Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (VI.29.) rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Hatályos: 2018. 07. 01

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1) Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

(2) A közterületi térfigyelő rendszer az önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök összessége, amelyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és az esetleges továbbítását.

2. §


A közterületi térfigyelő rendszer célja:

a) az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása,

b) a bűnmegelőzés,

c) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése,

d) a bűnüldözésben, bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi és

vagyonbiztonságának növelésében tevékenykedő szervezetek közötti

együttműködés elősegítése,

e) a közterületen található vagyon megóvása és felügyelete,

f) az általános közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének megóvása

és biztosítása.

3. §


Az önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságot bízza meg. Az önkormányzat a térfigyelő kezelése, működtetése érdekében megállapodást köt a Mezőkövesdi Rendőrkapitánysággal.

4. §


A rendőrség a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői minőségében jár el. A hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő rendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a rendőrségről  szóló 1994. évi XXXIV. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni.

5. §


A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének és működtetésének költségeit az önkormányzat a költségvetéséről szóló rendeletben biztosítja.

6. §


A Közterületi térfigyelő rendszer részeként működő képfelvevők helyét valamint a megfigyelt közterületek meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

7. §


Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba és a hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 7/2011.(II.14.) rendelet.Majoros János s. k.                                                               Dr. Szombati Csaba Gábor s. k.

  polgármester                                                                                           jegyző


Mellékletek