Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.26.) rendelete

a mezőkeresztesi Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 27 - 2017. 03. 25

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelye által biztosított jogalkotási hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 34. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:


 1. §Mezőkeresztes Város Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés módosítására az alábbi rendeletet alkotja:


(1) Kiadási-bevételi előirányzatok módosítása


1.) Többletbevétel terhére történő módosítások


Bevételi előirányzat emelkedés

ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében:

- Felhalmozási célú támog. államházt. belülről                                             358 827 eFt

- Működési célú támog. állaháztart. belülről                                                  5 771   eFt

- Iparűzési adóbevételek                                                                               31 147   eFt

POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetésében:

- Működési célú támog. állaháztart. belülről                                                    4 501 eFt


            Bevételi ei növekedés összesen:                                                      400 246 eFt


Kiadási előirányzat emelkedés

ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében:

- Személyi kiadások                                                                                       2 491 eFt

- Járulékok                                                                                                     1 301 eFt

- Beruházások                                                                                            324 323 eFt

- Tárgyi eszköz beszerzés                                                                             17 672 eFt

- Működési dologi kiadás                                                                            18 811 eFt

- Tartalékalap                                                                                               31 147 eFt


POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetésében:

- Kieg. gyermekvédelmi támogatás                                                               4 501 eFt            Kiadási ei növekedés összesen:                                                      400 246 eFt
2.) Tartalékalap terhére történő módosítások


Kiadási előirányzat csökkenés

ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

- Tartalékalap                                                                                                16 894  eFt


            Kiadási ei csökkenés összesen:                                                       16 894 eFtKiadási előirányzat növekedés

ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

- Személyi kiadások                                                                                        4 041 eFt

- Járulékok                                                                                                      1 090 eFt

- Tárgyi eszköz beszerzés                                                                               3 202 eFt

- Működési dologi kiadás                                                                               8 556 eFt

- Elvonások és befizetések                                                                                    5 eFt


            Kiadási ei növekedés összesen:                                                        16 894 eFt3.) Intézmények előirányzat közötti módosítások


ÖNKORMÁNYZATNÁL

Kiadási előirányzat csökkenés

- Finanszírozási kiadás                                                                                    1 607 eFt

- Tartalékalap                                                                                                     151 eFt


            Kiadási ei csökkenés összesen:                                                         1 758 eFt


Kiadási előirányzat növekedés

- Személyi kiadások                                                                                        1272  eFt

- Járulékok                                                                                                         316 eFt

- Dologi kiadások                                                                                                19 eFt

- Finanszírozási kiadás                                                                                       151 eFt


            Kiadási ei növekedés összesen:                                                        1 758 eFt


ESZI költségvetésében

Bevételi előirányzat csökkenés

- Finanszírozási bevétel                                                                                   1 607 eFt


            Bevételi ei csökkenés összesen:                                                         1 607 eFt


Kiadási előirányzat csökkenés

- Személyi kiadások                                                                                        1272  eFt

- Járulékok                                                                                                         316 eFt

- Dologi kiadások                                                                                                19 eFt


            Kiadási ei csökkenés összesen:                                                         1 607 eFt


KÖNYVTÁR költségvetésében

Bevételi előirányzat növekedés

- Intézmény finanszírozás bevétel                                                                     151 eFt


Kiadási előirányzat növekedés

- Dologi kiadások                                                                                              151 eFt4.) Kötött felhasználású támogatások előirányzat módosítása


ÖNKORMÁNYZATNÁL

Bevételi előirányzat csökkenés

- Egyes jöv.potló támogatások                                                                     15 437 eFt

Kiadási előirányzat csökkenés

- Finanszírozási célú kiadások                                                                      15 437 eFt


POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL

Bevételi előirányzat csökkenés

- Finanszírozási bevétel                                                                                 15 437 eFt

Kiadási előirányzat csökkenés

- Különféle segélyek előirányzatai                                                               15 437 eFt


 1. §
 2. /1/ A Képviselő-testület a 2014. III- IV. negyedévben engedélyezett pótelőirányzatokat tudomásul veszi, s ennek megfelelően


   az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében                              44 630,8 eFt

                                                                                                                                                                          

                                                                                                      többlettámogatást állapít meg.


        A többlettámogatás terhére kiadási előirányzat változások:

                     Óvoda költségvetésében

                               - személyi kiadás ei növ.                       2119,0 eFt

                               - járulékok ei növ.                                   572,1 eFt

                               - működési kiad. ei. növ.                          74,7 eFt

                     ESZI költségvetésében

                               - személyi kiadási ei növ.                       247,6 eFt

                               - járulékok kiadási ei növ.                        66,8 eFt

                     Könyvtár költségvetésében

                               - személyi kiadási ei növ.                         82,2 eFt

                               - járulékok kiadási ei növ.                        22,2 eFt

                     Polgármesteri Hivatal költségvetésében

                               - személyi kiadási ei növ.                      671,6 eFt

                               - járulékok kiadási ei növ.                     181,3 eFt

                               - óvodáztatási támog.                           890,0 eFt

                     Önkormányzat költségvetésében

                               - személyi kiad. ei növ.                      1283,9 eFt

                               - járulékok kiad. ei növ.                         406,3 eFt

                               - természetben nyújtott támog.          1 653,5 eFt

                               - működési kiadás ei. növ.                   1359,6 eFt

                               - felújítási kiad. ei. növ.                     35000,0 eFt

                              

                                                                                      

        Kiadási előirányzat növekmény összesen:                                    44 630,8 eFt
  /1/Az elrendelt előirányzat módosítások a 2014. évi költségvetésben átvezetendők.


  /2/ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.                                                

               Majoros János  s.k.                                    Virágné Bordás Erzsébet s.k.

                 polgármester                                                           aljegyző