Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 25- 2017. 03. 24

Mezőkeresztesi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában foglaltak, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § /1/-/2/ bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el.A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, intézményeire, az önkormányzat hivatalára (polgármesteri hivatal) terjed ki.Mezőkeresztesi Önkormányzat 2013. évi zárszámadása


2.§/1/        Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását a képviselő-testület


                                   495 063 e Ft eredeti bevételi előirányzattal

                                   794 564 e Ft módosított bevételi előirányzattal

                                   815 245 e Ft tényleges bevétellel,

                                                            valamint

                                   495 063 e Ft eredeti kiadási előirányzattal

                                   794 564 e Ft módosított kiadási előirányzattal

                                   653 250 e Ft tényleges kiadással


                                90 fő tényleges létszámmal

             fogadja el és hagyja jóvá./2/       Az önkormányzat bevételeit forrásonként, működési kiadásait kiadásnemenként, beru-

           házási és felújítási kiadásait célonkénti részletezésben a rendelet 1. számú melléklete

           tartalmazza.


/3/    Az önkormányzat (intézményekkel együtt) bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti
           bontásban a rendelet 1/a 1/b számú mellékletei, működési kiadások intézményenkénti
           és főbb kiadásnemenkénti részletezését, a felhalmozási kiadások intézményenkénti és
           célonkénti  részletezését az 1/c és 1/d számú mellékletek tartalmazzák.


/4/      A támogatások felhasználását célonkénti részletezésben a rendelet 2. számú melléklete

          tartalmazza.


/5/      Az önkormányzat tényleges létszámát intézményenkénti illetve szakfeladatonkénti bon-

          tásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.3.§/1/  Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2013. évi pénzmaradványát 175 171 e Ft-ban
       állapítja meg és jóvá. A pénzmaradványt terheli – 2014. évi költségvetési rendeletünknek
       megfelelően - az önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez forrásként igénybe vett 

       50 775 e Ft   összegű előző évi maradvány. További, összesen 62 506 e Ft összegű
       kötelezettség terheli még a pénzmaradványt, mely kötelezettségek teljesítése után a
       szabad rendelkezésű pénzmaradvány  összege 61 890 e Ft.

       A pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

/2/ A szabad rendelkezésű pénzmaradvány teljes összegének tartalékalapra történő      
        helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán      
        rendelkezni fog.4. §


/1/   Az önkormányzat és intézményeinek 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a
       rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


5. §


/1/   A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Mezőkeresztes, 2014. április 24.Dr. Dózsa György s. k.                                                                           Dr. Pelládi Ildikó s. k.

      polgármester                                                                                                 jegyző