Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (VII.9..) rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Hatályos: 2019. 10. 09

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(VII. 09.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

Értelmező rendelkezések


2.§


(1) A rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.

(2) Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, nem szociális ellátásnak minősülő pénzbeli juttatás.


(3) A céljellegű támogatás lehet:

  1. ) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást, vagy
  2. ) általános működési célú támogatás, ami a támogatott, az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

II.

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok


3. §

Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére céljelleggel támogatást nyújt.

A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése


4. §


(1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület, a Polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások odaítéléséről a polgármester (a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó) dönt, amelyhez szakmai bizottságok véleményét kérheti.

(2) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

  1. ) melynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, valamint amelynek részére képviselői, vagy polgármesteri indítvány alapján képviselő-testületi határozattal címzett támogatás került megállapításra,

b.) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c.) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d.) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs és nyilatkozatban rögzíti, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3) A céljellegű támogatási kérelmek e rendelt 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati adatlap” nyomtatvány kitöltésével nyújthatók be minden év március 31. napjáig, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal részére.

(4) Rendkívüli esetben van lehetőség a kérelem év közbeni, a (3) bekezdésben foglalt határidőn túli benyújtására is.

(5)[1] A (3) bekezdésben foglalt határidőn túl további, évente egy alkalommal történő támogatási kérelem benyújtására van lehetőség abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet működését veszélyeztető rendkívüli helyzet áll fenn.  

(6)[2] A beérkezett pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.


A támogatási megállapodás


5. §


(1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül – a támogatás folyósítására a polgármester a képviselő – testületi döntést követő 15 napon belül megállapodást köt a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b.) a forrás összegét,

c.) a forrás fedezetét,

d.) a forrás felhasználásának célját,

e.) a forrás felhasználásának feltételeit,

f.) a pénzügyi teljesítést,

g.) a teljesítés ütemezését,

h.) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i.) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét - működési támogatásról a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j.) a megállapodásban vállalt kötelezettsége nem teljesítésének következményeit.

(2) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjáról a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.


(4) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően átutalással lehet teljesíteni.


(5) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.


(6) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

Az elszámolás


6. §


(1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a támogatásról szóló döntés előkészítéséért felelős szervezeti egység (osztály, iroda) felé az alábbiak szerint:

a.) Eseti támogatások: a támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a rendelet 2. melléklete szerinti elszámoló lap kitöltött és cégszerűen aláírt példányát,

ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokat, melyek eredeti példányát a támogatottnak záradékolnia kell a következők szerint:

- a számla eredeti példányára a támogatott rávezeti a következő záradékot: „A számlán szereplő tétel(ek) /vagy ebből … Ft összeg/ kizárólag Mezőkeresztes Város Önkormányzata felé elszámolva a …./… számú támogatási megállapodás szerint.”, majd a záradékolt számláról fénymásolatot készít, ezt követően

            - a számla elszámolás mellékleteként benyújtandó fénymásolati példányára rávezeti „A számla az eredetivel mindenben megegyezik (dátum, aláírás)” szöveget,

ac) a támogatott írásbeli beszámolóját a támogatás, valamint az önerő felhasználásáról,

ad) egyéb mellékleteket (pl. pénzügyi teljesítésre vonatkozó bizonylatok, menetlevél, kiküldetési utalvány, bevételezési bizonylatok, stb.)

b.) Általános működési célú támogatások: a támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni, és az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámolót, a letétbe helyezett beszámolóról szóló igazolást,

bb) az önkormányzati támogatás és az önerő felhasználását igazoló dokumentumot.

b.)  Általános működési célú támogatások: a támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni, és az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását igazoló dokumentum.


c.) Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.


(2) Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint

a.) a civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31-ig,

b.) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai esetében a tárgyévet követ év február 28-ig.

(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani az eredeti elszámolási határidő lejártáig.


(4) A benyújtott elszámolásokat az Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve beszámolón dokumentálni kell.


(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról az 5. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.


(6) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.


(7) A Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.


(8) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.


A támogatási megállapodás módosítása, elállás a megállapodástól


7. §


(1) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(2) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

Nyilvántartás és közzététel


8. §


(1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoporta köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatott képviselőjenek nevét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat számát.

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a város www.mezokeresztes.hu címen található honlapján közzé kell tenni.


(3) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell megtenni.


(4) A közzétételről a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.

III.


Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok


9. §


(1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételértől – alapítványi forrás kivételével – a képviselő-testület dönt, a felajánlott vagyon értékétől függetlenül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását.


(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt kell beszerezni.


(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

IV.


Záró rendelkezések


10. §


(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 3.§ - 8. § - a 2016. január 1 – jén lép hatályba.

                        Majoros János                                                   Tóth Ábel

                       polgármester                                                        jegyző

                   

A rendelet kihirdetve: Mezőkeresztes, 2015. július hó 09.


Tóth Ábel

jegyző


[1]

A rendelet szövegét a 14/2019. (X.08.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.10.09-től

[2]

A rendelet szövegét a 14/2019. (X.08.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.10.09-től

Mellékletek