Dudar Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 11

Dudar Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat polgármestere a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

444 743 911 Ft

Költségvetési bevétellel

                      363 784 210 Ft

Költségvetési kiadással

80 959 701  Ft

költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. sz.  mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Dudari Melegkonyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Kiskópé Óvoda Dudar bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.4., 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Mini Bölcsőde Dudar bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.5., 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A polgármester a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(9) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A polgármester az önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(11) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban a 10. melléklet szerint kerül elfogadásra.

(12) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 11. melléklet tartalmazza.         

(13) Az önkormányzat adósság állományának alakulása a 12. melléklet szerint kerül elfogadásra.

(14) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(15)A 2019.évi céljelleggel nyújtott támogatások felhasználásáról szóló kimutatás a 14. melléklet szerint kerül elfogadásra.

(16) Az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 15.1. melléklet, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 15.2. melléklet, az érték nélkül nyilván tartott eszközökről a 15.3. melléklet tartalmazza.

(17) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. melléklet tartalmazza.

(18)A 2019.évi pénzeszközök változásának levezetését a 17. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

..........................................

.......................................

Tóth Edina Kitti

dr. Szivák Péter

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve:


Dudar, 2020. június 10.

                                                                                                                      dr. Szivák Péter

                                                                                        jegyző