Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016 (XII.2.) rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 03- 2016. 12. 03

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§A rendelet 8. § (6) bekezdésének d.) pontja, illetve a (7) bekezdés hatályát veszíti.


2.§


A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.


             Majoros János s.k.                                                 Virágné Bordás Erzsébet s.k.

               polgármester                                                                            aljegyző