Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015 (VIII.7.) önkormányzati rendelete

az államháztartási forrás átadásáról és az államháztartáson kívüli forrás átvételéről

Hatályos: 2015. 08. 08

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől vagyonelemet, pénzeszközt vesz át.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a magánszemélyeknek juttatott szociális támogatásokra, ösztöndíjakra, a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

Államháztartáson kívüli szervezetek, személyek támogatásának általános szabályai

2. §

(1) A költségvetési rendeletben e célokra meghatározott előirányzat terhére (a továbbiakban: támogatási keret), egyedileg nevesített szervezetek, személyek részére céljelleggel támogatást nyújtható.

(2) Önkormányzati támogatás pályázat alapján nyújtható. A pályázati adatlap a rendelet 1. számú mellékletét képezi.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően pályázat mellőzésével is megállapítható támogatás, amennyiben a költségvetési rendeletben nevesített támogatásként kerül meghatározásra adott szervezet részére, illetve a támogatás pályázatok benyújtásához önerő biztosítására szolgál.

(4) A pályázathoz, illetve kérelemhez a következő dokumentumokat szükséges csatolni:

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésre vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot,

b) pályázó civil szervezet alapdokumentumainak képviselő által hitelesített példányát,

c) pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása,

d) pénzügyi terv a megvalósítandó célhoz (programhoz, tevékenységhez),

e) pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megvalósítandó célhoz mekkora önerővel rendelkezik,

f) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, civil szervezet esetén a beszámoló letétbe helyezésének igazolása.

(5) A támogatás megállapítása során elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

(6) A támogatás megállapítása során figyelembe vett szempontok:

a) a tevékenység társadalmi jelentősége,

b) a pályázó szervezet tagjainak száma,

c) a pályázó szervezet tagjai között a helyi lakosok aránya,

d) a megvalósításhoz a pályázó mekkora önerővel rendelkezi,

e) a pályázó által végzett tevékenységgel érintettek száma.

Államháztartáson kívüli szervezetek, személyek támogatásának eljárási szabályai

3. §

(1) A támogatásra irányuló pályázat évente egyszer, június 5-éig a polgármesternél nyújtható be. Amennyiben a támogatás iránti cél azt szükségessé teszi, ettől eltérő időpontban is benyújtható kérelem.

(2) A benyújtott pályázatok alapján a polgármester – az elfogadott előirányzatok keretei között – június 30-ig dönt a támogatásban részesülőkről és a támogatás mértékéről. A 2. § (3) bekezdése szerinti támogatási kérelmek polgármester által történő elbírálásának határideje a beérkezés napját követő naptól számított 15 nap.

A támogatásról szóló döntés

4. §

(1) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(2) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén a támogatás folyósítására a polgármester megállapodást köt a támogatottal.

(3) A megállapodás tartalmazza:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, adószámát, számlaszámát, a képviseletében eljáró személyeket,

b) a támogatás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatás felhasználásának célját,

e) a támogatás feltételeit,

f) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

g) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

h) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatás visszafizetése esetén azt a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamattal növelten kell teljesíteni.

 (5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással kell teljesíteni.

A támogatás módja

5. §

(1) A támogatás formája lehet:

a) vissza nem térítendő működési támogatás,

b) pályázatok benyújtásához önerő biztosítására szolgáló visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatás.

(2) Nem nyújtható támogatás reprezentációs célokra.

(3) Nem részesíthető újabb támogatásban az a szervezet, személy, amely a korábban kapott támogatással nem számolt el a 6. § rendelkezéseinek megfelelően.

(4) Az önálló jogi személyiséggel rendelkező támogatott szervezettel, jogképes és teljesen cselekvőképes személlyel közvetlenül kötendő meg a támogatási megállapodás.

(5) Az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező támogatott esetében a támogatási megállapodást az önkormányzat költségvetési szervével köti meg a polgármester és a költségvetési szerv számol el felhasználásáról. A támogatási összeget a költségvetési szerv részére céljellegű előirányzatként biztosítja a Képviselő-testület.


Elszámolás a támogatás felhasználásáról

6. §

(1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig a rendelet 2. mellékletét képező elszámoló lapnak és mellékleteinek leadásával tárgyévet követő év április 30-ig elszámolni.

(2) Az elszámoló laphoz a támogatási célokkal kapcsolatban felmerülő költségekről kiállított számlákat, szabályszerűen kiállított számviteli bizonylatokat csatolni szükséges.

 (3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A kérelem alapján van lehetőség a támogatási megállapodás módosítására.

(4) A benyújtott elszámolásokat a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ezzel megbízott dolgozója ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, a 4. § (4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A támogatás évben fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára a beszámoló benyújtásával egyidejűleg visszafizetni.

(7) A Hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(8) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét a 4. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazásával az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(9) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(10) A polgármester az elszámolások beérkezését követő testi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet az elszámolások tényéről és tartalmáról.

Nyilvántartás és közzététel

7. §

(1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről a Hivatal megbízott munkatársa nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a támogatott nevét, címét, képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat számát.

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a település honlapján közzé kell tenni.

(3) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell megtenni.

(4) A közzétételért a döntés, vagy a támogatási megállapodás előkészítéséért felelős munkatárs köteles gondoskodni.

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

8.§

(1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről - az alapítványi forrás kivételével - a polgármester dönt, melyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását, az adományozó esetleges kikötéseit.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően, amennyiben a juttatás elfogadásával, hasznosításával kapcsolatos költségek, terhek előreláthatóan meghaladják a juttatás értékét, a juttatás elfogadásáról – értékhatárra tekintet nélkül - a Képviselő-testület dönt.

(4) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt vagy adó-és értékbizonyítványt kell beszerezni.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

(6) A megállapodás tartalmazza:

a) a juttató nevét, természetes személyazonosító adatait, vagy a cég nevét, székhelyét, adószámát, képviselőjének nevét, személyes adatait,

b) a juttatandó vagyonelem azonosító adatait, értékét, pénzösszeg esetén annak összegét.

c) a juttató felhasználásra vonatkozó esetleges kikötéseit.

(7) A polgármester megállapodás aláírását követően tájékoztatja a képviselő-testületet az államháztartáson kívüli forrás átvételéről.


Záró rendelkezések

9. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2008. (VIII.06.) önkormányzati rendelet.
                        Tóth Edina Kitti sk.                                              dr. Szivák Péter   sk.

polgármester

jegyző


A rendelet kihirdetve:


Dudar, 2015. augusztus 7. .
dr. Szivák Péter  sk.

       jegyző