Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (I.30.) rendelete

egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 03. 03- 2021. 07. 14

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (I.30.) rendelete

egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelye által biztosított jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:

I. Rész

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja

E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – az Önkormányzat anyagi teljesítő képességére is figyelemmel - meghatározza a rászorultak részére nyújtandó, ill. nyújtható, pénzbeli, vagy természetbeni ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és garanciáit.

2. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőkeresztesen lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő az Szt. 3. §-ban meghatározott személyekre,

Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségén belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosult körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

3. §

E rendelet alkalmazásában

(1) Ellátások:

a) szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás:

aa)rendkívüli települési támogatás

b) természetben nyújtott szociális ellátás:

ba) köztemetés

bb) étkeztetés

(2) Ellátások körében meghozandó döntés

a) Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik:

aa) rendkívüli települési támogatás

ab) köztemetés

b) az Egyesített Szociális Intézmény Vezetője hatáskörébe tartozik:

ba) étkeztetés

bb) házi segítségnyújtás

bc) családsegítés

bd) nappali ellátás (Idősek Klubja)

4. §

Eljárási rendelkezések

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban Ket.) rendelkezéseit az Szt-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az ellátások megállapítása iránti kérelmet a kérelmező – a Polgármesteri Hivatalban kapott tájékoztatást követően – a jogszabály által előírt vagy a Polgármesteri Hivatalban rendszeresített nyomtatvány kitöltésével a Hivatalnál terjesztheti elő, melyhez köteles csatolni a jövedelmi viszonyait tükröző kereseti, jövedelmi igazolásokat.

(3) A jövedelem számításánál irányadó időszak:

a. a havonta rendszeresen mérhető havi jövedelmek esetén, a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap, (egyéb jövedelmeknél 1 év),

b. nyugdíjak, egyéb járadékok, gyed, gyes, gyet, esetén a tárgyhavi, vagy a megelőző havi szelvény, postai feladóvevény, átutalási folyószámla esetén a pénzintézet, vagy kifizető szerv igazolása a teljes havi összegről,

c. vállalkozók esetében az NAV B.-A.-Z. Megyei Igazgatóságától kell beszerezni az igazolást az előző évi jövedelméről.

(4) Szociálisan rászoruló a kérelmező:

a. aki, és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóit is figyelembe véve – önhibáján kívül – jövedelemmel nem rendelkezik, önmaga és családja létfenntartását biztosítani nem tudja,

b. az is akinek, vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak együttes jövedelmét figyelembe véve az egy főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülállóként a 180 %-át, és a megélhetésükhöz szükséges kiadásokat más módon biztosítani nem tudják

c. aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, (baleset, hosszantartó betegség, rendkívüli haláleset) és az ennek következtében felmerülő többletkiadásait a közös családban együtt élő közeli hozzátartozók együttes jövedelme nem biztosítja

II. Rész

Pénzbeli ellátások

8. §

Rendkívüli települési támogatás

(1) A rendkívüli települési támogatás megállapítására a Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor.

(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén alkalmanként 1.000 - 10.000 Ft-ig terjedő összegben rendkívüli települési támogatásban részesülhet az a Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkező személy, akinek, vagy vele egy háztartásban élő személyek együttes jövedelmét figyelembe véve az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 180 %-át.

(4) A megállapított rendkívüli települési támogatás készpénzben vagy utalványban kerül kifizetésre.

(5) Aki a járási hivataltól rendszeres pénzellátásban részesül, és aki közfoglalkoztatásban vesz részt, csak kivételes esetben kaphat rendkívüli települési támogatást.

Kivételes esetnek minősül:

a. ha a kérelmező maga a családfenntartó, és Ő illetve a vele egy háztartásban élő személyek hosszabb ideig tartó betegsége miatt jelentős a jövedelem-kiesés,

b. jelentős összegű gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz beszerzése szükséges,

c. elemi kár, tűz, stb.,

d. hirtelen elhalálozás,

e. betegség miatt orvosi vizsgálatok esetén felmerülő költség.

(6) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak a személynek:

- aki az illetékes munkaügyi kirendeltséggel való együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,

- aki a közfoglalkoztatásból eredő kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget,

- aki a családsegítő szolgálattal, védőnői szolgálattal nem működik együtt.

