Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (VII.1.) rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Hatályos: 2016. 07. 01- 2017. 12. 31

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdése és 88. § (4) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 26. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

I.

Általános rendelkezések


(1) A rendelet területi hatálya kiterjed a Mezőkeresztes Város Önkormányzat illetékességi területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott, a rendelet 1. mellékletében felsorolt közterületek (utcák, utak, terek) mellett elhelyezkedő ingatlanokra.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék tv.) 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználókra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:

a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra (a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésével feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm.rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokra).

2. §


 E rendelet alkalmazásában:

1. biohulladék: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti hulladék,

2. elkülönített gyűjtés: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti gyűjtés,

3. elkülönítetten gyűjtött hulladék: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti hulladék,

4. építési-bontási hulladék: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti hulladék,

5. gyűjtés: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti folyamat;

6. gyűjtő: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 17a. pontja szerinti gazdálkodó szervezet,

7. gyűjtőhely: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hely;

8. háztartási hulladék: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti hulladék,

9. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 22. pontja szerinti hulladék;

10. hulladék: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti hulladék,

11. hulladékgazdálkodás: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti tevékenység,

12. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 27. pontja szerinti szolgáltatás,

13. Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 27a. pontja szerinti feladat,

13. hulladéktípus: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 33. pontja szerinti hulladéktípus,

14. ingatlanhasználó: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint meghatározottak

15. kezelés: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 36. pontja szerinti folyamat,

16. közszolgáltatási terület: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 36a. pontja szerinti terület,

17. közszolgáltató: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 37. pontja szerinti közszolgáltató,

18. lomhulladék: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 39. pontja szerinti hulladék,

19. szállítás: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 41. pontja szerinti mozgatás,

20. települési hulladék: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 43. pontja szerinti hulladék,

21. vegyes hulladék: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 47. pontja szerinti hulladék,

22. veszélyes hulladék: a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 48. pontja szerinti hulladék,

23. nagydarabos hulladék: a 16/2002. (IV. 10.) Eüm. rendlet 2. § a) pontja szerinti hulladék.

3. §


A hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma,

a közszolgáltatási terület határaiA hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma kiterjed:

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak önkormányzati rendeletben történő meghatározására, azaz

aa) a közszolgáltató által rendszeresített – az ingatlanhasználó vagy a közszolgáltató tulajdonát képező és az ingatlanhasználó részére rendelkezésre bocsátott, vagy az önkormányzattal történt megállapodás alapján közterületen elhelyezett – hulladékgyűjtő edényben, vagy hulladékgyűjtő zsákban elhelyezett települési szilárd hulladék közszolgáltató általi gyűjtésére, és elszállítására.

ab) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, a lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállításra,

ac) a közszolgáltató által fenntartott és működtetett üveg szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, továbbá a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben hetente, vagy más eszközben a települési hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönítetten, szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtésére kéthetente egy alkalommal (továbbiakban: szelektív begyűjtés),

ad) az a) és c) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jogszabályban meghatározott feltételek szerinti kiválasztására,

c) a közszolgáltatási szerződés megkötésére.

4. §


(1) A közszolgáltatási terület határa az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben meghatározottakkal összhangban kerül meghatározásra.


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során a közszolgáltatási terület határai: az önkormányzati belterületek.

5. §

A közszolgáltató(1) Mezőkeresztes Város Önkormányzata e rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az Észak Magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.) útján gondosodik.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a ÉMRHK Észak-Magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 3465 Tiszabábolna, Fő u. 113. sz. alatti hulladékgazdálkodási közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozót, illetve egyéb közreműködőt vehet igénybe a Hulladék tv. 41.§ (3) bekezdésében foglalt szabályokra figyelemmel.

(4) Az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladékok kezelése és ártalmatlanítása  Hejőpapi I. és Hejőpapi II., valamint a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladéklerakók területén történik.

II.

