Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

Hatályos: 2018. 09. 14

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Kitüntető címek és díjak

„Mezőkeresztes Város Díszpolgára”


             1.§

(1)  Mezőkeresztes Város Önkormányzata a „Mezőkeresztes Város díszpolgára" kitüntető cím adományozásával fejezi ki nagyra becsülését azok iránt, akik gazdasági, tudományos, kulturális, sport és egyéb téren kifejtett tevékenységükkel a város lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében huzamosabb időn át példamutató eredményességgel munkálkodtak.

(2) A díszpolgári címet a város lakossága nevében Mezőkeresztes Város Önkormányzata adományozza annak az élő, vagy elhunyt magyar, vagy külföldi személynek, aki az (1) bekezdésben foglaltak szerint arra érdemes.

2. §


Mezőkeresztes Város Önkormányzata a díszpolgári címet évente egy fő részére adományozhatja.

3. §


(1) A díszpolgári cím adományozásáról a kitüntetett részére díszoklevelet kell kiállítani. Az oklevél tartalmazza:

a) az adományozó megjelölését,

b) a kitüntetett nevét,

c) a kitüntetetés indoklását,

d) az adományozó pecsétjét,

e) a polgármester aláírását.

(2) A díszpolgári címmel 10 gramm súlyú, 14 karát minőségű aranyból készült pecsétgyűrű jár, amelyen Mezőkeresztes Város dombornyomású címere és a kitüntetés éve van ábrázolva.

(3) A díszpolgárnak (hozzátartozójának, vagy megbízottjának) a díszpolgári kitüntető címet a Város Napja alkalmából megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen Mezőkeresztes Város Önkormányzatának polgármestere adja át.

 (4) A díszpolgárt elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az Önkormányzat saját halottjának tekinti, és a helyben történő temettetés estén a temetés költségeit 500.000,- Ft összegben viseli.

                                 „Mezőkeresztes Városért díj"


4. §

(1) Mezőkeresztes Város Önkormányzata a Mezőkeresztes Városért díj" adományozásával fejezi ki nagyra becsülését azok iránt, akik tudományos, oktatási, művészeti, sport és egyéb kulturális területen kifejtett tevékenységükkel a város lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében eredményes munkát végeztek. Munkájukkal, alkotásaikkal elősegítették a település fejlődését, szellemi gyarapodását.

(2) A Mezőkeresztes Városért díjat" a város lakossága nevében Mezőkeresztes Város Önkormányzata adományozza annak az élő, vagy elhunyt magyar, vagy külföldi személynek, aki az (1) bekezdésben foglaltak szerint arra érdemes.

(3) Mezőkeresztes Város Önkormányzata a „Mezőkeresztes Városért díjat” évente egy fő részére adományozhatja.

5. §


(1) A Mezőkeresztes Városért díj” adományozásáról a kitüntetett részére díszoklevelet kell kiállítani. Az oklevél tartalmazza:

a) az adományozó megjelölését,

b) a díj nevét,

c) a díj indoklását,

d) az adományozó pecsétjét,

e) a polgármester aláírását.

(2) A Mezőkeresztes Városért díj” díjazottja 100.000,- Ft összegű pénzadományban részesül.

(3) A díjazott részére (hozzátartozójának, vagy megbízottjának) aMezőkeresztes Városért díjat” a Város Napja alkalmából megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen Mezőkeresztes Város Önkormányzatának polgármestere adja át.


                 „Mezőkeresztes Közszolgálatáért díj"


    6. §


(1) Mezőkeresztes Város Önkormányzata a „Mezőkeresztes Közszolgálatáért díj" adományozásával nagyra becsülését fejezi ki azon köztisztviselői, közalkalmazotti, ügykezelői és fizikai alkalmazotti munkakörben dolgozók számára, akik munkájukat hosszú idő óta, kiemelkedő színvonalon végzik vagy végezték.

(2)  A „Mezőkeresztes Közszolgálatáért díjat" a város lakossága nevében Mezőkeresztes Város Önkormányzata adományozza annak az élő, vagy elhunyt magyar, vagy külföldi személynek, aki az (1) bekezdésben foglaltak szerint arra érdemes.

(3)  Mezőkeresztes Város Önkormányzata a Mezőkeresztes Közszolgálatáért díjat évente egy fő részére adományozhatja

(1) A Mezőkeresztes Közszolgálatáért díj” adományozásáról a kitüntetett részére díszoklevelet kell kiállítani. Az oklevél tartalmazza:

a) az adományozó megjelölését,

b) a díj nevét,

c) a díj indoklását,

d) az adományozó pecsétjét,

e) a polgármester aláírását.

A Mezőkeresztes Közszolgálatáért díj” díjazottja 100.000,- Ft összegű pénz adományban részesül.

(3) A díjazott részére (hozzátartozójának, vagy megbízottjának) a „Mezőkeresztes Közszolgálatáért díjat” a Város Napja alkalmából megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen Mezőkeresztes Város Önkormányzatának polgármestere adja át.

Eljárási szabályok


8.   §

(1) A helyi kitüntető címek és díjak adományozására a tárgyév szeptember 01. napjáig írásbeli javaslatot terjeszthetnek elő:

a) Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő – testületének tagjai,

b) Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő – testületének bizottságainak külsős tagjai,

c) Mezőkeresztes Városban működő nemzetiségi önkormányzat(ok) elnöke(i),

d) Mezőkeresztes Város Önkormányzata irányítása alatt álló intézmények vezetői,

e) Mezőkeresztes Városban működő Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai.

(2) Mezőkeresztes Város lakosai közvetlenül is tehetnek írásos javaslatot a helyi kitüntető címek és díjak adományozására. A lakossági javaslatok leadásának határideje tárgyév szeptember 01. napja.

(3) A 2015. évben az (1) – (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az írásbeli javaslatok leadásának határideje 2015. október hó 05. napja. 

(4) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személy életútjának bemutatását és érdemei ismertetését.

(5) A beérkezett javaslatokról Mezőkeresztes Város Önkormányzatának jegyzője írásos összesítést készít. 

(6) Mezőkeresztes Város Önkormányzatának polgármestere a beérkezett javaslatokról készült összesítést a Képviselő-testület elé terjeszti a szeptember havi, munkaterv szerint megtartandó képviselő-testületi ülésen.

9.   §


(1) A Képviselő-testület a helyi kitüntető címek és díjak odaítéléséről minősített többséggel, zárt ülésen titkos szavazással dönt.

(2) A kitüntetettekről Mezőkeresztes Város Önkormányzatának jegyzője nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az adományozó megnevezését, a Képviselő-testület határozatának számát, az adományozásának időpontját, a díszpolgár, díjazott nevét.

   Záró rendelkezések


10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2 ) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a kitüntető címek és díjak alapításáról szóló 9/2009. (VII. 23.) számú rendelet.


                Majoros János                                                                                           Tóth Ábel

                polgármester                                                                                                 jegyző

A rendelet kihirdetve: Mezőkeresztes, 2015. szeptember hó 25.Tóth Ábel

jegyző