Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete

a tűzgyújtásról , az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről

Hatályos: 2015. 03. 26

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete a tűzgyújtásról , az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b.) pontjában valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.

Általános rendelkezések


1.§


(1) A rendelet célja, hogy Mezőkeresztes város közigazgatási területén a tűzvédelmi, tűzmegelőzési szakmai célok érvényre juttatása érdekében a tűzgyújtási tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Mezőkeresztes város közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.

(3) A rendelet hatálya kiterjed kerti hulladék égetéssel kapcsolatos levegőtisztaság- védelmi tevékenységre.

II.

Értelmező rendelkezések


2.§


(1) A rendelet alkalmazása céljából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő vagy nem alkalmas növényi maradvány( fű, fa, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok- továbbiakban együtt: kerti hulladék.)

III.

A kerti hulladék égetésének szabályai


3.§


(1) A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással ( komposztálással) történik.

(2) A helyben történő kerti hulladék égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi jogszabályok szigorú betartásával, cselekvőképes nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotban, a környezet, illetve a környezetben lakók zavarása nélkül végezhető el.

(3) Nagymennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos.

(4) Az égetés során csak a helyben keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg, más helyről égetés céljára hulladék nem szállítható el. Az égetés folyamatának gyorsítása céljából éghető folyadék ( pl. benzin, gázolaj, pb. gáz stb.) nem használható.

(5) A helyben történő égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet erre a célra igénybe venni tilos.

(6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális-,ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot.(pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, permetszer vagy ezek maradékait és csomagoló anyagait)

(7) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagoktól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy az égetés arra veszélyt ne jelenthessen.

(8) Az égetés befejezése után a tüzet el kell oltani és oltóvízzel vagy földtakarással biztosítani kell, hogy a tűzgyújtás helyén a tűz továbbterjedésére alkalmas parázs ne maradhasson.

IV.

Az égetés időpontja


4.§


(1) A kerti hulladék nyílttéri égetése egész éven át naponta 9 -18 óra között lehetséges, kivéve a munkaszüneti és ünnepnapokat.

 (2) Tilos az égetés párás, ködös, esős időben vagy erősen szeles időjárás esetén.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés abban az esetben, ha a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási  tilalom van érvényben.

V.

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai


5.§


(1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával lehet.

(2) Az égetési tevékenység végzése során  tilos a tüzet felügyelet nélkül hagyni az égetés befejezése után gondoskodni kell a tűz vízzel történő eloltásáról vagy földtakarásáról annak érdekében, hogy a tűz más területen ne okozhasson kárt.

VI.

Záró rendelkezések


6.§


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Majoros János s.k.                                                     Virágné Bordás Erzsébet s.k.

      polgármester                                                                          aljegyző