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és

az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei,
az elkülönített hulladék gyűjtése, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


6. §


A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásnak rendje és módja


 (1) A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása írásban rögzített, határozott időre szóló (2020.06.30-ig) közszolgáltatási szerződés alapján történik. Az önkormányzat a közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén is újabb szerződéskötéssel gondoskodik arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a településen folyamatosan biztosítva legyen.


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt 15 nappal a közszolgáltató legalább a honlapján, és hirdetmény formájában tájékoztatást nyújt.


(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának, és az ingatlan használatának ténye hozza létre.

7. §


(1) A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő hulladékból a vegyes hulladék /továbbiakban vegyes hulladék/ szállítása heti rendszerességgel, az általa előre meghatározott időpontban, szállítási naptár szerint történik.


(2) A vegyes hulladék elszállítása a hulladék tömörítésére alkalmas járművel történik.


(3) A vegyes hulladék elszállítására akkor kerül sor, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában lévő gyűjtőedényben vagy a közszolgáltató által biztosított, erre a célra rendszeresített zsákban helyezi el, előre meghatározott szállítási naptár szerint.


(4) Az alkalmazható gyűjtőedények

a) 60 literes

b) 120 literes

c) 240 literes

d) 770 literes

e) 1100 literes

f) a közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák.


(5) Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a (4) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben a közterületre kihelyez.

8. §


(1) A települési hulladékok közül az elkülönítetten gyűjtött hulladék - bele nem értve a zöldhulladékot - szállítása kéthetente, előre meghatározott szállítási naptár szerint történik. A zöldhulladék szállítása adott év március 1-től október 31-ig terjedő időszakban kéthetente, előre meghatározott szállítási naptár szerint történik.


(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása hulladék fajtájaként külön-külön szállítójárművel történik.


(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedénybe helyezi el.


(4) Az alkalmazható gyűjtőedények a hulladék típusonként megkülönböztetett a közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő zsákok. A gyűjtőzsákok típusai és az alkalmazott megjelölések:

a) a vegyes hulladék gyűjtésére sárga színű zsák, zöld felirattal,

b) a zöld hulladék gyűjtésére áttetsző zsák, zöld felirattal.


(5) Az az elkülönített hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a (4) bekezdésben megjelölt hulladékgyűjtő zsákban a közterületre kihelyez.


(6) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés alapján


(7) A közterület tisztántartására vonatkozó szabályokat önkormányzati rendelet tartalmazza.


9. §


 (1) A települési hulladékok közül a lomhulladék szállítása évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) az önkormányzattal egyeztetett időpontban köteles külön díj felszámítása nélkül lomtalanítási akciót szervezni. A lomtalanítás pontos idejéről a közszolgáltató a lakosságot az éves szállítási naptár vagy a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni.


(2) A lomhulladék elszállítása olyan szállítójárművel történik, mely alkalmas a nagydarabos hulladék biztonságos szállítására.


(3) Az a lomhulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a szállítás érdekében a közterületre kihelyez.


(4) A lomhulladékként sem kerül elszállításra az építési és bontási hulladék, a gumiabroncs hulladék, gépjármű roncs, veszélyes hulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönítetten gyűjthető hulladék (vegyes és zöld hulladék).

10. §


(1) Ha a Közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon nem tudja teljesíteni, e tényről a honlapján és hirdetményi úton értesíti az ingatlanhasználókat.


(2) Az elmaradt szállítást a Közszolgáltató a szállítást akadályozó tényező megszűnését követő legkésőbb 24 órán belül elvégzi.


(3) a Közszolgáltató munkaszüneti és ünnepnapokon is végzi a közszolgáltatást.


