Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017 (IX.29.) rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról

Hatályos: 2021. 04. 01

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017 (IX.29.) rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról[1]

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzat - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) keretei között - átfogóan szabályozza az Önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, hogy ezzel segítséget nyújtson a gyermekek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet személyi hatálya Mezőkeresztes város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező – kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat - a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.

(2) A szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhely szám legfeljebb 15 %-áig az ellátási területen kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek ellátása is biztosítható, feltéve, ha az ellátási területén az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi gyermek bölcsődei ellátása biztosított.

A gyermekjóléti ellátások formái

3. §[1]

Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátást biztosítja:

Gyermekek napközbeni ellátását bölcsődei ellátás formájában a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 58. szám alatti feladat-ellátási helyen.

A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele és az ellátás megszűnésének esetei

4. § A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait, a kérelem benyújtásának rendjét a Gyvt. 31. §-a, a megszüntetésének módját a Gyvt. 37/A§-a határozza meg.

Gyermekek napközbeni ellátása

5. § (1) [2] A bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő az intézmény vezetőjéhez nyújtja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, lakcímét, a szülő, vagy más törvényes képviselő nevét és lakcímét.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a.) a házi gyermekorvos által kiállított orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható,

b.) a Gyvt. 41 § (2) bekezdésében, és a 42/A §-ában meghatározott valamely körülmény fennállásáról szóló igazolást.

6. §[3]

A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt, és az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével az 1. melléklet szerinti megállapodást köt.

7. § (1) [4] Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki

  • a) a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható,
  • b) szakértői véleményben megállapított magatartászavarával veszélyezteti a többi gyermek testi, szellemi fejlődését.

(2) A bölcsődei ellátás megszüntetéséről, - a bölcsőde szakmai vezetőjének a javaslata alapján - az intézményvezető dönt.

8. § (1) Ha a szülő, vagy más törvényes képviselő az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ez az irányadó abban az esetben is, ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felülvizsgálati hatáskört a képviselő-testület az Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.

9. § (1) [5] A bölcsőde nyitva tartása: hétfőtől péntekig munkanapokon 7:00 órától 17:00 óráig.

(2) A bölcsőde nyári tanszüneti nyitvatartási rendjét - az intézményvezető javaslata alapján - a fenntartó minden évben külön határozatban az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.

Az ellátásokért fizetendő térítési díjak

10. §[6]

A gyermekétkeztetés térítési díjait és gondozási díját külön rendelet tartalmazza.

A térítési díj csökkentése, elengedés

11. § (1) Ha a kötelezett a személyi térítési díj, illetve a gondozási díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a térítési-, gondozási díjra vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

(2) A Gyvt. szabályai szerint megállapított személyi térítési díj, továbbá a jelen rendelet alapján meghatározott gondozási díj egyéni rászorultság alapján mérsékelhető, illetve a térítési díjat el lehet engedni, ha a térítési-, gondozási díj fizetésére kötelezett átmenetileg, létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen a térítési-, gondozási díj fizetésére kötelezett családjában betegség miatti magas gyógyszerköltségek, táppénzes állomány miatti keresetkiesés.

(4) A személyi térítési díj, gondozási díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó eljárás lefolytatásával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület az Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.

Záró rendelkezések

12. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

[1]

A rendelet szövegét a 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021. április 1. napjától.

[2]

A rendelet szövegét a 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2021. április 1. napjától.

[3]

A rendelet szövegét a 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2021. április 1. napjától.

[4]

A rendelet szövegét a 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2021. április 1. napjától.

[5]

A rendelet szövegét a 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2021. április 1.napjától.

[6]

A rendelet szövegét a 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2021. április 1. napjától.

1. melléklet a 21/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde

MEGÁLLAPODÁSTERVEZET

bölcsődei ellátás igénybevételéhez

mely létrejött egyrészről: Mezőkeresztes Város Önkormányzat fenntartásában működő Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde, mint ellátást nyújtó (továbbiakban: Ellátó) másrészről

Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője:

Neve:

Születési neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A bölcsődei ellátást igénybe vevő:

Neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakcíme:

TÁJ száma:

A felek megállapítják, hogy az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője kérelmet nyújtott be a bölcsődei ellátás igénybevétele iránt, amely alapján az Ellátó az ellátást igénybe vevő részére az intézményben férőhelyet biztosít.

I. RÉSZ

A bölcsődei ellátás időtartama

1. Az Ellátó a bölcsődei ellátást év hó napjától
kezdődően,
- határozatlan időtartamra: a jogosultsági feltételek megszűnéséig,
- határozott időre: ………………………………-ig biztosítja.

