Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (IV.29.) rendelete

a Mezőkeresztes Városkártyáról

Hatályos: 2016. 05. 01

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) a) és (2) pontjaiban kapott felhatalmazás, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések


1. §

(1) E rendelet célja, hogy az Önkormányzat a Mezőkeresztes Városkártya bevezetésével Mezőkeresztes városban lakóhellyel rendelkező személyek, az önkormányzat által fenntartott intézmények alkalmazottainak a rendeletben meghatározottak szerint kedvezményt biztosítson.

2. §


(1) E rendelet alkalmazásában

a) városkártya-birtokos: az a személy, aki a kártyadíj megfizetésével vagy egyéb érvényes jogcímen birtokába került, saját nevére szóló érvényes Városkártyával rendelkezik,

b) elfogadóhely: az Önkormányzat által megjelölt, a Mezőkeresztes Városkártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység),

c) regisztrált kedvezmény: az a vállalt kedvezmény, amit az elfogadóhely a jelen rendelet alapján, az érvényes Városkártyával rendelkező városkártya birtokosok részére az áru vásárlása vagy a szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás árából biztosít.

Részletes szabályok


3. §

(1) A Városkártya „Mezőkeresztes Városkártya” felirattal és Mezőkeresztes Város logójával, azonosító számmal, érvényességi idővel ellátott, az Önkormányzat által kiadott névre szóló kártya.


(2) A Városkártya kiváltására jogosult

a)   az a személyigazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki Mezőkeresztesen állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy

b) az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény dolgozója, vagy az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság dolgozója, vagy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának dolgozója.

 (3) A Városkártya a városkártya-birtokos részére biztosítja a kedvezmény igénybevételét.

(4) A helyi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet alapján kitüntetésben részesült magánszemélyek részére az Önkormányzat határozatlan érvényességi idejű “Mezőkeresztes Városkártyát” biztosít.

4. §


(1) A Városkártyát személyesen, kártyaigénylő lap kitöltésével lehet igényelni. Az igénylőlapot az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által az igénylőlap beérkezésétől számított 15 napon belül elkészített Városkártyát a városkártya-birtokos, a kártyadíj megfizetését követően személyesen veheti át.

(3) Az átvétel feltétele, hogy a városkártya-birtokos az átvételkor írásban nyilatkozattal hozzájárul, hogy az önkormányzat személyazonosító adatairól nyilvántartást vezessen, és a városkártyát érintő változásokról levélben (e-mail-ben, vagy postai kézbesítés útján) tájékoztatást küldjön számára. A nyilvántartásban vezetett adatok más célra nem használhatók fel. A nyilvántartás tartalmazza:

a) jogosult természetes személyazonosító adatait,

b) a jogosultságot megalapozó adatokat, úgymint lakóhely, munkahely, továbbá e-mail cím és telefonszám,

c) a városkártya érvényességének kezdő és befejező időpontját,

d) a városkártya sorszámát.

(4) Az igénylő az igénylőlap, mint írásbeli jognyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a jelen rendelet tartalmát megismerte, azt kötelezően elfogadja.

(5) A városkártya igénylése során az Önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy az igénylő megfelel a jelen rendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.

5. §


(1) A városkártya a kiállítás napjától az adott év december 31. napjáig érvényes.

6. §


(1) A városkártya elvesztését, megsemmisülését írásban, vagy személyesen be kell jelenteni Mezőkeresztes Város Polgármesteri Hivatalánál. Az elveszett, megsemmisült városkártya adatait az Önkormányzat törli a nyilvántartásból. Amennyiben a városkártya-birtokos új kártyát igényel, azt a jelen rendelet 4. §-ának értelemszerű alkalmazásával kell részére kiadni

(2) A városkártya-birtokos köteles a városkártya kiállításának alapjául szolgáló jogosultság megszűnését 8 napon belül az Önkormányzatnak bejelenteni.

(3) Amennyiben az Önkormányzat a jogosultság megszűnését a (2) bekezdésben foglaltak vagy egyéb ok alapján megállapítja, a városkártyát érvényteleníti.

7. §


(1) Az igénylő az Önkormányzat által meghatározott kártyadíjat köteles fizetni a kártya érvényességi időtartamára, kivéve a 3. § (4) bekezdésben meghatározott esetet.

(2) A kártyadíj összege egységesen 100 Ft.

8. §


(1) A városkártya-birtokos a Városkártya egyidejű bemutatásával jogosult az elfogadóhelyeken, a megállapodásban rögzített regisztrált kedvezményre.

(2) Az elfogadóhelyek kötelesek a városkártya emblémáját és a kedvezmény mértékét jól látható helyen elhelyezni.

(3) A Mezőkeresztes Városkártyával megváltott jegyek és bérletek a városkártya felmutatásával együtt érvényesek.

9. §


(1) Az Önkormányzat az elfogadóhelyek listáját és a városkártyával kapcsolatos információkat a www.mezokeresztes.hu honlapon közzéteszi.

(2) Az Önkormányzat fenntartja a jogot a kártyarendszer elemeinek és szerződési feltételeinek a megváltoztatására.

(3) A kedvezmények változásáról, és a jogosultságot, valamint a kártyahasználatot érintő más változásról – kifejezett hozzájárulásuk alapján - az önkormányzat tájékoztatja a városkártya-birtokosokat.

Záró rendelkezések


10. §


E rendelet 2016. május 1. lép hatályba.


             Majoros János s.k.                                                            Tóth Ábel     

                 polgármester                                                          jegyző távollétében:
                                                                                         Virágné Bordás Erzsébet s.k.

                                                                                                           aljegyzőMellékletek