Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2021. 02. 10

Dudar Község Önkormányzatának Önkormányzat Képviselőtestülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában és a 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
I. Fejezet

 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


 1. A rendelet hatálya


1.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott közszolgáltatás (a továbbiakban: Közszolgáltatás) ellátását foglalja magában.


(2) A rendelet területi hatálya Dudar Község közigazgatási területére terjed ki.


(3) A rendelet a Közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra és Dudar Község közigazgatási területén minden olyan közműcsatornával el nem látott ingatlan vagy közműcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: Ingatlantulajdonos) terjed ki.


2. A Közszolgáltatás tartalma


2.§ (1) Dudar Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó Közszolgáltatás ellátásáról a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint a Közszolgáltatóval kötött szerződés útján gondoskodik.


(2) Közszolgáltatás ellátása során a Közszolgáltató az Ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, ártalmatlanítás céljából történő elszállítását és az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezését végzi el.


 1. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


3.§ (1)[1] Dudar Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére Kis Jakab Dezső egyéni vállalkozó (székhelye:8416 Dudar, Petőfi u.3. Váll.ig.sz.: ES-197986, adószám: 64307862-2-39) a jogosult, illetve kötelezett közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2024. június hó 30. napjáig az Önkormányzattal kötött határozott idejű szerződés alapján.(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek ártalmatlanítás céljából történő átadási helye a Bakonykarszt Zrt. 8420 Zirc, Alkotmány u. 0211/2 hrsz. alatt üzemeltetett szennyvíztisztító telepe (a továbbiakban: Szennyvíztisztító telep).
II. Fejezet

KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE


 1. A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok


4.§ (1) A Közszolgáltató a Közszolgáltatást a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelően, környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett köteles teljes körűen, folyamatosan ellátni.


(2) A Közszolgáltató a Közszolgáltatás ellátását kizárólag a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendeletben meghatározottak szerint, arra alkalmas eszközzel végezheti.


(3) Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az Ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján, a bejelentést követő 72 órán belül - az Ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban - köteles begyűjteni és a Szennyvíztisztító telepre történő elszállításról és leürítéséről gondoskodni.


(4) Közszolgáltató a Közszolgáltatás elvégzését köteles az Ingatlantulajdonos által aláírt ürítő jeggyel (a továbbiakban: Ürítő jegy) igazolni.


(5) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a begyűjtés napján az általa üzemeltetett szennyvíztisztító telepen, az erre a célra kialakított műtárgyba köteles ártalmatlanítás céljából elhelyezni.


(6) Közszolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján az ürítési díjat köteles elkülönítetten nyilvántartani, az ürítési díjat e rendelet melléklete tartalmazza.


(7) A Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálatot üzemeltetni.


(8) Közszolgáltató köteles az Ingatlantulajdonosoktól beérkezett Közszolgáltatási igényekről és az elvégzett Közszolgáltatásról nyilvántartást vezetni.


(9) A Közszolgáltató a Közszolgáltatás ellátásának rendjéről, annak esetleges változásáról a az Ingatlantulajdonosok részére a helyben szokásos módon nyomtatott sajtó útján, az ügyfélszolgálatán és internetes honlapján mindenki számára hozzáférhető módon köteles tájékoztatást nyújtani.


(10) A Közszolgáltató köteles az Önkormányzat részére minden félévet követő hónap 15. napjáig a hozzá előző félévben – írásban, elektronikusan, telefonon vagy szóban – beérkezett panaszokról összefoglaló dokumentumot küldeni.


(11) A Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni és azt a tárgyévet követő év március 31. napjáig az Önkormányzatnak benyújtani.5. Az ingatlantulajdonosra vonatkozó szabályok


5.§ (1) Az Ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, külön jogszabály szerint engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelően, környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírásokban meghatározott módon gyűjteni, ideiglenesen tárolni, szükség szerinti elszállíttatásáról a Közszolgáltató igénybevételével gondoskodni, és a mellékletben meghatározott mértékű közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: Közszolgáltatási díj) megfizetni.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az Ingatlantulajdonosnak kell megrendelni a Közszolgáltatótól. A Közszolgáltatást t írásban kell megrendelni.


