Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2017. 06. 17

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról a következőket rendeli el:

A talajterhelési díj mértéke

1.§

Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.

A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése

2.§

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania az 1. melléklet szerinti nyomtatványon és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 55100203-12001572 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.

Díjkedvezmény, mentesség

3.§


(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó a benyújtott bevallásban megállapított talajterhelési díjfizetésre vonatkozóan, kérelemre 100%-os kedvezményben részesül az a természetes személy– kizárólag egy, a lakhatását szolgáló lakóingatlan vonatkozásában - aki

a) egyedül él és öregségi teljes nyugdíjban részesül, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-a

b) egyedül él és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30.§ (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32.§ (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-a

c) családban él és a közös háztartásban élők öregségi teljes nyugdíjban, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30.§ (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32.§ (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesülnek és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-a

(3) A kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal és annak jogosultságát igazoló dokumentumokat a bevallással egyidejűleg, de legkésőbb tárgyévet követő év március 31-ig kell benyújtani.

Ellenőrzés, adatszolgáltatás


4.§

(1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat tárgyévet követő év február 28. napjáig  az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

(2) A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján ellenőrzi.

Vegyes és záró rendelkezések


5.§

(1) A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 5/2008. (IV. 24.) önkormányzati rendelet.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

              Majoros János                                                                                  Tóth Ábel

              polgármester                                                                                       jegyző


A rendelet kihirdetve: Mezőkeresztes, 2015. szeptember hó 25.


Tóth Ábel

jegyző