Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (IV.1.) rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 30- 2016. 06. 21

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


A egyes szociális  ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 12/A § - sal egészül ki:


„12/A. §


(1) A letelepedési támogatás azon Mezőkeresztes településen letelepedni szándékozó házaspárok, élettársi kapcsolatban élők, egyedülállók, illetőleg gyermeket egyedül egyszeri, természetben nyújtott önkormányzati támogatása, akik legalább érettségivel rendelkeznek, büntetlen előéletűek, és a településen önmaguk számára új lakóházat kívánnak építeni vagy építtetni.


(2) A letelepedési támogatás elbírálására a Képviselő-testület jogosult.


(3) A letelepedési támogatási kérelmek elbírálásakor a képviselő-testület a családban az egy főre jutó jövedelmet nem vizsgálja.


(4) A letelepedési támogatás keretében az Önkormányzat ingyenes átruházás formájában, természetben, 500.000,- Ft értékben, egy, a tulajdonában lévő építési telket bocsájt a kérelmező rendelkezésére.


(5) A támogatásban egy személy csak egy alkalommal részesülhet.


(6) A támogatott köteles vállalni, hogy a számára ingyenesen juttatott építési telken a támogatás igénybevételétől számított 3 éven belül új lakóházat épít vagy építtet, és abban lakóhelyet létesít, és azt a lakóhely létesítésétől számított 5 éven belül nem szünteti meg. Az épített családi házat a lakóhely létesítésétől számított 5 éven belül nem idegeníti el.


(7) Aki a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségét megszegi, a kapott telket vagy annak értékét, azaz  500.000,- Ft-ot kamatmentesen köteles visszaszolgáltatni.”2.§


 Jelen rendelet 2016. április 30 -án lép hatályba.

             Majoros János s.k.                                                 Virágné Bordás Erzsébet s.k.

               polgármester                                                                            aljegyző