Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(III.10.) rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 21/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01 - 2021. 04. 02


Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 21/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátást biztosítja:

Gyermekek napközbeni ellátását bölcsődei ellátás formájában a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 58. szám alatti feladat-ellátási helyen.


2. §


A Rendelet 5. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


A bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő az intézmény vezetőjéhez nyújtja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, lakcímét, a szülő, vagy más törvényes képviselő nevét és lakcímét.


3. §


A Rendelet 6. §-a hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt, és az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével az 1.melléklet szerinti megállapodást köt.

4. §


A Rendelet 7. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki

a) a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható,

b) szakértői véleményben megállapított magatartászavarával veszélyezteti a többi gyermek testi, szellemi fejlődését.

5. §


A Rendelet 9. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


A bölcsőde nyitva tartása: hétfőtől péntekig munkanapokon 7:00 órától 17:00 óráig.

6. §


A Rendelet 10. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


A gyermekétkeztetés térítési díjait és gondozási díját külön rendelet tartalmazza.

7. §


A Rendelet 1 melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 1 melléklete lép.

8. §


A Rendelet 2. melléklete hatályát veszti.

9. §


E rendelet 2021. április 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Majoros János  s. k.                                                                           dr. Szombati Csaba s. k.

 polgármester                                                                                                 jegyző


Mellékletek