Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.2.) rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 03 - 2021. 03. 03

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15. § (1), (2), (3) bekezdése hatályát veszti.

2. §


A Rendelet 15. § (5) bekezdés hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselő-testület támogatásban részesíti azt a Mezőkeresztesen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő szülőt, aki 14 év alatti egyéb meghatározott veleszületett rendellenességű, különösen kromoszóma vagy genetikai fejlődési rendellenességgel született gyermekét saját háztartásában neveli, gondozza.

3. §


A Rendelet 15. § (6) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


A támogatás a gyermek lakhatási körülményeinek javításához, vagy az egészségbiztosítás által nem támogatott ápoláshoz szükséges eszköz vásárlásához, vagy gyógykezelésének támogatásához állapítható meg.

4. §


A Rendelet 15. § (8) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


A támogatás összege 2.000.000,- Ft-ig terjedhet.

5. §


A Rendelet 2. melléklete hatályát veszti.

6. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Majoros János  s. k.                                                                                 dr. Szombati Csaba s. k.

 polgármester                                                                                                         jegyző