102495

703723
2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

                Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Köznevelési int.kieg.támogatása

2160

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

8Összesen

2168

      2.2. melléklet


B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről 
MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

0

0

0
      2.3. melléklet


B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 


                Ezer Ft-ban


MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

0

0

0
      2.4. melléklet


B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


                Ezer Ft-ban


MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

MindösszesenOEP támogatás

81888188


Központi költsv. szervtől

1109811098


Önkormányzatoktól


5000


5000


0


0


0


Összesen

19286

5000

0

24286
2.5. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

                Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

B311. Magánszemélyek jövedelemadói


Ebből:


a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó
B34. Vagyoni típusu adók


Ebből:


a) építményadó


b) épület után fizetett idegenforgalmi adó


c) magánszemélyek kommunális adója


d) telekadó
B351. Értékesítési és forgalmi adók

36514

Ebből:


a) iparűzési adó

36514B354. Gépjárműadó

6400

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

5000

Ebből:


a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó


b) talajterhelési díj

5000

c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel
B36. Egyéb közhatalmi bevételek

80

Ebből:


a) eljárási illeték


b) igazgatási szolgáltatási díj

80

c) ebrendészeti hozzájárulás


d) környezetvédelmi bírság


e) természetvédelmi bírság


f) építésügyi bírság


g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész


Összesen

47994      2.6. melléklet


B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 


Ezer Ft-ban


MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

MindösszesenÖsszesen
0
      2.7. melléklet


B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök


Ezer Ft-ban


MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

MindösszesenÖsszesen
0                  3. melléklet
     A 2014. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI


MINDÖSSZESEN


Ezer Ft-ban


  BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szervek

ÖsszesenB21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről


B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről


B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről


B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0
B51. Immateriális javak értékesítése


B52. Ingatlanok értékesítése

60006000


B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


B54. Részesedések értékesítése


B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B5. Felhalmozási bevételek összesen

6000

0

0

6000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről


B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről


B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

6000

0

0

6000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről


B812. Belföldi értékpapírok bevételei


B813. Maradvány igénybevétele

44

0

0

44


B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések


B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


B816. Központi, irányíító szervi támogatás


B817. Betétek megszüntetése


B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

44

0

0

44
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6044

0

0

6044
3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

                Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

ÖnkormányzatÖsszesen

0

      3.2. melléklet


B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről 
MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

MindösszesenÖsszesen

0

0

0

0
      3.3. melléklet


B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 


                Ezer Ft-ban


MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

MindösszesenÖsszesen

0

0

0

0
      3.4. melléklet


B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


                Ezer Ft-ban


MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

0

0

0
      3.5. melléklet


B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 


Ezer Ft-ban


MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

0

0

0
      3.6. melléklet


B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Ezer Ft-ban


MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

0

0

0

4. melléklet


     A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT


ÖNKORMÁNYZAT


Ezer Ft-ban


  BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖsszesenB111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

116313


116313


B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

65467


65467


B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

117421


117421


B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

4607


4607


B115. Működési célú központosított előirányzatok

2168


2168


B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19286

0

19286


B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

325262

0

325262B3. Közhatalmi bevételek összesen

47994


47994B401. Készletértékesítés  ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke


21579

21579


B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke


1243

1243


B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díjak

11603


11603


B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

3095

4285

7380


B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek


2500

2500


B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

14698

29607

44305B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

387954

29607

417561B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B813. Maradvány igénybevétele

3916

29607

33523


B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

3916

29607

33523MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

391870

59214

451084                  5. melléklet
A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT


ÖNKORMÁNYZAT


Ezer Ft-ban


  BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖsszesenB21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése


6000

6000


B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

6000

6000B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

6000

6000B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B813. Maradvány igénybevétele


44

44


B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

0

44

44FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

6044

60446. melléklet


A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Polgármesteri Hivatal
Ezer Ft-ban


  BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladatok

ÖsszesenB13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről


B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről


B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről


B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5000

0


5000


B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

5000

0

0

5000


B401. Készletértékesítés  ellenértéke


B402. Szolgáltatások ellenértéke


B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke


B404. Tulajdonosi bevételek


B405. Ellátási díjak


B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó


B407. Általános forgalmi adó visszatérülése


B408. Kamatbevételek


B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


B410. Egyéb működési bevételek


B4. Működési bevételek összesen

0

0

0

0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről


B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről


B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök


B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)

