Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2015.(XII.17.)önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2015. 12. 20- 2015. 12. 20

Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2015.(XII.17.)önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet

2015.12.20.


Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 17/2014. (XII.17.) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 17/2014. (XII.l7.) önkormányzati rendelet az alábbi 7/A. § - al egészül ki:

„60-l-es gyűjtőedényre való jogosultság

7/A. §

1. A 60 literes gyűjtőedény használatára jogosultak az egy fős háztartások. A jogosultság megállapítása a népesség-nyilvántartás adatai szerint történik.
2. A 60 l-es gyűjtőedényre vonatkozó jogosultságot az ingatlanhasználó írásbeli igénylése alapján a település jegyzője az 1.) bekezdésben foglaltak alapján igazolja a közszolgáltató részére.
3. A 60 l-es gyűjtőedényre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a település jegyzőjéhez.
4. A közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített ingyenesen az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott 120 l-es gyűjtőedény helyett a 60 l-es gyűjtőedényt igénylő ingatlanhasználó köteles a 60 l-es gyűjtőedényt beszerezni.

2. § A 17/2014. (XII.l7.) önkormányzati rendelet 14/B. § az alábbiak szerint módosul:

14/B. §
Az avar és a kerti hulladék belterületi égetése a 14/C § - ban foglaltak kivételével tilos.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.