Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.12.) rendelete

a helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról

Hatályos: 2020. 04. 01

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

  1. §


(1) A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő) és a bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjra jogosult a megválasztásának időpontjától kezdődően megbízatása megszűnéséig.

(2) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját bruttó 57.500,- Ft/hó összegben határozza meg.

(3) A képviselő e tisztségéből, valamint bizottsági tagságából eredő feladatainak ellátásáért bruttó 72.500,- Ft/hó  tiszteletdíjra jogosult.

(4) A bizottsági elnökök – kivéve a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke - bruttó 95.000,- Ft/hó tiszteletdíjban részesülnek.

(5) A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke – a többletmunkára tekintettel – bruttó 110.000,- Ft/hó tiszteletdíjban részesül.

(6) A bizottságok nem képviselő tagjai bruttó 15.000,- Ft/hó tiszteletdíjban részesülnek.

2. §


A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok részére a tiszteletdíjat havonta a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósítani.

3. §


(1) Ez a rendelet 2020. április 1. napjával lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelettel és a 15/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2010.(X.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Majoros János s. k.                                                                       dr. Szombati Csaba s. k.

   polgármester                                                                                          jegyző