Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete

a közterület használatával kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2019. 05. 01

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1. § Jelen rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek a község területén a közterületek használatát meghatározza a községrendezési, településképi, környezetvédelmi, közegészségügyi, közlekedésbiztonsági és kereskedelmi előírások figyelembevételével.2. A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gönyű község közigazgatási területén található valamennyi közterületre.

(2) Gönyű Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére e rendelet a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazandó.3. Értelmező rendelkezések


3. § (1) E rendelet alkalmazásában közterület a közhasználatra szolgáló, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként és nem kifejezetten közterületként nevesített minden olyan, az önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, továbbá az országos közút részét képező járda és zöldterület.

(2) E rendelet alkalmazásában közterületnek minősül továbbá

a) az állami tulajdonban álló földrészlet, melyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat;

b) a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt része, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.


4. § (1) Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) és rekreációs célú használata, továbbá a közművek elhelyezése. A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a nem rendeltetésszerű használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét korlátozza. Rendeltetésétől eltérően közterületet használni csak erre vonatkozó hozzájárulás birtokában lehet.

(3) A közterület rendeltetésével ellentétes célú, ezért tilos a közterület használata, ha az a következő módon történik:

a) a járdaszakaszt érintő olyan eszköz, létesítmény, építmény telepítése, valamint gépjárművel (beleértve a mezőgazdasági munkagépet és vontatót) vagy nem gépi meghajtású járművel történő olyan parkolás, amely a gyalogos vagy szabályszerű kerékpáros közlekedést, valamint az úttestre lépő gyalogos vagy ott szabályosan közlekedő kerékpáros észlelését akadályozza;

b) zöldterület használata abban az esetben, ha az ott lévő növényállomány e használat következtében maradandóan károsul és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területen húzódó közmű javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatok elvégzése;

c) közút és járda felületén reklám elhelyezése;

d) közterületen nem árusítható termékek forgalmazása;

e) szeszesital fogyasztása, kivéve az engedéllyel rendelkező vendéglátó-ipari teraszok területét;

f) a köztisztaság és a közbiztonság veszélyeztetése;

g) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlása;

h) közerkölcsbe és közrendbe ütköző, valamint a köznyugalmat szándékosan megzavaró viselkedés tanúsítása;

i) üzemképtelen jármű 5 napot meghaladó tárolása;

j) jármű iparszerű javítása;

k) sátorozás vagy rekreációs célú lakókocsihasználat, kivéve, ha az az e célra kijelölt közterületen történik;

l) a hozzájáruláshoz kötött közterület-használat jogosulatlan gyakorlása, így különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtése, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó terület használata.


5. § E rendelet alkalmazásában:

a) Alkalmi árusítás: legfeljebb 5 napig tartó, rendezvényhez kapcsolódó árusítás.

b) Árusító hely: a vendéglátóipari terasz, az üzlet elé kitelepülés, valamint minden közterületi értékesítés, mozgóárusítás és mozgóbolti tevékenység céljából igénybe vett terület.

c) Kistermelő: olyan természetes személy, aki kistermelői árusítóhelyen a saját maga által termelt, betakarított, összegyűjtött növény vagy általa tenyésztett állat, valamint ezen alapanyagok felhasználásával előállított növényi vagy állati termék értékesítését legfeljebb 2 m2 területet vagy 1 fixen telepített asztalt igénybe véve végez.

d) Közterületi értékesítés: az adott közterülethez közvetlenül kapcsolódóan üzlettel nem rendelkező kiskereskedő által a külön jogszabályban meghatározott közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékének árusítása.

e) Mozgóbolti tevékenység: külön jogszabályban meghatározott, jellemzően közterület igénybevételével járó kiskereskedelmi tevékenység.

f) Reklám: a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben meghatározott gazdasági reklám.

g) Reklámelhelyezés: a reklám bármilyen módon történő megjelenítése.