5000

0

0

5000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről


B812. Belföldi értékpapírok bevételei


B813. Maradvány igénybevétele

1243612436


B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések


B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


B816. Központi, irányíító szervi támogatás

132708132708


B817. Betétek megszüntetése


B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

145144

0

0

145144
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

150144

0

0

150144                  7. mellékletA 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése:

Polgármesteri Hivatal


Ezer Ft-ban


  BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladatok

ÖsszesenB22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről


B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről


B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről


B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0
B51. Immateriális javak értékesítése


B52. Ingatlanok értékesítése


B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről


B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről


B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről


B812. Belföldi értékpapírok bevételei


B813. Maradvány igénybevétele


B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések


B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


B816. Központi, irányíító szervi támogatás


B817. Betétek megszüntetése


B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

0

0

0

0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

0

0

8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Városi Könyvtár


A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
Ezer Ft-ban


  BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖsszesenB13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

0
B401. Készletértékesítés  ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

360

0

360


B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

95


95


B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

455

0

455B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)

455

0

455B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B813. Maradvány igénybevétele

428


428


B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

12286


12286


B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

12714

0

12714MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

13169

0

13169

8.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmény


A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
Ezer Ft-ban


  BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖsszesenB13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

0
B401. Készletértékesítés  ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0


B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0


0


B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

0

0

0B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)

0

0

0B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B813. Maradvány igénybevétele

1061


1061


B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

11247


11247


B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

12308

0

12308MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

12308

0

12308

8.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése:

Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda


A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
Ezer Ft-ban


  BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖsszesenB13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

0
B401. Készletértékesítés  ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0


B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0


0


B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

0

0

0B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)

0

0

0B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B813. Maradvány igénybevétele

3283


3283


B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

73735


73735


B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

77018

0

77018MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

77018

0

77018  9. melléklet


A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai 


MINDÖSSZESEN


Ezer Ft-ban


KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

MindösszesenK1. Személyi juttatás

67341

44014

70236

181591


K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

17074

12343

19218

48635


K3. Dologi kiadások

118133

21787

13041

152961


K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7860

72000

0

79860


K5. Egyéb működési kiadások összesen

10700


0

10700


Ebből: Általános tartalék

00


           Céltartalék

00


0


A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

221108

150144

102495

473747
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


K912. Belföldi értékpapírok kiadásai


K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása


K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

229976

xx

xx

229976


K916. Péneszközök betétként elhelyezése


K917. Pénzügyi lízing kiadásai


B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

229976

0

0

229976
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

451084

150144

102495

703723
K6. Beruházások

60446044


K7. Felújítások


K8. Egyéb felhalmozási kiadások


D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

6044

0

0

6044
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


K912. Belföldi értékpapírok kiadásai


K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása


K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása


xx

xxK916. Péneszközök betétként elhelyezése


K917. Pénzügyi lízing kiadásai


E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

0

0

0

0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

6044

0

0

6044
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

457128

150144

102495

709767
9.1. mellékletK4. Elátottak pénzbeli juttatásaiEzer Ft-banMegnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Polgármesteri Hivatal

MindösszesenÖnkormányzati segély

7860

0

72000

79860
Összesen9.2. mellékletK504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülreEzer Ft-banMegnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Polgármesteri Hivatal

MindösszesenÖsszesen

0

0

0

09.3. mellékletK505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülreEzer Ft-banMegnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Polgármesteri Hivatal

MindösszesenÖsszesen

0

0

0

09.4. mellékletK506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülreEzer Ft-banMegnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Polgármesteri Hivatal

MindösszesenÜgyeleti hozzájárulás

22002200Szociállis feladatokhoz hozzájárulás

15001500

Összesen

3700

0

0

37009.5. mellékletK508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülreEzer Ft-banMegnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Polgármesteri Hivatal

MindösszesenÖsszesen

0

0

0

09.6. mellékletK511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülreEzer Ft-banMegnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Polgármesteri Hivatal

