Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 07. 01

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2016.07.01.

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Tard Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználóknál keletkező háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. Ezen tevékenység ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás kiterjed Tard község közigazgatási területének beépített és beépítésre szánt területére (a továbbiakban: közszolgáltatási terület).

(3) A természetes személy ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevétele vagy annak ténye hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(4) A nem természetes személy ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszony a közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre.

2. § Nem terheli díjfizetési kötelezettség az ingatlanhasználót:

a) a beépítetlen ingatlan tekintetében mindaddig, amíg ott senki nem tartózkodik, ezért ott települési hulladék nem keletkezik, és

b) a 14. § szerinti szüneteltetés időtartama alatt.

3. § (1) A közszolgáltatást – az Önkormányzattal megkötött szerződés alapján – a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató, az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) – mint többségi állami és önkormányzati tulajdonú társaság – végzi az 1. melléklet szerinti utcajegyzék alapján.

(2) A hulladék Közszolgáltató általi begyűjtése heti egy alkalommal, pénteki napokon reggel 6 órától történik.

(3) A közszolgáltatás kiterjed

a) az ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, összegyűjtött, és a közszolgáltató részére átadott hulladékra,

b) a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten szelektíven gyűjtött hulladékra, és

c) a lomtalanítás során átvett nagydarabos hulladékra.

4. § A gazdálkodó szervekre vonatkozóan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai: a közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet hatályos cégkivonattal egyező, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő neve, székhely címe, a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje, adószáma, bankszámlaszám, postázási címe,

b) a szerződés tárgya,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdésének időpontja, rendje,

d) a szerződött gyűjtőedény térfogata és darabszáma,

e) az ellenérték megállapítása, számlázása, a számla kiegyenlítésének módja, és

f) a szerződés időbeli hatálya.

2. Az ingatlanhasználó jogai, kötelezettségei

5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a Közszolgáltató részére rendszeresen átadni, a hulladékgazdálkodási feladat ellátáshoz szükséges feltételeket a Közszolgáltató számára biztosítani.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra hivatkozással, hogy azt hulladék hiányában nem, vagy részben veszi igénybe.

(3) Az ingatlanhasználó 15 napon belül írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy e kötelezettsége megszűnik. A bejelentés megtételéig a közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által nyilvántartott ingatlanhasználó köteles megfizetni.

6. § (1) Az ingatlanhasználó települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényben helyezheti el.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató jogelődje által átadott, egyedi azonosítószámmal ellátott hulladékgyűjtő edényeket rendeltetésszerűen használni, gondoskodni annak őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről. A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása – a 7. § (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az ingatlanhasználó kötelessége és költsége.

(3) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége meghaladja az edényzet űrtartalmát, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által a többlethulladék kezelésére rendszeresített, a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákba helyezheti ki a többlethulladékot a gyűjtési napokon a hulladékgyűjtő edényzet mellé.

(4) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(5) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiállított számla alapján fizeti meg.

3. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

7. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges

a) jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítja,

b) a szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja, a szükséges létszámú és képesítésű szakembert alkalmazza, és

c) a közszolgáltatást a 3. § szerint ellátja.

(2) A Közszolgáltató biztosítja, hogy

a) a természetes személy ingatlanhasználó a 60 literes és 120 literes,
b) a nem természetes személy ingatlanhasználó 120 literes és 1100 literes
tárolóedény közül választhasson.
(3) A Közszolgáltató – az ingatlanhasználó erre irányuló kérelmére – köteles az ingatlanon keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű, az ürítési, elszállítási gyakoriságot figyelembe vevő, a szállítóeszközéhez rendszeresített, megfelelő számú gyűjtőedényt a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül beszerzési áron az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani.
(4) Ha az edényzet a Közszolgáltató általi ürítés során megsérül vagy megsemmisül, annak javításáról vagy pótlásáról a Közszolgáltató térítés nélkül gondoskodik.

8. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett változásokról – a változás bekövetkezése előtt legalább 5 nappal – az ingatlanhasználót írásbeli felhívás közzététele útján köteles tájékoztatni.

(2) A Közszolgáltató saját és az Önkormányzat honlapján történő közzététel útján tájékoztatást nyújt a hulladékgyűjtés időpontjáról, külön megjelölve a települési és az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének időpontjait.

(3) Ha a Közszolgáltató a szolgáltatást a 3. § (2) bekezdésben meghatározott időpontban műszaki, időjárási vagy más okból elvégezni nem tudja, úgy azt az akadály megszűnését követő első munkanapon köteles teljesíteni, melyről az ingatlanhasználókat a honlapján haladéktalanul értesíti. A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés napjának munkaszüneti nap miatti áthelyezéséről az ingatlanhasználókat előzetesen hirdetményben köteles tájékoztatni.

9. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:

a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,

b) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető,

c) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet, vagy

d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban - a hulladékgyűjtő edényre helyezve - haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, egyidejűleg felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére.

(3) Ha a Közszolgáltató a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a települési hulladék gyűjtésének szabályait megsérti, a Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, a dokumentumokat megküldi a területileg illetékes jegyző részére további intézkedésre.

4. A hulladékgyűjtés általános szabályai

10. § (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen helyezi el.

(2) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. A gyűjtőedény megközelítését tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel akadályozni nem lehet.

(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezheti ki a közterületre. A szállítást követően gyűjtőedény közterületen tartósan kizárólag a jegyző előzetes engedélye alapján tartható.

(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá teszi a soron következő ürítési időpontra.

11. § (1) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben

a) települési hulladéknak nem minősülő hulladék (különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék), és

b) folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(2) Az elkülönített gyűjtéssel érintett területeken nem helyezhető el:

a) papír,

b) műanyag,

c) fém csomagolási hulladék, és

d) kevert csomagolási hulladék.

12. § A Közszolgáltató tulajdonában lévő, egyedi azonosító számmal ellátott gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése, vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az ingatlanhasználó köteles megtéríteni.

13. § (1) A szelektív hulladéknak a Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

(2) A közszolgáltatási területen üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe kizárólag a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződésmentes üveg, papír, műanyag, fém- és kevert csomagolási hulladék helyezhető el.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a Közszolgáltató előírásaira tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék.

(4) A gyűjtőedényeket a közszolgáltató szükség szerinti gyakorisággal, rendszeresen üríti.

(5) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a települési hulladéktól elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a Tisza-Tavi Regionális Hulladékkezelő Központba.

(6) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.

(7) A gyűjtőszigetek környékén elhelyezett illegális hulladékok felszámolásáról az önkormányzat gondoskodik.

(8) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól átvett elkülönítetten gyűjtött hulladékokat válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is átadhatja.

5. Szüneteltetés

14. § (1) Az ingatlanhasználó – a Közszolgáltató felé legalább 30 nappal korábban – írásban előterjesztett, a távollét várható időtartamát is tartalmazó kérelmére szünetel a közszolgáltatás nyújtása azon ingatlan vonatkozásában, amelyen legalább 90 napig senki nem fog tartózkodni és emiatt ott hulladék sem keletkezik.

(2) Az előre nem látható, 30 napot meghaladó távollét esetén az ingatlanhasználó vagy hozzátartozója 8 napon belül tett bejelentése alapján a közszolgáltatás a távollét időtartamára, annak kezdő időpontjára visszamenőleges hatállyal szünetel, ha az ingatlant az ingatlanhasználó távolléte alatt más sem használja és ezért ott hulladék nem keletkezik.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti távollét tényét a Közszolgáltató felé hitelt érdemlően igazolni kell úgy, hogy abból megállapítható legyen, hogy nem volt fogyasztás az érintett ingatlanon. Igazolásként elfogadhatók különösen a közüzemi elszámoló számlák. Az igazolás elmaradása esetén az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját az általános szabályok szerint köteles megfizetni.

(4) A szüneteltetés iránti kérelmet a Közszolgáltató által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) Az ingatlanhasználónak a szünetelés időtartama alatt, a használat megkezdését megelőzően legalább 30 nappal korábban jelzett igénye alapján a közszolgáltatást a Közszolgáltató biztosítja.

6. A lomhulladék gyűjtése, szállítása

15. § (1) A Közszolgáltató évente egy alkalommal gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során átadott vagy közterületre helyezett lomhulladékok átvételéről, összegyűjtéséről és elszállításáról.

(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el.

(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) az építési és bontási hulladék,

b) a veszélyes hulladék,

c) a vegyes hulladék,

d) az elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék,

e) a biohulladék (biológiailag lebomló növényi eredetű zöldhulladék), és

f) az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék.

(4) A lomhulladék elszállításának idejéről, módjáról a Közszolgáltató legalább 15 nappal korábban hirdetmény útján és a honlapján tájékoztatást nyújt.

(5) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(6) A Közszolgáltató a (3) és (5) bekezdésekben foglalt előírásoktól eltérően elhelyezett hulladékot nem veszi át.

7. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos eljárási szabályok

16. § (1) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanokra a rendelet szabályait a jelen szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a közszolgáltatási díj alapját képező használati szezon április 01 – től szeptember 30-ig tart.

(3) Az ingatlan üdülőrendeltetését az ingatlan nyilvántartás adataival kell bizonyítani.

(4) Amennyiben az ingatlanhasználó az üdülőingatlant életvitelszerűen használja, a szolgáltatást az általános szabályok szerint köteles igénybe venni.

8. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § Hatályát veszti

a) a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 3/2006. (VI.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), és

b) a Rendeletet módosító