h) Reklámeszköz: minden olyan reklámtartalmat hordozó eszköz, fixen rögzített vagy mozgó, képi- vagy hangeffektusok megjelenítésére, információ tárolására is alkalmas eszköz, amely kialakításától, anyagától, méretétől és elhelyezése módjától függetlenül reklám megjelenítésére szolgál vagy reklámot tartalmaz. A reklámeszköz lehet kifejezetten reklámozási céllal létrehozott eszköz és elsődlegesen nem reklámozási céllal létrehozott eszköz.

i) Rendezvény: sport-, kulturális, karitatív, családi, oktatási, szociális, egészségügyi, állami, önkormányzati, egyházi esemény, ünnepség, fesztivál, valamint alkalmi és ünnepi vásár.

j) Üzemképtelen jármű:

ja) engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel vagy engedéllyel nem rendelkező azon közúti jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vagy engedéllyel vehet részt;

jb) baleset folytán megsérült és elhagyott közúti jármű;

jc) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, roncs vagy sérült közúti jármű;

jd) megsérült, használatra alkalmatlan vagy elhagyott, mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló gépi meghajtású kerekesszék.

k) Üzlet elé kitelepülés: üzlettel rendelkező kereskedő közterületi árusítása az üzlete homlokzatával érintkező területen.

l) Vendéglátóipari terasz: közterületen kialakított, vendéglátó üzlethez tartozó fogyasztótér.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések


4. A közterület használatához történő hozzájárulás


6. § (1) Közterület a rendeltetésétől eltérő célra – jelen rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a rendelet függelékében meghatározott díj megfizetése ellenében és a közterület használatára vonatkozó hozzájárulás birtokában, az abban foglalt feltételek mellett vehető igénybe.

(2) Nem adható hozzájárulás akkor, ha a tervezett igénybevétel

a) az adott terület vagy épített környezet történelmi, helytörténeti, kulturális, turisztikai, kegyeleti vagy más társadalmi jelentőségét zavarhatja, vagy

b) már bejelentett állami vagy önkormányzati rendezvénnyel térben vagy időben ütközik, vagy annak céljaival ellentétes hatást fejt ki.

(3) Amennyiben egy közterületi helyet több kérelmező kíván használni, hozzájárulás annak adható, aki az előírt feltételeknek megfelel és a kérelmét előbb nyújtotta be.

(4) A használatba adott közterület – az önkormányzat vagy intézménye által szervezett vagy a támogatásukkal megvalósuló rendezvényt kivéve – nem adható harmadik személy használatába.

7. § (1) A hozzájárulás kiadása iránt az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy azzal azonos adattartalommal kérelmet kell benyújtani a Gönyűi Polgármesteri Hivatalhoz.

(2) Amennyiben a kérelmet nem a közterület-használattal érintett ingatlan tulajdonosa terjeszti elő, abban az esetben kérelmet benyújtani kizárólag a tulajdonos írásbeli hozzájárulásának csatolása mellett lehet.

(3) A közterület eltérő használatára irányuló kérelemhez az egyéb jogszabályi előírásokon túl meg kell határozni vagy mellékelni kell

a) a közterület-használat célját és időtartamát, rendezvény esetén a várható résztvevői létszámot;

b) a közterület-használat helyét, módját és mértékét, továbbá a méreteket tartalmazó részletes helyszínrajzát, melyen szerepel a járdák, a növényzet, a szegélyek, köztárgyak, az esetlegesen elhelyezésre kerülő tárgyak (pl. bútor, berendezés), a napellenző és árnyékoló szerkezet kialakítási módja, térelhatároló szerkezetek mérete, típusa és színe;

c) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. működési engedély, nyilvántartásba vétel igazolása) másolatát;

d) egyes szükséges hatósági, kezelői és tulajdonosi engedélyt, hozzájárulást, a szükséges bejelentés megtételét igazoló dokumentumot;

e) rendezvény, mutatványos tevékenység esetében a terület takarítására vonatkozó megrendelést vagy a szerződés másolatát;

f) árusító hely esetén műszaki leírást és fotót vagy látványtervet a kihelyezésre kerülő bútorról, berendezésről, térelhatároló szerkezetről, napellenzőről, árnyékolóról, a mozgóárusítást vagy mozgóbolti tevékenységet végző járműről;

g) mozgóárusítás és mozgóbolti tevékenység esetében a kérelemhez mellékelni kell az útvonaltervet, amelyen jelölni kell a tervezett megállóhelyeket, továbbá az árusítás tervezett időpontját;

h) kapubejáró, járda, parkoló létesítése, vagy a közterületet végleges jelleggel megváltoztató egyéb beavatkozás esetén műszaki leírást és fotót vagy látványtervet a megváltoztatni kívánt közterületről, különös tekintettel a műszaki megoldás, az anyag- és színhasználat részletezésére.