MindösszesenKülönféle szervezetek támogatása

70007000


Összesen

7000

0

0

7000  10. melléklet


A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai 


MINDÖSSZESEN


Ezer Ft-ban


KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.-i) feladatok

ÖsszesenK1. Személyi juttatás

181591181591


K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

4863548635


K3. Dologi kiadások

116264

36697


152961


K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

75150

4710


79860


K5. Egyéb működési kiadások összesen

3700

7000


10700


Ebből: Általános tartalék

0

0


0


           Céltartalék

0

0


0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

425340

48407

0

473747
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


K912. Belföldi értékpapírok kiadásai


K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása


K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

229976

xx

xx

229976


K916. Péneszközök betétként elhelyezése


K917. Pénzügyi lízing kiadásai


B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

229976

0

0

229976
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

655316

48407

0

703723
K6. Beruházások


6044


6044


K7. Felújítások


K8. Egyéb felhalmozási kiadások


D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

0

6044

0

6044
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


K912. Belföldi értékpapírok kiadásai


K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása


K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása


K916. Péneszközök betétként elhelyezése


K917. Pénzügyi lízing kiadásai


E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

0

0

0

0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

0

6044

0

6044
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

655316

54451

0

709767

  11. melléklet


A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI


Költségvetési szerv megnevezése:

Polgármesteri Hivatal
Ezer Ft-ban


KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (Államigazg.) feladat

ÖsszesenK1. Személyi juttatás

4401444014


K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1234312343


K3. Dologi kiadások

2178721787


K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7200072000


K5. Egyéb működési kiadások összesen

00


Ebből: Általános tartalék

00


           Céltartalék

00
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

150144

0

0

150144
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


K912. Belföldi értékpapírok kiadásai


K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása


K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása


xx

xxK916. Péneszközök betétként elhelyezése


K917. Pénzügyi lízing kiadásai


B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

0

0

0

0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

150144

0

0

150144
K6. Beruházások


K7. Felújítások


K8. Egyéb felhalmozási kiadások


D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

0

0

0

0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


K912. Belföldi értékpapírok kiadásai


K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása


K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása


K916. Péneszközök betétként elhelyezése


K917. Pénzügyi lízing kiadásai


E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

0

0

0

0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

0

0

0

0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

150144

0

0

150144  12.melléklet


A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI


Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Városi Könyvtár
Ezer Ft-ban


KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (Államigazg.) feladat

ÖsszesenK1. Személyi juttatás

77427742


K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

21352135


K3. Dologi kiadások

32923292


K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

00


K5. Egyéb működési kiadások összesen

00


Ebből: Általános tartalék

00


           Céltartalék

00
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

13169

0

0

13169
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


K912. Belföldi értékpapírok kiadásai


K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása


K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása


xx

xxK916. Péneszközök betétként elhelyezése


K917. Pénzügyi lízing kiadásai


B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

0

0

0

0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

13169

0

0

13169
K6. Beruházások


K7. Felújítások


K8. Egyéb felhalmozási kiadások


D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

0

0

0

0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


K912. Belföldi értékpapírok kiadásai


K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása


K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása


K916. Péneszközök betétként elhelyezése


K917. Pénzügyi lízing kiadásai


E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

0

0

0

0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

0

0

0

0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

13169

0

0

13169  12.1. melléklet


A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI


Költségvetési szerv megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmény
Ezer Ft-ban


KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (Államigazg.) feladat

ÖsszesenK1. Személyi juttatás

80828082


K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

22232223


K3. Dologi kiadások

20032003


K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

00


K5. Egyéb működési kiadások összesen

00


Ebből: Általános tartalék

00


           Céltartalék

00
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

12308

0

0

12308
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


K912. Belföldi értékpapírok kiadásai


K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása


K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása


xx

xxK916. Péneszközök betétként elhelyezése


K917. Pénzügyi lízing kiadásai


B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

0

0

0

0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

12308

0

0

12308
K6. Beruházások


K7. Felújítások


K8. Egyéb felhalmozási kiadások


D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

0

0

0

0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


K912. Belföldi értékpapírok kiadásai


K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása


K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása


K916. Péneszközök betétként elhelyezése


K917. Pénzügyi lízing kiadásai


E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

0

0

0

0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

0

0

0

0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

12308

0

0

12308  12.2 melléklet


A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI


Költségvetési szerv megnevezése:

Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda
Ezer Ft-ban


KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (Államigazg.) feladat

ÖsszesenK1. Személyi juttatás

5441254412


K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1486014860


K3. Dologi kiadások

77467746


K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

00


K5. Egyéb működési kiadások összesen

00


Ebből: Általános tartalék

00


           Céltartalék

00
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

77018

0

0

77018
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


K912. Belföldi értékpapírok kiadásai


K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása


K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása


xx

xxK916. Péneszközök betétként elhelyezése


K917. Pénzügyi lízing kiadásai


B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

0

0

0

0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

77018

0

0

77018
K6. Beruházások


K7. Felújítások


K8. Egyéb felhalmozási kiadások


D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

0

0

0

0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


K912. Belföldi értékpapírok kiadásai


K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása


K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása


K916. Péneszközök betétként elhelyezése


K917. Pénzügyi lízing kiadásai


E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

0

0

0

0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

0

0

0

0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

77018

0

0

7701813. melléklet


K6. Beruházási kiadások


feladatonkénti részletezése


       Ezer Ft-ban


Beruházási feladat

Előirányzat összege

Összesen


Önkormányzat

Polg.Hiv.

