Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 27- 2017. 03. 24

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete

a mezőkeresztesi Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkeje által, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogalkotási hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el.


  1. §


Mezőkeresztes Város Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés módosítására az alábbiakat rendeli el:


/1/ Kiadási-bevételi előirányzatok módosítása


1.) Intézmények közötti előirányzat módosítások


Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

Kiadások

- személyi kiadások ei csökken                                                                     14 571 e Ft

- Járulékok kiadási ei csökken                                                                        3 947 e Ft


            Kiadási ei csökkenés összesen:                                                       18 518 e Ft


Bevételek

- Finanszírozási bevétel ei csökken                                                               18 478 e Ft

- Működési bevétel ei csökken                                                                            40 e Ft


            Bevételi ei csökkenés összesen:                                                       18 518 e FtÖnkormányzat költségvetésében

Kiadások

- személyi kiadások ei nő                                                                              14 571 e Ft

- járulékok kiadási ei nő                                                                                  3 947 e Ft

- finanszírozási kiadások ei csökken                                                             18 478 e Ft


            Kiadási ei növekmény összesen:                                                           40 e FtBevételek

- működési bevételek ei nő                                                                                  40 e Ft


            Bevételi ei növekmény összesen:                                                           40 e Ft2.) Többletbevétel terhére történő módosítások


Önkormányzat költségvetésében

Bevételek

- működési célú támog.ért.bevételi ei nő                                                               8 422  e Ft


            Bevételi ei növekmény összesen:                                                              8 422 e Ft


Kiadások

- általános tartalék kiadási ei nő                                                                             8 422  e Ft


            Kiadási ei növekmény összesen:                                                              8 422 e Ft2. §/1/ A Képviselő-testület a 2013. I- II. negyedévben engedélyezett pótelőirányzatokat tudomásul veszi, s ennek megfelelően


 az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében                        13 966,6 e Ft

                                                                                                                                                                                

                többlettámogatást állapít meg.


      A többlettámogatás terhére kiadási előirányzat változások:

                         Óvoda költségvetésében

                                   - személyi kiadás ei növ.                      1 459,5 e Ft

                                   - járulékok ei növ.                                   394,1 e Ft

                         ESZI költségvetésében

                                   - személyi kiadási ei növ.                       306,5 e Ft

                                   - járulékok kiadási ei növ.                        82,7 e Ft

                         Könyvtár költségvetésében

                                   - személyi kiadási ei növ.                      123,5 e Ft

                                   - járulékok kiadási ei növ.                       33,3 e Ft

                         Polgármesteri Hivatal költségvetésében

                                   - személyi kiadási ei növ.                      912,6 e Ft

                                   - járulékok kiadási ei növ.                     246,4 e Ft

                                   - óvodáztatási támog. kiad.ei növ.        420,0 e Ft

                         Önkormányzat költségvetésében

                                   - személyi kiad. ei növ.                      1 244,5 e Ft

                                   - járulékok kiad. ei növ.                         336,0 e Ft

                                   - tartalékalap kiadási ei növ.              8 407,5 e Ft

                                  

                                                                                          

      Kiadási előirányzat növekmény összesen:                                          13 966,6 e Ft/2/  Az elrendelt előirányzat módosítások a 2013. évi költségvetésben átvezetendők./3/  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Mezőkeresztes, 2013. szeptember 12.
Dr. Dózsa György s. k.                                                                          Dr. Pelládi Ildikó s. k.

      polgármester                                                                                            jegyző