8. § (1) Hozzájárulás megadása, annak megtagadása, feltételhez kötése vagy visszavonása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester a rendeletben foglaltakon túlmenően – a kérelemben megjelölt tevékenységhez igazodóan – további, a kérelem elbírálásához szükséges dokumentum benyújtására, adatközlésre hívhatja fel a kérelmezőt, valamint a kérelem tartalmának figyelembevételével egyes mellékletek benyújtásától eltekinthet.

(3) A hozzájárulásban a feltételek meghatározása körében rendelkezni kell a közterület használat időtartamáról, annak kezdő és befejező időpontjáról, a közlekedés biztonságának és az érintett közműveknek a biztosításáról, a hozzájárulás jogosultjának személyéről, és az eredeti állapot helyreállításának vonatkozásában a felelősségviselésről.

9. § A közterület rendeltetésszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, szerződéshez vagy útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, szabálytalanság vagy jogellenes közterülethasználat esetén eljárási cselekmények végzése, intézkedések megtétele a jegyző vagy felhatalmazása alapján a közterület-felügyelő hatáskörébe tartozik.

5. Hozzájáruláshoz nem kötött tevékenységek


10. § (1) Hozzájárulás és díjfizetés nélkül igénybe vehető a közterület az alábbi tevékenységek esetén:

a) forgalmat nem akadályozó, 5 nap egybefüggő időtartamot meg nem haladó, háztartási mennyiségű tüzelőanyag, költözködés során bútor, felszerelés, konténer, háztartási építőanyag, építéshez szükséges eszköz és szerkezet rakodásához, elhelyezéséhez és tárolásához;

b) honvédség, rendvédelmi szervek, mentőszolgálat, továbbá a vízügyi szervek létesítményeinek 15 napot meg nem haladó elhelyezéséhez;

c) közösségi közlekedéssel kapcsolatos létesítmény elhelyezéséhez;

d) üzemképtelen jármű közterületi tárolásához az üzemképtelenné válásától számított 3 napig;

e) kistermelőnek kijelölt kistermelői árusítóhelyen történő árusításához;

f) gyülekezési jog és választási törvény hatálya alá tartozó esetekhez;

g) közvetlen életveszély elhárítása, valamint vagyonvédelem érdekében szükséges közterület-használathoz.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem mentesít az egyéb engedély, hozzájárulás beszerzésének vagy bejelentés megtételének kötelezettsége alól és polgári jogi igényt sem dönt el.

6. A közterület felbontására vonatkozó különös szabályok


11. § (1) A közterület alatt húzódó közművek közterület bontásával együtt járó javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat kizárólag erre vonatkozó hozzájárulás birtokában lehet elvégezni.

(2) A hozzájárulás kiadása iránt a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy azzal azonos adattartalommal kérelmet kell benyújtani a Gönyűi Polgármesteri Hivatalhoz.

(3) Amennyiben a kérelmet nem a munkálatokkal érintett ingatlan tulajdonosa terjeszti elő, abban az esetben kérelmet benyújtani kizárólag a tulajdonos írásbeli hozzájárulásának csatolása mellett lehet.

(4) A kérelemhez csatolni kell a külön jogszabályban meghatározott műszaki mellékleteket.

(5) Aszfaltburkolat csak abban az esetben bontható meg, ha más műszaki megoldás a munkálatok elvégzésére nem lehetséges, amelyet a burkolat helyreállításának jótállási feltételeivel egyidejűleg a kivitelező írásbeli nyilatkozatával szükséges tanúsítani.

(6) Az eljárásért az illetékekről szóló törvényben meghatározott általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű illetéket kell fizetni. Az illetéket illetékbélyeg formájában a kérelmen kell leróni.