11. §

Közszolgáltató kötelezettségei és jogai


A közszolgáltató kötelessége, hogy:

a) a közszolgálati szerződés szerint gondoskodjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról,

b) a hulladék gyűjtőedényzet ürítésének gondos elvégzése,

c) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, gondoskodjon az edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem lehetséges cseréléséről,

d) évente a 9. § (1) bekezdésben meghatározott alkalommal gondoskodjon a lomtalanítás házhoz menő megszervezéséről és a lom elszállításáról,

e) az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a 8. § szerint biztosítsa,

f) köteles honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyezni,

g) az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az érintettet érdemben 30 napon belül tájékoztassa.


12. §

A közszolgáltató joga, hogy:

a) az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a területszennyezés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni,

b) amennyiben a szolgáltató tevékenységét a meghatározott időpontban elvégezni nem tudja e tényről az önkormányzatot értesíti és az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül pótolja,

c) megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében

ca) akik a hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését kérték - a szüneteltetés idejére,

cb) ha az ingatlanhasználó nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre nem alkalmas hulladékgyűjtő edényzetbe, nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba- helyezte el a hulladékot,

d) a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott módon felmondja.

13. §

Az ingatlan használó kötelezettségei és jogaiAz ingatlanhasználó kötelessége, hogy:

a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye (nem mentesít a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól az, ha az ingatlanhasználó a szolgáltatást nem, vagy csak részben kívánja igénybe venni),

b) amennyiben ingatlanhasználó váltás történik, vagy új ingatlan esetében ingatlanhasználat kezdődik, a változást követő 8  napon írásban bejelentse a Közszolgáltatónak,

c) az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a figyelembe vételével

ca) gyűjtse a hulladékot,

cb) a gyűjtőedényt az ingatlanán, vagy közterület-használati engedély birtokában közterületen tárolja,

cc) a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze úgy, hogy az a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen legyen, ugyanakkor a közlekedést ne akadályozza,

cd) a hulladék gyűjtésével, - illetve saját szállítással - kapcsolatos biztonsági követelményeket betartsa, a környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, károsítsa, megakadályozza a hulladék kiszóródását,

d) a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002 (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (1), (2), (4) bekezdése, valamint az 5. § (1) bekezdésében meghatározott előírásokat betartsa, ennek figyelembe vételével:

da) zárható edényzetben gyűjtse a hulladékot,

db) a gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon,

e) a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot a vegyes hulladékot gyűjtőzsákban gyűjtse, elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve helyezze ki a közterületre,

f) gondoskodjon arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtő edénybe csak a vegyes hulladék kerüljön elhelyezésre, és a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon,

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját megfizesse,

h) hogy gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő hulladék gyűjtőedényzet alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével történő ürítésre.

i) ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely a gyűjtőedényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot kiüríteni, a gyűjtőedényt használhatóvá tenni,

14. §


Az ingatlanhasználó joga, hogy:


a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye,

b) a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát alkalmilag meghaladó vegyes hulladékot hulladék gyűjtőzsákban a gyűjtőedényzettel együtt elszállításra a közterületre kihelyezze,

c) az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.)  Korm. rendelet 5. §-a alapján a gyűjtőedényt - közterület-használati engedély nélkül - a szállítás napját megelőző 18.00 órától ürítés céljából a közterületen tárolja,

d) éljen a közszolgáltató 8. § (4) bekezdésében meghatározott hulladék fajták elkülönített gyűjtési, és elszállítási lehetőségével,

e) az ürítésre kihelyezett hulladék gyűjtőedényzetből a hulladékot, illetve a hulladék gyűjtő zsák a szállításra megjelölt napokon az ingatlana elől elszállításra kerüljön,

f) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a közszolgáltató által végzett nem megfelelő ürítés során történt kérje az edényzet - 15 napon belüli - Közszolgáltató költségén történő megjavítását, ha az nem lehetséges cseréjét,

g) kérje a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás időleges szüneteltetését,

h) panasszal éljen, javaslatot tegyen a közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem elégedett.

15. §

Az elkülönített hulladék gyűjtése


Az ingatlanhasználó nem köteles a települési hulladék meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípus elkülönített gyűjtésére.


