Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (IV.28.) rendelete

a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 05. 01- 2017. 12. 01

Mezőkeresztes Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A .§-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Általános rendelkezések


(1) A szabályzat Mezőkeresztes Közigazgatási területére érvényes.


(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) Mezőkeresztes településrendezési eszközök településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett településrészen tulajdonnal, lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.

b) Mezőkeresztes városában nyilvántartott érdekképviseleti és civil szervezetek.

c) Mezőkeresztes városában működő elismert egyházak.

d) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§. (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök valamint kézikönyv és településképi rendelet véleményezési eljárásba bejelentkező szervezetek.

e) A településrendezési eszközök, valamint a kézikönyv és településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett közüzemi szolgáltatók.


2.§

A partnerségi egyeztetés szabályai


(1) Valamennyi érdekképviseleti és civil szervezet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 37. §-ban meghatározott tartalommal előzetes tájékoztatási szakaszban elektronikus úton előzetes tájékoztatót kap a településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, módosításáról.


(2) A polgármester az (1) bekezdésében említett előzetes tájékoztatót közzéteszi, valamint tájékoztató plakátokat helyez el a város hirdetőtábláin. Akik a tájékoztatóban meghatározott időn belül írásban papíralapon, vagy a tájékoztatóban megadott e-mail címen jelzik részvételi szándékukat, azok az érintett eljárásban partnereknek kell tekinteni. A részvételi szándék jelzését követően a partnerek, elektronikus hordozón, vagy amennyiben ezt külön kérik, postai úton, véleményezési anyagot kapnak.


(3) A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre küldött településrendezési eszközt, kézikönyvet és településképi rendeletet legalább 30 napig közzé kell tenni a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin, a város honlapján, tovább a közzététel tényéről plakátokat kell elhelyezni a város hirdetőtábláin.

3.§


(1) A partner az előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a Korm. rendeletben meghatározott időn belül véleményben kifejtheti előzetes javaslatait a településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet készítésével, illetve módosításával kapcsolatban, továbbá megjelöli az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát.


(2) Amennyiben a partner a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszaiban nem vesz részt kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.


(3) Az a partner, aki a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre indokolással alátámasztott módon jelezi, hogy az eljárás további szakaszában papíralapú dokumentációt kér, részére a véleményezési anyagot papíralapon kell megküldeni.


(4) A 2.§ (2) bekezdésében meghatározott hirdetménnyel kapcsolatban bármely lakos írásbeli vagy szóbeli tájékoztató kérhet a hirdetményben megjelölt formában.


(5) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatban, annak ideje alatt a polgármesternek címezve bármely lakos véleményt nyilváníthat, melyet postai úton vagy elektronikus formában a közzétételben megadott e-mail címre juttathat el.


(6) Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi és azokat a főépítész a tervező felé továbbítja.


(7) Valamennyi véleményt a Korm. rendelet 39. (2) bekezdésében meghatározott döntés meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.

4.§


(1) A vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a főépítész a tervező közreműködésével összeállított dokumentumok alapján a polgármester határozati javaslatot terjeszt a döntéshozó Képviselő-testület részére.

(2) Az elfogadott és el nem fogadott véleményekről a Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület határozattal dönt. A határozatot közzé kell tenni.

5.§


A Polgármester a településrendezési eszköz, valamint kézikönyv és településképi rendelet Képviselő-testület által történt elfogadását követő 20 napon belül gondoskodik a Korm. rendeletben foglaltak szerinti közzétételéről.6.§

Záró rendelkezés


Ez a rendelet 2017. május 1-én lép hatályba és az azt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.  Majoros János  s.k.                                                               Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

  polgármester                                                                                              jegyző