Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 16- 2018. 02. 16

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 25. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el: 


1.§


Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


       „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének


           

  • költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bev. nélkül)  1 027 420 386 Ft-ban
  • költségvetési kiadási főösszegét(finanszírozási kiad. nélkül) 1 284 943 762 Ft-ban
  • finanszírozási bevételek főösszegét                         729 480 008 Ft-ban
  • finanszírozási kiadások főösszegét                                       471 956 632 Ft-ban
  • bevételi főösszegét1 756 900 394 Ft-ban
  • kiadási főösszegét1 756 900 394 Ft-ban


állapítja meg.”


2. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


                           Majoros János s.k.                                  Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

                              polgármester                                                                jegyző