16. §


(1) Az ingatlanhasználó az általa önként elkülönítetten gyűjtött üveg hulladékot elkülönítve elszállíthatja és a gyűjtőedényben elhelyezheti

a) a Mezőkeresztes Táncsics u. 1. címen található hulladékgyűjtő pontra,

b) a Mezőkeresztes, Összekötő u. 28. címen található hulladékgyűjtő pontra,

c) a Mezőkeresztes, Szentistváni u. 74. címen található hulladékgyűjtő pontra.

17. §


(1) Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a 8. § (4) bekezdésben meghatározott hulladék fajták tekintetében - az e rendeletben, illetve a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint - gondoskodik az ingatlanhasználó által önként, elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállításáról.


(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére térítésmentesen biztosítja a 8. § (4) bekezdés szerinti hulladékfajták gyűjtéséhez szükséges hulladékgyűjtő zsákokat. A Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére eltérő kérés hiányában az ingatlan elé elszállításra kihelyezett zsákok számával megegyező számú zsákot biztosít, melyet postaládába helyez el.


(3) A 8. § (4) bekezdés szerinti hulladékfajták gyűjtését a hulladékfajtának megfelelő hulladékgyűjtő zsákba kell gyűjteni.

18. §

A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés tartalmi elemei


 (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésekor figyelembe kell venni a Hulladék Tv. 34. § (5) bekezdésében, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott tartalmi követelményeket.


(2) A közszolgáltatási szerződés (1) bekezdés szerinti tartalmát az e rendeletben rögzítettek szerint kell meghatározni.


(3) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell, hogy a közszolgáltató szerv részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok ellátásáért szolgáltatási díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (továbbiakban: Koordináló szerv) fizeti.

19. §

A hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének módja

és feltételei(1) A hulladékgazdálkodási  közfeladat keretében biztosított közszolgáltatáson belül:

a) a vegyes hulladék szállítási szolgáltatás igénybe vétele folyamatosan kötelező,

b) az a) pontba nem tartozó szállítási szolgáltatás, és hulladék elhelyezési lehetőség igénybevétele nem kötelező.


(2) Az egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat e rendeletben, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott módon lehet igénybe venni.


(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az ingatlantulajdonost - a változást bekövetkezte előtt legalább 15 nappal - legalább a honlapján történő közzététellel, illetve a településen kihelyezett hirdetmény útján köteles tájékoztatni.


20. §

Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje,
az esetleges kedvezmények


(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj megállapításakor a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.


(2) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból díjkedvezményt nem biztosít.


21. §


(1) Díj megfizetési kötelezettség tekintetében a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését kell alkalmazni.


(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által kiállított számla alapján fizeti meg. A díj megfizetésének módját, határidejét a számla tartalmazza.

22. §


(1) A közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket a Koordináló szerv kezeli.


(2) A díjhátralékok behajtására a Hulladék tv. 52. §-ban meghatározottak szerint kerül sor.

23. §

A hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének szüneteltetése


(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanát meghatározott időszakban nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant sem ő, sem más nem használja.


(2) Amennyiben az ingatlanhasználó ingatlanát a kérelme ellenére mégis használja a közszolgáltatás szüneteltetése megszakad és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett -  a közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett, melyet a Koordináló szerv részére fizet meg.

24. §

 A közterület tisztán tartása


 (1) Az ingatlan használó köteles a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ában foglalt előírásokat betartani.


(2) A közterület tisztán tartásával kapcsolatos további, helyi részlet szabályokat helyi rendelet tartalmazza.

III.

Záró rendelkezések25. §


(1) E rendelet 2016.  július 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról 

szóló 14/2014. (XI.19.)  önkormányzati rendelet és annak módosítása.

             Majoros János s. k.                                                                   Virágné Bordás Erzsébet s. k.

                polgármester                                                                                        aljegyző


Mellékletek