(8) A mérlegelésen alapuló juttatások megítélésekor, indokolt esetben a Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendeletben megállapított jövedelem és egyéb értékösszegek tekintetében maximum az értékhatár 30 %-ig méltányosságból eltérhet.

(9) Amennyiben a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem rendkívüli élethelyzetben (elemi kár, tűz, súlyos baleset), vagy rendkívüli gyógyszer segély megállapítására irányul, a (2) bekezdésben meghatározott egy főre jutó jövedelem határtól el lehet tekinteni.

9. § (1) Temetési segély adható az elhunyt temettetéséről – számlával igazoltan – gondoskodó személynek, aki az eltemettetésre nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) Az e címen nyújtott önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-nál.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 150.000.-Ft.

(4) Temetési segély igénylésére az a személy jogosult, akinek, vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak együttes jövedelmét figyelembe véve az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 150.000,- Ft-ot.

(5) A temetési segély iránti kérelem a temetést követő 60 napon belül nyújtható be.

III. Rész

Természetben nyújtható támogatások

12. §

Köztemetés

Köztemetés elrendelésére a Szt. 48. §-ban meghatározottak esetén kerül sor.

(2) Köztemetés a helyben lehetséges mindenkori legalacsonyabb összegű temetési szolgáltatás biztosításával történik, mely a R. hatályba lépésekor 90.000,- Ft.

13. §

Szociális szolgáltatások

(1) A szociális alapszolgáltatások közül az Önkormányzat az Egyesített Szociális Intézmény keretében az alábbi alapszolgáltatási formákat működteti:

a. étkeztetés,

b. házi segítségnyújtás,

c. családsegítés,

d. nappali ellátás

(2) Ezen alapszolgáltatásoknál a gondozásba vétel és az ellátási forma megválasztása az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.

(3) Az (1) bek. szerinti szolgáltatásokért fizetendő térítési díj megállapításáról az Önkormányzat évenként egy alkalommal külön rendeletben intézkedik.

14. §

Szociálpolitikai Kerekasztal

(1) Az Önkormányzat a Szt. 58/B. § (2) bekezdése alapján létrehozza a helyi szociálpolitikai kerekasztalt, melynek feladata: a szociálpolitikai feladatok ellátásának figyelemmel kisérése, javaslattétel, új irányelvek meghatározása, szociális ellátási formák bevezetésének kezdeményezése.

Tagjai:

a. Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

b. Önkormányzat jegyzője

c. Egyesített Szociális Intézmény vezetője

d. Dél-borsodi Szociális Otthon vezetője

e. a településen működő Nyugdíjas Klubok vezetői

f. Védőnők

g. Mezőkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat delegáltja

15. §

Önkormányzati támogatások

(1) [1]

(2) [2]

(3) [3]

(4) A Mezőkeresztesen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő 70. életévüket betöltött személyek az önkormányzat által fenntartott központi konyhán vásárolt ebéd térítési díjából 20 % kedvezményben részesülnek.

(5) [4] A képviselő-testület támogatásban részesíti azt a Mezőkeresztesen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő szülőt, aki 14 év alatti egyéb meghatározott veleszületett rendellenességű különösen kromoszóma vagy genetikai fejlődési rendellenességgel született gyermekét saját háztartásában neveli, gondozza.

(6) [5] A támogatás a gyermek lakhatási körülményeinek javításához, vagy az egészségbiztosítás által nem támogatott ápoláshoz szükséges eszköz vásárlásához, vagy gyógykezelésének támogatásához állapítható meg.

(7) A támogatás megállapításánál figyelembe vehető egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 200.000,- Ft-ot.[6]

(8) [7]A támogatás összege 2.000.000,- Ft-ig terjedhet.[8]

(9) A kérelem mellékleteként benyújtandó a betegség meglétét és az orvosi együttműködést igazoló irat, valamint a nevelési, oktatási intézmény vezetőjének – az együttműködésre vonatkozó – igazolása.[9]

IV. Rész

16. §

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás jogkövetkezményei

(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet szabályainak megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, s az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell:

a. a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,

b. a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a szolgáltatásnak megfelelő ellenérték megfizetésére.

c. személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.(továbbiakban: Ptk.) 232. § (2.) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegben kell visszafizetni. A kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel.

