Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(I.30.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 02. 01Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Vgtv. 44/C § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a település környezetvédelme érdekében az alábbiakat rendeli el:1. A közszolgáltatás tartalma, területe


1. §


(1) A közszolgáltatás kiterjed Mezőkeresztes Város közigazgatási területén található, emberi tartózkodás célját szolgáló, szennyvízcsatorna-hálózatba történő bekötés nélküli ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére.


(2) E rendelet alkalmazása során:

a) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.

b) háztartási szennyvíz: rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területről származó szennyvíz, ami az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, és nem tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minősül veszélyes hulladéknak.2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely


2. §


(1) Mezőkeresztes Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. (címe: 3400 Mezőkövesd, Dózsa György u. 2.) látja el az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a közszolgáltató használatában lévő, mezőkövesdi 0281. hrsz-ú ingatlanon található szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknában lehet elhelyezni.

3. A közszolgáltató kötelezettségei


3. §


(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a hatályos vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi jogszabályi előírások szerint köteles ellátni.


(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást általában szerdai napokon látja el. A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles a megrendeléstől számított 72 órán belül az ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezésre a kijelölt átadási helyre szállítani.


(3) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók adatairól (név, lakcím) vízfelhasználásáról és a közszolgáltatás ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről.


(4) Közszolgáltató az adatokat a szolgáltatást igénybevevők beazonosítására tarthatja nyilván, és addig kezelheti, míg a szolgáltatás igénybevételének szükségessége fennáll.


(5) A közszolgáltató jogosult és köteles díjhátralék keletkezése esetén az adók módjára történő behajtásra irányuló kezdeményezéskor a behajtásra jogosult jegyző részére az adatokat átadni.


(6) A közszolgáltató a szolgáltatás megrendelésére szolgáló elérhetőségét köteles a helyben szokásos módon közzétenni.4. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei


4. §


 (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező közüzemi csatornahálózatba be nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi jogszabályi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjteni, ideiglenesen tárolni, és megfelelő időben ártalmatlanításra elszállítatni.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló létesítményt úgy használni, hogy azzal más személyek vagyonát, testi épségét és a környezetet ne károsítsa.


(3) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, megfelelő időben a rendeletben megjelölt közszolgáltatótól megrendelni és elszállítatni.


(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéshez szükséges feltételeket, különösen a szállító jármű számára gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.


(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért e rendeletben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.


(6) Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás első alkalommal történő igénybevételekor köteles a közszolgáltató rendelkezésére bocsájtani a személyes adatait.5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és

elszállításával kapcsolatos kötelezettségek,

a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


5. §


(1) Amennyiben házi szennyvíztisztító berendezéssel az ingatlantulajdonos nem rendelkezik, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.


(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.


(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.


(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.6. A közszolgáltatási díj


6. §


(1) A Képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg.

Lakosság részére a szippantott szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának díja:

a) alapdíj: 350,- Ft+ Áfa/alkalom/szolgáltatási hely,

b) kiszállási díj: 4.000,- Ft+Áfa/kiszállás,

c) szippantási költség: 2.500,- Ft+Áfa/m3.


(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal készpénzfizetési számla alapján jogosult beszedni.


7. Záró rendelkezések


7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mezőkeresztes, 2014. január 30.Dr. Dózsa György s.k.                                                                      Dr. Pelládi Ildikó s.k.

      polgármester                                                                                           jegyző

Mellékletek