Kv.-i szervek


Vásártér

60446044


Beruházások összesen

6044

0

0

6044
14. melléklet
K7. Felújítások


célonkénti részletezése


       Ezer Ft-ban


Felújítási feladat

Előirányzat összege

Összesen


Önkormányzat

Polg.Hiv.

Kv.-i szervek
Felújítások összesen

0

0

0

0
15. melléklet
K8. Egyéb felhalmozási kiadások 


feladatonkénti részletezése


       Ezer Ft-ban


Megnevezés

Előirányzat összege

Összesen


Önkormányzat

Polg.Hiv.

Kv.-i szervek


Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0


16. melléklet
Céltartalék célonkénti részletezése


            Ezer Ft-banMegnevezés

Önkormányzat

Céltartalék  összesen

0
17. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma


Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő)
Óvoda

21
Polgármesteri Hivatal

23
Könyvtár

4
Egyesített Szociális Intézmény

 - Nappali Szoc.ellátás

3
 - Szociális étkeztetés (2 órás)

6
Önkormányzat

 - Konyha

10
 - Jogalkotás

1
 - Védőnői szolgálat

2
 - Háziorvosi szolgálat

1
 - Város-és községgazdálkodás

11
 - Művelődési ház

3


Összesen

85


    18. mellékletKözfoglalkoztatottak engedelyezett létszámaKöltségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő)


4 órás

6 órás

8 órás


Önkormányzat58

Összesen58


19. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó  költségvetési szerv által elismert tartozásállományról2014. ......................... hóKöltségvetési szerv neve: ........................................Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata:                 ......................... eFt


Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a:    ......................... eFt


(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) 


sorsz.


........ napon túli


Tartozásállomány megnevezése

tartozásállomány(x)


1

Állammal szembeni tartozások2

Központi költségvetési szervekkel
szemben fennálló tartozás3

Elkülönített állami pénzalapokkal
szembeni tartozás4

TB alapokkal szembeni tartozás5

Tartozásállomány önkormányzatok
és intézményeik felé6

Szállítókkal szembeni tartozásállomány7

Egyéb tartozásállomány
Összesen


0

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ábanmeghatározott határnapon túli tartozásállomány......................... 2014. ............ hó .... nap..........................................

 költségvetési szerv vezetőjeA költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban                                                         20. melléklet
        Ezer Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2015

2016

2017

2015

2016

2017

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

320 000

315 000

310 000

K1. Személyi juttatás

180 000

182 000

185 000

B3. Közhatalmi bevételek

45 000

45 000

40 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

47 000

50 000

52 000

B4. Működési bevételek

40 000

38 000

40 000

K3. Dologi kiadások

148 000

150 000

150 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

80 000

75 000

78 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 000

8 000

8 000

      Ebből: Általános tartalék
                 Céltartalék
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

405 000

398 000

390 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

465 000

465 000

473 000

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
B813. Maradvány igénybevétele

40000

38000

36000

K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyóstása
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

200 000

181 000

153 000

B816. Központi, irányító szervi támogatás

220000

210000

200000

K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

260 000

248 000

236 000

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

665 000

646 000

626 000

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

665 000

646 000

626 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről
K6. Beruházások
B5. Felhalmozási bevételek
K7. Felújítások
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

0

0

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
B813. Maradvány igénybevétele
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
B816. Központi, irányító szervi támogatás
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

0

0

0

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)

0

0

0

F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)

0

0

0

G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

665 000

646 000

626 000

G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

665 000

646 000

626 000

21. melléklet

Több éves kihatással járó döntések

  számszerűsítése               

     Ezer Ft-ban

Megnevezés

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2018. év után

Összesen

Hitel törlesztés
Kötvénybeváltás kiadásai
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
Összesen0
22. mellékletKIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt
ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Ügylet várható értéke

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé


1.


