Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (IV.28.) rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 10/2016.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 29- 2017. 04. 29

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése által biztosított jogalkotási hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 25. § (1)-(2) bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 10/2016.(VII.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdésének m), n), o) pontját hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép:

„m) az óvadék összegét,

n) a bérleti szerződés felmondására vonatkozó szabályokat,

o) egyéb, a bérbeadó által lényegesnek talált kikötéseket,

p) mellékletként a lakásleltárt.”

2. §


A Rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:

„az önkormányzatnál munkaviszonyban álló Bérlő esetén a munkaviszony megszűnésével.”


3. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Majoros János     s.k.                                                                   Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

  polgármester                                                                                              jegyző