Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017 (IX.26.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 09. 27

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Helyi népszavazást a dudari választópolgárok legalább 20 %-a kezdeményezhet.  1. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                         Tóth Edina Kitti  sk.                                               dr. Szivák Péter sk.

polgármester

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2017. szeptember 26.


dr. Szivák Péter sk.

       jegyző