(3) Az Ingatlantulajdonos a háztartási szennyvizet a Közszolgáltatóval köteles elszállítatni, a szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti el.


(4) Az Ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni, és a Közszolgáltatás akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.


(5) Az Ingatlantulajdonos az üdülőingatlanok és az időlegesen használt Ingatlanok esetében a Közszolgáltatást igény szerint, de legalább kétévente köteles igénybe venni.


(6) Az Ingatlantulajdonos mentesül a Közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, ha nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.


(7) Az Ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 30 napon belül írásban bejelenteni a 10. § (1) bekezdésben meghatározott adatait, ha a Közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


6. A Közszolgáltatási szerződés


6.§ (1) Az Ingatlantulajdonos és Közszolgáltató között a Közszolgáltatás megrendelésével vagy igénybevételével szerződéses jogviszony jön létre (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés).


(2) A Közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni


 1. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
 2. a szerződés tárgyát
 3. a Közszolgáltatással érintett ingatlan címét,
 4. a Közszolgáltatás igénybevételének napját,
 5. a felek jogait és kötelezettségeit,
 6. a Közszolgáltatási díját, számlázásának, a számla kiegyenlítésének módját, határidejét,
 7. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, és
 8. az irányadó jogszabályok meghatározását.


(3) Az Ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatóval kötött Közszolgáltatási szerződést megőrizni és azt az Önkormányzatnak ellenőrzés esetén bemutatni.

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás ellátásának rendje,
 módja és feltételei


7.§ (1) Az Ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet közműpótló létesítménybe köteles gyűjteni. Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű háztartási szennyvíz vezethető.


(2) Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, valamint a Szennyvíz tisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.


(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetben a Közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megtett intézkedések mellett, megtagadja annak elszállítását. Amennyiben az Ingatlantulajdonos a feltételezést vitatja, az Ingatlantulajdonos laboratóriumi vizsgálatot kérhet a költségek viselése mellett.


8. A Közszolgáltatási díj


8. § (1) A Közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint - kéttényezős díjmegállapítást alkalmazva - állapítja meg. A kéttényezős Közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az érvényes Közszolgáltatási díjat e rendelet melléklete tartalmazza.


(2) A Közszolgáltató a Közszolgáltatási díj módosítására részletes költségelemzés és díjkalkuláció alapján évente egyszer, legkésőbb október 15. napjáig tehet javaslatot.


(3) A Közszolgáltatási díjat az Ingatlantulajdonos számla ellenében a Közszolgáltatás igénybevételét követően helyszínen köteles megfizetni a Közszolgáltatónak.


(4) A 7. § (3) bekezdésében foglalt esetben a Közszolgáltatónak joga van az Ingatlantulajdonos részére e rendelet mellékletében megállapított alapdíjat kiszámlázni.
III. Fejezet

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS


9.§ (1) E rendelet rendelkezéseinek betartását Dudar Község Polgármestere, a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal útján rendszeresen ellenőrzi.
IV. Fejezet

SZEMÉLYES ADATOK KÖZLÉSE, NYILVÁNTARTÁSA


10.§ (1) Az Ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak a Közszolgáltatás ellátásával összefüggésben személyes adatait - természetes személy esetén nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, adóazonosító jelét és lakcímét, jogi személy esetén megnevezését, székhelyének címét, adószámát - megadni.

(2) A Közszolgáltató a nyilvántartott személyes adatokat kizárólag a Közszolgáltatás ellátása érdekében, azzal összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban jogosult kezelni. A Közszolgáltató az Ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.V. Fejezet

Záró rendelkezések


11.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


12.§ Jelen rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló Európa Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.


            Tóth Edina Kitti sk.                                                  Szabó Éva sk.

polgármester                                                  helyettesítő jegyző
Záradék:

A rendeletet 2015. február 27. napján kihirdettem.Szabó Éva sk.

helyettesítő jegyző


[1]

A rendelet szövegét a 1/2021 (II.9.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2021.02.10től

Mellékletek