Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (I.28.) önkormányzati rendelete

a Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Dudari Általános Iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2020. 10. 15 - 2021. 06. 30

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (I.28.) önkormányzati rendelete

a Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Dudari Általános Iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról

A szociális ellátások és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 114. §, 115. §. (1-3) bekezdésében valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat képviselőtestülete a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a dudari Önkormányzati Melegkonyháról igénybevett étkeztetésekre terjed ki.

Az étkezési térítési díj

2. § (1) Az Önkormányzat Képviselőtestülete, az Önkormányzati Melegkonyháról igénybevett étkezésekre a térítési díjat az igényjogosultság jellegétől és az étkezési ellátás teljességétől függően differenciáltan, az alábbiak szerint állapítja meg.

(2) Diák (gyermek) élelmezés:

  • a) az óvodai intézményi étkeztetés térítési díját a rendelet 1. melléklete, előállítási költségét a rendelet 2. melléklete tartalmazza,
  • b) az iskolai intézményi étkeztetés térítési díját a rendelet 3. melléklete, térítési díját a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

c)A diétás étkezés intézményi térítési díját a rendelet 4/A. melléklete, az előállítás költségét a rendelet 4/B. melléklete tartalmazza.

d) A mini bölcsődei intézményi étkeztetés térítési díját a rendelet 4/C. melléklete, előállítási költségét a rendelet 4/D. melléklete tartalmazza.

(3) A munkahelyi étkeztetés térítési díját a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az éttermi vendéglátás melegkonyha kapacitásának kihasználására, létrehozott térítéses étkezés térítési díját a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

Éttermi vendéglátás keretében egy magánszemély naponta egy adag ebédet igényelhet.

(5) Az étkeztetés szociális alapellátásban részesülők intézményi térítési díját a rendelet 7. számú melléklete, a fizetendő térítési díj megállapítására vonatkozó kedvezményeket a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(6) A szociális étkezési normatíva éves összege: 55.360,- Ft.

(7) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, tárgyhónapot követő hó 8. napjáig kell megfizetni.”

2/A. § (1) Ha a térítési díj fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett), a térítési díj befizetését elmulasztotta és az elmaradt térítési díjat a Dudari Melegkonyha intézményvezetőjének (a továbbiakban: intézményvezető) 15 napos teljesítési határidő megjelölésével tett és a következményekre való figyelmeztetést is tartalmazó felhívására sem fizeti meg a fenntartó a térítési díj-hátralék behajtására intézkedést foganatosíthat (fizetési meghagyásos eljárás vagy polgári per indítása), illetve kizárhatja azt a kiskorút az étkezésből, akire nézve a kötelezett teljesítetlen hátralékot halmozott fel (továbbiakban: kiskorú)

(2) Az intézményvezető az (1) bekezdés szerinti felhívás sikertelenségéről a teljesítési határidő leteltétől számított 8 napon belül - a kötelezett nevét és elérhetőségét, a tartozás összegét és a kiskorú nevét tartalmazó - értesítőt küld a fenntartó részére.

(3) A fenntartó a díj hátralék (1) bekezdés szerinti behajtására irányuló intézkedése előtt ismételten a hátralék teljesítésére hívja fel a kötelezettet, 8 napos teljesítési határidő megjelölésével és a következményekre való figyelmeztetéssel.

(4) A kötelezett, a térítési-díjhátralék részletfizetéssel történő rendezését kezdeményezheti, írásbeli kérelemmel

  • a) az intézményvezetőnél a hátralék rendezésére vonatkozó felhívás sikertelenségéről szóló (2) bekezdés szerinti fenntartói értesítés elküldéséig,
  • b) a fenntartónál a hátralék behajtására irányuló eljárás megindításáig.

(5) Az intézményvezető, a fenntartó abban az esetben engedélyezheti a részletfizetést, – különös tekintettel a kiskorú érdekeire – amennyiben a teljesítés valószínűsíthető. Az engedélyezése során, legfeljebb 6 havi részletfizetést engedélyezhető azzal, hogy a fennálló tartozásnak költségvetési éven belül teljesülnie kell. A részletfizetési engedély alapján, részletfizetési megállapodásban kell rögzíteni annak fenti feltételeit, továbbá azt, hogy a kötelezett elismeri a térítési díj-hátralék összegét ás vállalja, hogy a rögzített időpontig a fizetendő részleteket teljesíti.

(6) A részletfizetés teljesítésének elmaradását követően, a fenntartó a tartozás behajtása felől intézkedik, és dönt a kiskorú étkezésből történő kizárásáról.

(7) Nem kerül sor az (1) bekezdés szerint a kiskorú étkezésből való kizárására abban az esetben, ha a kötelezett, a (4)-(5) bekezdés szerinti részlefizetési kedvezményt kért, és részletfizetési megállapodást kötött, a megállapodásban foglaltak maradéktalan teljesítésig.”