(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését az igénybe vételről való tudomás szerzésétől számított három hónapon belül lehet elrendelni. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybe vételtől, illetve a folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől az egy év már eltelt.

(5) A szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítési összegét vagy pénzegyenértékét, valamint a kamat összegét méltányosságból elengedheti, vagy csökkentheti.

17. §

Jogorvoslat

(1) Azokban az ügyekben, amelyekben I. fokon a Szociális és Egészségügyi Bizottság vagy a polgármester jár el, a döntés ellen a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

(2) A képviselő-testület döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Közigazgatási Bírósághoz lehet fordulni.

V. Rész

18. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2014. február 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 5/2009.(V.28.) sz. rendelettel, a 9/2011.(VI.9.) önkormányzati rendelettel, és a 17/2013.(XII.20) önkormányzati rendelettel módosított a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az eseti gyermekvédelmi támogatásról szóló 6/2007.(V.17.) sz. Rendelet.

1. melléklet a 2 /2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

1./ Kérelmező neve:_______________________________________________________________

Születési név:______________________________________________________________

Adóazonosító: /TAJszám/:
Születési helye: Születési ideje:_______________________

Anyja neve: Szem. ig. szám:______________________

2./Lakóhelye:

Mezőkeresztes______________________________________________

Tartózkodási helye:__________________________________________________________

Munkahelye és címe vagy Nyugdíjas törzsszáma, munkanélküli segélyt megállapító határozat száma:

__________________________________________________________________________

Bankszámla szám:___________________________________________________________

Telefonszám (nem kötelező megadni):___________________________________________

3./ Családi állapota:

egyedülálló

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Házastárs/élettárs adatai:

Házastárs/élettárs neve:_______________________________________________________

Adóazonosító:_________________________________TAJszám:
Születési helye: Születési ideje:_______________________

Anyja neve: Szem. ig. szám:______________________

Munkahelye és címe vagy Nyugdíjas törzsszáma, munkanélküli segélyt megállapító határozat száma:

__________________________________________________________________________

5./A kérelem indoklása: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6./A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai

N é v

Születési hely, idő

Rokonsági fok

Jövedelem

TAJ szám

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kérelmező milyen minőségben lakik lakásban – tulajdonos/ főbérlő/ albérlő/ haszonélvező/ családtag/ egyéb __________________________________________________________________

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § /7/ bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Mezőkeresztes, 20….. év …………………. hó ……. nap

…………………………………..

kérelmező aláírása

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-15. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

7./ Jövedelmi adatok

Jövedelmek típusai

A
kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs /élettárs/ jövedelme

A
kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme

A
kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jöv. és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások /GYED, GYES, GYET, családi pótl, gyermektartásdíj, árvaellátás

6. Önkorm, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás/munkanélküli járadék, jöv.pótló támogatás stb.

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb/különösen kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból származó jöv.

9. Összes bruttó jövedelem

10. Személyi jöv. Adó vagy előleg összege

11. Egészség bizt. és nyugdíjjárulék összege

12. Munkavállalói járulék összege

13. A család nettó jövedelme 9-(10+11+12)

14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi jövedelem _______________________________ Ft/hó

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT - ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

……………………………

kérelmező aláírása

8./ Ingatlan adatai (amelyben lakik)

Ingatlan alapterülete: ___________ m2szobáinak száma:_______________

komfortfokozata: összkomfort, komfortos, komfort nélküli.

Lakáshasználat jogcíme: -tulajdonos, tulajdonos rokona, -főbérlő, főbérlő rokona,albérlő, -ágybérlő -jogcím nélküli lakó, -nincs lakása.

Nem saját tulajdon esetén a tulajdonos neve:___________________________címe:_________________________________

Vagyon hasznosításából, bérbeadásból származó jövedelmem:

VAN:______Ft/hó, NINCS

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagok vagyoni helyzetéről:


Tulajdon fajtája


Címe

Alap-területe
m2

becsült forgalmi értéke

szerzési éve

Családi ház, öröklakás

Üdülő

telek, hétvégi ház

Garázs

egyéb ingatlan

Gép-kocsi típusa

kora:
(év)

szerzés éve:

becsült forg. értéke (Ft.)

Mezőkeresztes, 20….. év …………………. hó ……. nap

…………………………………..

kérelmező aláírása