Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014(IX.22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2015. 01. 01 - 2015. 12. 31

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 5§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időtartamra építményadót

és helyi iparűzési adót vezet be.

2§ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben, a helyi adókról szóló törvény, és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Az építményadó


[1]3§ Az építményadó évi mértéke, az építmény hasznos alapterülete után az alábbi

a, 1000 m2-t nem haladja meg:          650 Ft/m2

b,         1001-2000 m2 között:            650000 Ft       és az 1000 m2 feletti rész után 550 Ft/m2

c,         2001-3000 m2 között:          1200000 Ft         és a 2000 m2 feletti rész után 450 Ft/m2

d,         3001-4000 m2 között:          1650000 Ft         és a 3000 m2 feletti rész után 300 Ft/m2

e,                    4000 m2 felett:          1950000 Ft         és a 4000 m2 feletti rész után 100 Ft/m2                           

, amely magánszemély által lakott lakás esetében legfeljebb évi 9.600.-Ft

4§ Mentes az adó alól, a helyi adókról szóló törvényben foglaltakon túl, az a lakás, amelyben a lakóhellyel rendelkezők egy főre jutó jövedelme, igazoltan kisebb, mint a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege.


3. Helyi iparűzési adó


5§ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: 2%

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként

3.300 forint.

4. Záró rendelkezések


6.§ (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Dudar Község Önkormányzati Képviselő-testülete az építményadóról szóló 24/2004 (XII.22) rendelet, valamint az iparűzési adóról szóló 25/2004 (XII.21.) önkormányzati rendelet.Tóth Edina Kitti sk.                                                                          Szafner József sk.

polgármester                                                                                                jegyzőA rendeletet kihírdettem 2014. szeptember 22-én

Dudar, 2014. szeptember 23.


                                                                                              Szafner József sk.

                                                                                                 jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 14/2014 (XII. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. január 01. napjától