II. RÉSZ

A bölcsődei ellátás tartalma, módja

1. A Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 58. szám alatt a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében bölcsődét üzemeltet. Az intézmény a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékes Osztálya által kiadott működési engedéllyel rendelkezik.

2. Az intézmény a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátást nyújtja.

3. A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára:
- A szakszerű gondozást, nevelést, testi-lelki szükségletek kielégítését, a gyermek fejlődését és a szocializáció segítését.
- A napi négyszeri étkezést.
- A fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezetet.
- Az egészségvédelmet, egészségnevelést, kultúr-higiénés szokások kialakulásának segítését.
- Az állandóságot (saját gondozónő rendszer), egyéni bánásmódot.
- A megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz.
- A személyes higiéné feltételeinek biztosítását.
- A korcsoportnak megfelelő játékeszközöket.
- Óvodai életre való felkészítést.

4. A bölcsőde a szülő számára biztosítja:
- Házirend megismerését.
- Adaptációhoz szükséges időt, feltételeket.
- Tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről.
- A gyermekcsoport életének, napirendjének a megismerését.
- Tanácsadást, tájékoztatást.
- A vonatkozó bölcsődei dokumentációk megismerését.
- Véleménynyilvánítást, javaslattételt.
-

III. RÉSZ

Térítési díj megállapítására, megfizetésére vonatkozó szabályok

1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermek gondozása, nevelése, nappali felügyelete és a vele történő foglalkozás díját …. Ft/nap összegben állapította meg. A bölcsődei ellátás keretében nyújtott térítési díjat kell fizetni, melyet a fenntartó, Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete külön rendeletben állapítja meg.

2. A fizetendő térítési díj összegéről az intézményvezető a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjét. A tájékoztatás tartalmazza a térítési díj megállapítására vonatkozó hatályos szabályokat is.

3. A térítési díj megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles, a jogviszony megkezdésének első napjától.

4. A térítési díj havonként a tárgyhónap 10. napját követő hétfőn kell befizetni készpénzben, az intézmény irodájában.

5. Étkezési kedvezmény az arra való jogosultság igazolása esetén, a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján vehető igénybe. A kedvezményekről az intézményvezető tájékoztatja a szülőket a beiratkozás során. A kedvezmények jóváírására az igazolás leadásának napjától van lehetőség.

IV. RÉSZ

Az ellátás megszüntetésének módjai

1. Az ellátás megszűnik:
a.) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított
időtartam - leteltével,
b.) jogosultsági feltételek megszűnésével.

2. Az ellátás megszüntetését a jogosult gyermek törvényes képviselője kezdeményezheti,
mely alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti.

3. Az intézményvezető az ellátást megszünteti:
a.) a házirend többszöri súlyos megsértése esetén,
b.) ha az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn,

d.) ha a gyermek a 3. életévét betöltötte és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez
ért,

e.) ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek 4
héten túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy ő maga korábban nem
jelezte írásban a szüneteltetést.

  • c) ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt
    bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek
    fejlődését,

4. Az ellátás megszüntetéséről az Intézményvezető írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt,
illetve annak törvényes képviselőjét.

5. Egyet nem értés esetén az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője az értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz
fordulhat. A jogerős döntésig az ellátást biztosítani kell.

6. Az ellátás megszűnésekor a felek elszámolnak egymással, amely kiterjed:
- a térítési díj rendezésére,
- az intézmény tárgyi eszközeiben okozott szándékos károkra.

V. RÉSZ

Záró rendelkezések

1. A felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás a tartalmát érintő jogszabályi, illetve
a fenntartó rendeletében történő változás esetén módosításra kerül.

2. A felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen közös megegyezéssel kívánják
rendezni.

3. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője a vitatott intézkedésekkel szemben a
fenntartóhoz fordulhat.

4. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője kijelenti, hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 33. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatást megkapta.

5. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője kijelenti, hogy a házirendet betartja,
valamint együttműködik az ellátásban közreműködő személyekkel.

6. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője kijelenti, hogy a megállapodásban
foglaltakat megismerte, megértette és aláírásával egyidejűleg egy példányát átvette.
Mezőkeresztes, ……. év.............................hó…………nap
…………………………………... …………………………………..
Ellátást igénybe vevő Ellátó
törvényes képviselője
Jelen megállapodás két eredeti példányban készült


[1] Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2021. szeptember 10. napjával.