Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 02

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)   A rendelet hatálya a Dudar Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) [1] [2] A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetését:


  1. 450 977 129 Ft költségvetési bevétellel

           ab) 316 202 657 Ft működési bevétel

           ac) 134 774 472 Ft felhalmozási bevétel


  1.  450 977 129 Ft költségvetési kiadással

         ba)    282 679 934 Ft  működési kiadás

         bc)    168 297 195 Ft  felhalmozási kiadás


(2)  Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat 1. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3. mellékletek tartalmazzák.

(4)   Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatainak mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. mellékletek tartalmazzák.


A költségvetés részletezése

3. §

 (1)  Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. Előirányzatot az önkormányzat nem tervezett.   

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az önkormányzat az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 9.1. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati hivatal bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megosztását a 9.1.1 -9.1.3 mellékletek tartalmazzák.

 (8)  A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 9.2. sz. melléklet tartalmazza. A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megosztását a 9.2.1 -9.2.3 mellékletek tartalmazzák.

(9)   A Dudari Melegkonyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 9.3. sz. melléklet tartalmazza. A Dudari Melegkonyha bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megosztását a 9.3.1 -9.3.3 mellékletek tartalmazzák.

(10) Az önkormányzat az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát 32 főben határozza meg. Létszám megoszlása: 1 fő Polgármester, 3 fő Községgazdálkodás, 2 fő Gyermekorvos, Asszisztens, 10 fő Közös Önkormányzati Hivatal, 8 fő Melegkonyha, 8 fő közfoglalkoztatotti létszám.

(11)   Az önkormányzat 0 e Ft általános, 0 e Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(3)   A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást.

(4)   A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse.

(5) A polgármester nettó 2.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget az önkormányzat nevében. A nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó összegű kötelezettségvállalásokról a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.


5. §

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Az intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(2)   A költségvetési szerv vezetője a szerv költségvetésének kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli részelőirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(3)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(4)   Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. §.

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. A belső ellenőrzés megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


Záró és vegyes rendelkezések

                                                                                       7. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                        Tóth Edina Kitti sk.                                                    dr. Szivák Péter sk.

                           polgármester                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve:


Dudar, 2017. február 16.

                                                                                                 dr. Szivák Péter sk.

                                                                                                          jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 11/2017 (IX.26.) önkormányzati rendelet 2§-a módosította. Hatályos: 2017. IX.27-től

[2]

A rendelet szövegét a 3/2018 (III.1.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2018. III. 2-től