2/B. § A képviselő-testület a polgármesterre átruházza a gyermekétkeztetés után fizetendő személyi térítési díj-hátralék behajtásának, a fenntartói részletfizetési engedmény biztosításának, a kiskorú étkezésből történő kizárására irányuló döntés meghozatalának hatáskörét.

3. § Ez a rendelet 2015. február 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti A Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Dudari Általános Iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet 1. melléklet

Óvodai intézményi étkeztetés térítési díj

Megnevezés

Norma költség

ÁFA

Térítési díj (Ft)

tizórai:

78

21

99

ebéd:

201

54

255

uzsonna:

78

21

99

egész nap:

358

96

455

félnapos étkezés:

279

75

355”

2. melléklet 2. melléklet

Óvodai intézményi étkezés előállítási költség

Megnevezés

Norma költség

Rezsi költség

Összesen (nettó)

ÁFA

Összesen (bruttó)

tízórai:

78

61

139

38

177

ebéd:

201

183

384

104

488

uzsonna:

78

61

139

38

177

egész nap:

358

307

665

180

845

félnapos étkezés:

279

242

521

142

663”

3. melléklet 3. melléklet

Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj

Megnevezés

Norma költség

Áfa

Térítési díj (Ft)

tízórai

87

23

110

ebéd:

268

72

340

uzsonna:

87

23

110

egész nap

442

118

560

félnapos étkezés:

355

95

450

ebédes:

268

72

340”

4. melléklet

Iskolai intézményi étkeztetés előállítási költség

Megnevezés

Norma költség

Rezsi költség

Összesen (nettó)

Áfa

Összesen (bruttó)

tízórai:

87

56

143

39

182

ebéd:

268

196

464

125

589

uzsonna:

87

56

143

39

182

egész nap:

442

306

750

203

953

félnapos étkezés:

355

252

607

164

771

ebédes:

268

196

464

125

589”

4/A. melléklet 4/A. mellékle

Diétás étkezés intézményi térítési díj

Megnevezés

Norma költség

ÁFA

Intézményi térítési díj

reggeli:

200 Ft

54 Ft

254 Ft

ebéd:

306 Ft

83 Ft

389 Ft

uzsonna:

113 Ft

31 Ft

144 Ft

egész napos étkezés:

619 Ft

168 Ft

785 Ft


4/B. melléklet 4/B. melléklet

Diétás étkezés előállítási költsége

Megnevezés

Norma költség

Rezsi költség

Összesen

ÁFA

Mindösszesen (Ft)

reggeli:

200 Ft

78 Ft

278 Ft

75 Ft

353 Ft

ebéd:

306 Ft

246 Ft

552 Ft

149 Ft

701 Ft

uzsonna:

113 Ft

52 Ft

165 Ft

45 Ft

210 Ft

egész napos étkezés:

619 Ft

332 Ft

917 Ft

248 Ft

1.264 Ft

4/C. melléklet 4/C. melléklet

Mini Bölcsődei intézményi étkeztetés térítési díj

Megnevezés

Norma költség

ÁFA

Térítési díj (Ft)

reggeli:

75

20

95

tizórai:

51

14

65

ebéd:

181

49

230

uzsonna:

51

14

65

egész nap:

358

97

455

4/D. melléklet 4/D. melléklet

Mini Bölcsődei intézményi étkezés előállítási költség

Megnevezés

Norma költség

Rezsi költség

Összesen (nettó)

ÁFA

Összesen (bruttó)

reggeli

75

61

136

37

173

tízórai:

51

44

95

26

121

ebéd:

181

158

339

92

431

uzsonna:

51

44

95

26

121

egész nap:

358

307

665

180

845

6. melléklet

Éttermi vendéglátás - Melegkonyha kapacitásának kihasználására létrehozott - térítéses étkezés térítési díja

Megnevezés

Norma költség

Rezsi költség

Összesen (nettó)

Áfa

Térítési díj (Ft)

ebéd

347

299

646

174

820

7. melléklet

Étkezetés szociális alapellátásban részesülők intézményi térítési díja

Megnevezés

Norma költség

Rezsi költség

Összesen (nettó)

Áfa

Térítési díj (Ft)

ebéd

347

299

646

174

820

8. melléklet

Étkezésért fizetendő térítési díj kedvezményes megállapításának szabályai

Jövedelmi kategória

nyugdíjminimum 200 %-áig

nyugdíjminimum 201-300%-a között

nyugdíjminimum 301-400%-a között

nyugdíjminimum 400 %-a felett

0 Ft-57.000 Ft

57.00l Ft-85.500 Ft

85.501 Ft-114.000 Ft

114.000 Ft felett

Fizetendő térítési díj

185 Ft

345 Ft

490 Ft

770 Ft