2.


3.
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek


1.


2.


3.


Összesen

0


23. melléklet

KIMUTATÁS

a saját bevételek összegérőlezer Ft

Saját bevétel megnevezése *

Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Tárgyévi saját bevételek összege

Helyi adóból származó bevételAz önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételOsztalék, koncessziós díj és hozambevételTárgyieszköz értékesítéséből származó bevételImmateriális jószág értékesítéséből származó bevételRészvény értékesítéséből származó bevételRészesedés értékesítéséből származó bevételVállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételBírság-, pótlék- és díjbevételKezeséggel kapcsolatos megtérülésSaját bevétel összesen

0

0
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján24. melléklet

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegérőlezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **

A futamidő végéig fennálló összeg

A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozásKölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozásHitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozásKölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozásA számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértékeEgyéb értékpapír vételáraVáltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értékeA Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási árSzerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenértékKülföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összegeAdósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség  összesen

0

0
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. §  (1) bekezdése alapján
25. melléklet

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről


ezer Ft


Kezességvállalás megnevezése

Összeg

Összesen

026. melléklet   2014. évi  ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVEzer Ft-ban

Hónap

Költségvetési

Folyószámla hitel

Hitel

Értékpapír

Bevétel

Kiadás

Felvétel

Törlesztés

Felvétel

Törlesztés

Eladás

Vétel

Január

69792

68435Február

69792

68435Március

69792

68435Április

69792

68435Május

47098

48435Június

49598

54484Július

53095

58435Augusztus

49098

48435Szeptember

47098

48435Október

47098

48435November

67098

68435December

70416

60933Összesen

709767

709767


27. mellélet

KIMUTATÁS


a közvetett támogatások 2014. évi tervezett összegéről


Ezer Ft-ban


Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege


Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összegeEbből:       - építményadó       - telekadó       - vállalkozások kommunális adója       - magánszemélyek kommunális adója       - idegenforgalmi adó tartózkodás után       - idegenforgalmi adó épületek után       - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után       - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. utánGépjárműadónál biztosított kedvezmény összegeHelyi adónál biztosított mentesség összegeEbből:       - építményadó       - telekadó       - vállalkozások kommunális adója       - magánszemélyek kommunális adója       - idegenforgalmi adó tartózkodás után       - idegenforgalmi adó épületek után       - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után       - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. utánGépjárműadónál biztosított mentesség összegeHelyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összegeHelyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összegeEgyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegeÖSSZESEN

0

Szöveges indokolás:

28. számú melléklet


Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt címe:


Minőségi oktatás és mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése a mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános IskolábanProjekt azonosítója:

ÉMOP 4.3.1/A-12-2012-0034
ezer Ft-banBevételek

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ÖsszesenSaját erő

0

Saját erőből központi támogatás


EU-s forrás

358840935


358840935Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás
Bevételek összesen
Kiadások

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

Kadások összesen

358840935


35884093528. számú melléklet


Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt címe:


Egészségmegőrző és egészségre nevelő programok megvalósítása a Mezőkeresztesi Harmatcsepp ÓvodábanProjekt azonosítója:

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0773
ezer Ft-banBevételek

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ÖsszesenSaját erő

0

Saját erőből központi támogatás


EU-s forrás

9896600


9896600Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás
Bevételek összesen9896600


9896600Kiadások

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

Kadások összesen

9896600


989660028. számú melléklet


Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt címe:


Egészségmegőrző és egészségre nevelő programok megvalósítása a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának munkavállalói számáraProjekt azonosítója:

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0784
ezer Ft-banBevételek

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ÖsszesenSaját erő


Saját erőből központi támogatás


EU-s forrás

9543250


9543250Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás
Bevételek összesen9543250


9543250Kiadások

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

Kadások összesen

9543250


954325028. számú melléklet


Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt címe:


Egészségmegőrző és egészségre nevelő programok megvalósítása a Mezőkeresztes Város lakosai számáraProjekt azonosítója:

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0866
ezer Ft-banBevételek

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ÖsszesenSaját erő


Saját erőből központi támogatás


EU-s forrás

10000000


10000000Társfinanszírozás

,

Hitel


Egyéb forrás
Bevételek összesen10000000


10000000Kiadások

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

Kadások összesen

10000000


10000000

29. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* ezer Ft

Megnevezés

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Összesen

Helyi adók

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó (kamat nélkül)

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen
0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapjánMellékletek