Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 02. 16

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az adókötelezettség, az adó alanya

1. §

Adóköteles az önkormányzat területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. § (1)- (2) bekezdése szerinti vállalkozási tevékenység.

Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

2. §

Az adókötelezettség a Htv. 38. §-a szerint keletkezik, valamint szűnik meg.

Az adó alapja


3.§

Az adó alapját a Htv. 39-39/B. § állapítja meg.

Az adó mértéke


4.§[1]

Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

Vegyes és záró rendelkezések

5.§

(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 19/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

                 Majoros János                                                                                  Tóth Ábel

                 polgármester                                                                                       jegyző


A rendelet kihirdetve: Mezőkeresztes, 2015. szeptember hó 25.


Tóth Ábel

jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2021. február 16-tól