Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009 (VIII.6.) rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

Hatályos: 2018. 03. 01

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009 (VIII.6.) rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról[1]

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdése, 92. § (2) bekezdés f.) pontja figyelembevételével a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mezőkeresztes Város Önkormányzata által fenntartott szociális alapszolgáltatásokat biztosító intézményre, a szolgáltatásokat igénybe vevő és a szolgáltatásért térítési díj fizetésére kötelezett személyekre.

Általános rendelkezések

2. § (1) A szociális alapszolgáltatások közül térítési díjat kell fizetni az alábbi szociális alapszolgáltatások esetében

  • a) a szociális étkeztetésért, ebéd kiszállításáért
  • b) a nappali ellátásért és az ott igénybe vett étkezésért.

(2) A szociális ellátások esetében a térítési díjat – az Szt.-ben meghatározottak szerint – a Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek megfizetni.

Intézményi térítési díj

3. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások esetében az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, mely figyelembe vételével kell majd fizetni a 4. § alapján megállapított személyi térítési díjat.

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások esetében, ha a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami támogatást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatíva kategóriára külön meg kell határozni.

(3) Az intézményi- és személyi térítési díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Személyi térítési díj

4. § (1) A személyi térítési díj a fizetésre kötelezett részére az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a nappali ellátás esetében az Szt. 116. § (3) bekezdése szerint megállapított térítési díj.

(2) Ha az intézményi térítési díj változik, a személyi térítési díjakat az új intézményi térítési díj hatálybalépésétől kell megállapítani.

(3) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt írásban értesíti.

(4) A személyi térítési díjat az ellátást biztosító intézmény részére kell megfizetni.

(5) Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Mezőkeresztes Város Önkormányzatához, mint fenntartó szervhez fordulhat. Ebben az esetben a személyi térítési díj összegéről a polgármester határozattal dönt.

Kedvezmények

5. § (1) A szociális étkeztetés ebédkihordását és a nappali ellátást – étkezés kivételével – az önkormányzat képviselő-testülete ingyenesen biztosítja.

(2) A szociális ellátások esetében ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a jogosultat, aki

  • a) jövedelemmel nem rendelkezik;
  • b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, a kérelmező és családja jövedelemmel nem rendelkezik.

(3) Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Intézményben működő Idősek klubjában ellátást igénybe vevők részére 50%-os térítési díjkedvezményt biztosít.

Értelmező rendelkezések

6. § (1) A jövedelem, valamint a család fogalmának értelmezésére az Szt. 4. § (1) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) Ahol e rendelet nyugdíjminimumot említ, azon az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét kell érteni.

(3) E rendelet alkalmazásában ellátott: a 2. § szerinti ellátásokat igénybevevő személy.

(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. valamint annak végrehajtási rendeleteiben foglalt szabályok az irányadók.

Átmeneti és záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. szeptember hónapban fizetendő térítési díjak számlázásánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 10/2008. (X.30.) sz. rendelet hatályát veszti.

  • 1. számú melléklet a 10/2009.(VIII.06.) számú rendelethez1

1. melléklet

Intézményi térítési díjak

Térítési díj ÁFA-val

Szociális alapszolgáltatások térítési díja:

1. Étkeztetés (szállítás nélkül):
- 2015. évben új ellátott
Nyugdíjminimum 150 %-át (42.750.- Ft) meg nem haladó jövedelem 470.- Ft/fő/nap
Nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a (42.751- 85.500 Ft ) közötti jövedelem 560.- Ft/fő/nap
Nyugdíjminimum 300 %-át (85.501.- Ft) meghaladó jövedelem (100 %) 610.- Ft/fő/nap

2. Nappali ellátást biztosító intézményi ellátások:
- Idősek nappali ellátása étkezés nélkül (ÁFA mentes): 3.102.- Ft/fő/nap
Az ellátás költségét az önkormányzat a R. 5. § (1) bekezdése alapján átvállalja.
Az intézményi ellátottak étkezési térítési díja:
Nyugdíjminimum 150 %-át (42.750.- Ft) meg nem haladó jövedelem (-30 %) 560.- Ft/fő/nap
Nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a (42.751- 85.500 Ft ) közötti jövedelem (-20%) 645.- Ft/fő/nap
Nyugdíjminimum 300 %-át (85.501.- Ft) meghaladó jövedelem (100 %) 805.- Ft/fő/nap


[1] Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2021. szeptember 10. napjával.