(7) A hozzájárulásban a feltételek meghatározása körében rendelkezni kell a megbontott közterület helyreállításáról, a közlekedés biztonságának biztosításáról, a munkálatok kezdési és befejezési időpontjáról, a hozzájárulás jogosultjának személyéről.

(8) A hozzájárulásban a tulajdonosi joggyakorlás körében rendelkezni kell a megbontott közterület anyagáról, a környező közművek védelméről, a munka megkezdésének és befejezésének írásbeli bejelentéséről és a helyreállítás vonatkozásában a felelősségviselésről.

7. A közterület használatára vonatkozó különös szabályok


12. § (1) Közterületen történő tároláshoz nem adható hozzájárulás, ha a tárolás kérelmezett időtartama a 6 hónapot meghaladja, vagy a tárolási tevékenység a közlekedés céljára szolgáló közterület rendeltetésszerű használatát ellehetetleníti.

(2) A közterületen történő tárolásra vonatkozó hozzájárulás indokolás nélkül visszavonható, ebben az esetben a tárolási tevékenységet 3 napon belül meg kell szüntetni és a közterületet az eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani. A hozzájárulás visszavonása esetén a megfizetett közterület-használati díj időarányos része visszafizetésre kerül.

(3) A hozzájárulás megtagadása, feltételhez kötése vagy visszavonása miatt kártérítés vagy kártalanítás nem követelhető.

13. § (1) A településen végzett mozgóbolti tevékenység csak a jelen rendelet függelékében meghatározott díj megfizetését követően kezdhető meg.

(2) Mozgóbolti tevékenység végzése során hangkibocsátó eszköz kizárólag 800 és 1800 óra között működtethető.

(3) A mozgóbolti tevékenység – különös tekintettel a lakosság pihenéshez való jogára – térben és időben, valamint a mozgóbolt által működtetett hangkibocsátó eszköz tekintetében korlátozható, amelynek elrendelésére a polgármester jogosult.

14. § (1) Közterület végleges jelleggel történő megváltoztatására (például kapubejáró, járdaszakasz, parkoló létesítése) irányuló kérelem esetén hozzájárulás kizárólag abban az esetben adható, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy a közterületi szakaszt érintő közérdekű beruházás (például közműrendszer kialakítás, járdaépítés, növénytelepítési program) esetén a beavatkozással érintett terület átalakítása esetében mindennemű kártérítési vagy kártalanítási igényről lemond.

(2) A közterületen történő mindennemű közérdekű beavatkozást a közterület használója tűrni köteles.

8. A rendeltetéssel ellentétes célú közterület-használat következményei


15. § (1) A közterület rendeltetésével ellentétes közterület-használat ellenőrzésére jogosult szerv vagy személy felszólítására a közterületet jogosulatlanul igénybe vevő köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát saját költségén, bármiféle kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igény nélkül azonnal helyreállítani.

(2) Gönyű Község Önkormányzata az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély, jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

16. § (1) A közterület rendeltetésével ellentétes közterület-használat – ha súlyosabb cselekményt nem valósít meg – közigazgatási szabályszegésnek minősül.

(2) A jogszabálysértés elkövetőjével szemben

a) figyelmeztetés alkalmazható;

b) természetes személyek esetén 200 ezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) Figyelmeztetés alkalmazásának van helye akkor, ha a rendeltetésellenes közterület használat a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható.

(4) Közigazgatási bírság kiszabásának van helye akkor, ha a figyelmeztetés nem alkalmazható vagy az nem vezetett eredményre.

(5) A jogszabálysértés tetten ért elkövetője helyszíni bírsággal sújtható, amelynek mértéke 50 ezer forintig terjedhet.

(6) Az eljárás lefolytatása és a jogkövetkezmény alkalmazása tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását első fokon a jegyzőre ruházza át. Helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő is jogosult.

(7) Az eljárás lefolytatása során az általános közigazgatási rendtartásról, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

III. Fejezet

Záró rendelkezések


17. § (1) Jelen rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat szabályairól szóló 8/2001. (VII. 20.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.