Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(X.2.) rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2020. 10. 03 - 2021. 03. 30

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8/A. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


E rendelet célja, hogy a Mezőkeresztesen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatás jogosultsági feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

2. §

 (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tűzifa támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 90.000,- Ft  összeget nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni, aki

a) aktív korúak ellátására, vagy

 

b) időskorúak járadékára jogosult vagy

 

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(5) A rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget meghaladó támogatási igény beérkezése esetén a támogatás megítélésénél a 2. § (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén, a szociális rászorultság elvét érvényre juttatva kell a sorrendet felállítani, amelynek során a családban az egy főre eső jövedelem nagysága szerint kell a jogosultsági sorrendet meghatározni.

3. §

A tűzifa támogatás mennyisége  2 m3 háztartásonként.

4.      §

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

5. §

 (1) A rendelet 2. §-ában meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem állapítható meg tűzifa támogatás


a) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be,

b) olyan ingatlanra vonatkozóan, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel.

(3) Amennyiben az ellátásban részesülő a (2) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének Szt. 17. §-a szerinti előírásait.

6. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelemhez minden esetben csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott igazolásokat.

(3) Az ellátás iránti kérelmeket 2020. október 30. napjáig lehet benyújtani a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatalban.

(4) A Képviselő-testület a tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálásának hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. A tűzifa támogatásra való jogosultságról a Bizottság határozattal dönt.

(5) A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról Mezőkeresztes város területén az Önkormányzat gondoskodik.

(6) A Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult ellenőrizni, hogy a megítélt szociális tűzifa a támogatásban részesülő személy háztartásában kerül-e felhasználásra.

7. §

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás felhasználását követően további tűzifa támogatás iránti igények kielégítésére nincs lehetőség.

8. §

Záró rendelkezések


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. március 31-én hatályát veszti.

             Majoros János s.k.                                                 dr. Szombati Csaba s.k.

              polgármester                                                                       jegyző


Mellékletek