Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról

Hatályos: 2018. 10. 01

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) A rendeletet Gönyű község közigazgatási területén kell alkalmazni.

(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára függetlenül attól, hogy a tulajdonos, birtokos vagy használó természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

(3) Nem alkalmazható a rendelet a települési szilárd hulladékkal, a veszélyes hulladékkal, valamint a települési folyékony hulladékkal összefüggő gazdasági tevékenységekre.


2. § A közterületek rendszeres tisztán tartásáról, a zöldterületek, parkok, sétányok fenntartásáról az önkormányzat saját alkalmazottai és erőforrásai útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok és az ingatlant ténylegesen használók bevonásával gondoskodik.


3. § (1) Az ingatlantulajdonosoknak a közterület tisztán tartásával, a zöldterület, park, sétány ápolásával kapcsolatos feladatai:

a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának (járda hiányában 1 méter széles területsávnak), a járda (járda hiányában 1 méter széles területsáv) melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes – legfeljebb az ingatlan 10 méteres körzetén belüli – területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése; ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak;

b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztán tartása, gyommentesítése;

c) a két szomszédos terület, épület között – kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztán tartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg;

d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítása.

(2) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot a hulladékkezelési előírások betartásával köteles gyűjtőedénybe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.

(3) Ezen rendelkezéseket az ingatlan tényleges használójára, birtokosára is alkalmazni kell.


4. § (1) Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztán tartásával kapcsolatos feladatai:

a) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt vagy jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések folyamatos eltávolítása;

b) az épületek homlokzatának és kerítésének évente legalább kétszer történő letakarítása;

c) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartása, lomtalanítása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló, közlekedést zavaró ágak, bokrok nyesése.

(2) Ezen rendelkezéseket az ingatlan tényleges használójára, birtokosára is alkalmazni kell.


5. § (1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység üzemeltetője (a továbbiakban: üzemeltető) köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. Az üzemeltető köteles a burkolt területen a síkosság-mentesítésről és a hó eltakarításáról gondoskodni.

(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát az üzemeltető köteles naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani.

(3) Az üzemeltetőre vonatkozó előírások az ingatlan tulajdonosára, egyéb használójára vonatkozó kötelezettségeket nem befolyásolják.

(4) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.

(5) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztán tartásáról, továbbá a terület eredeti állapotában történő visszaadásáról.


6. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtti és melletti járdán a síkosság-mentesítésről, a hó eltakarításáról gondoskodni.

(2) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homok, salak stb.) kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (só) használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke rendkívüli körülmények esetén se haladja meg az 50 %-os anyagtartalmat. Az ilyen típusú anyagot tárolóedényben, a környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.

(3) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve annak közvetlen környékén tilos.

(4) Hórakást tilos elhelyezni:

a) útkereszteződésben,

b) útburkolati jelen,

c) járdasziget és járda közé,

d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,

e) kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában,

f) kapubejárat elé,

g) utak menti vízelvezető árokba,

h) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré; pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.).

(5) Ezen rendelkezéseket az ingatlan tényleges használójára, birtokosára is alkalmazni kell.


7. § (1) Közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a használó köteles az igénybe vett közterületet és környezetét folyamatosan tisztán tartani és a használatot követően a terület eredeti állapotát visszaállítani.

(2) A közműépítéssel kapcsolatos közterület bontási, illetve talajfeltárási tevékenységet úgy kell elvégezni, hogy az annak során keletkezett hulladék és kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa és a közlekedést ne akadályozza.

(3) Aki bármilyen anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyeződést a saját költségén megszüntetni és a közterület eredeti állapotát visszaállítani. Amennyiben a szállítást, rakodást végző ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a szállítás útvonalán vagy a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek a részére a szállítás történt.

(4) Az építési vagy bontási tevékenységet, felújítást, építmény karbantartását végző köteles a munkálatokkal beszennyezett közterületet a szennyeződéstől haladéktalanul megtisztítani. Amennyiben a kivitelező ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt az ingatlan tulajdonosa köteles elvégezni.

(5) Amennyiben a közterület szennyeződéstől való megtisztítását annak kötelezettje nem végzi vagy végezteti el, a szennyeződés mentesítését az önkormányzat a kötelezett helyett és költségére elvégezteti. Ezen tevékenység nem mentesít a jogszabályban foglalt szankciók alkalmazása alól.


8. § (1) Tilos

a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni vagy megrongálni;

b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni vagy beleönteni;

c) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje, virág stb.) megcsonkítani, leszakítani vagy más módon megrongálni;

d) a parkosított és füvesített zöldterületet, egyéb közterületet rendeltetésellenesen használni;

e) közterületen – az ezen célból kialakított közterületi rész kivételével – gépjárművet elhelyezni, parkolni;

f) közterületen a közterület tulajdonosának írásbeli hozzájárulása nélkül építési-, bontási törmeléket vagy egyéb hulladékot tárolni;

g) közterületen az erre a célra rendszeresített helyen és eszközön kívül hirdetményt, plakátot, reklámanyagot elhelyezni;

h) közterületet, építményt, növényzetet bármilyen felirattal, ábrázolással vagy egyéb módon megrongálni, állagában kárt okozni;

i) magán- vagy közterületen tűz- és robbanásveszélyes vagy közegészségügyi szempontból ártalmas anyagot hatósági engedély nélkül tárolni;

j) az ingatlanok előtti közterületen kialakított csapadékvíz elvezetésére, szikkasztására szolgáló árkot engedély nélkül betemetni, feltölteni;

(2) Az ebek által a közterületen okozott szennyeződés eltávolításáról az eb sétáltatója köteles haladéktalanul gondoskodni.


9. § (1) Jogszabálysértést követ el, aki e rendelet

a) 3. § és 4. §-ában az ingatlantulajdonosoknak és az ingatlan tényleges használóinak a közterület, építmény és telek tisztán tartására,

b) 5. §-ában a kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelességeire,

c) 6. §-ában a síkosságmentesítésre és hóeltakarításra,

d) 7. §-ában a beszennyezett közterület megtisztítására,

e) 8. §-ában a közterület tisztán tartásával összefüggő egyéb tilalomra és kötelességre

vonatkozóan megállapított rendelkezéseit megszegi.

(2) A jogszabálysértés elkövetőjével szemben

a) figyelmeztetés alkalmazható;

b) természetes személyek esetén 200 ezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) A jogszabálysértés tetten ért elkövetője helyszíni bírsággal sújtható, amelynek mértéke 50 ezer forintig terjedhet.

(4) Az eljárás lefolytatása és a jogkövetkezmény alkalmazása tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását első fokon a jegyzőre ruházza át. Helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő is jogosult.

(5) Az eljárás lefolytatása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, továbbá annak hatályáig a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezései az irányadók.


10. § (1) Jelen rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztán tartásáról szóló 16/2002. (VI. 14.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 20/2004. (VII. 2.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.