Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 02. 16

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §A helyi iparűzési adóról szóló 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet  4. §-a hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.


2. §E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Majoros János s. k.                                                                           dr. Szombati Csaba s. k.

 polgármester                                                                                                 jegyző