Dudar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 11. 26

Dudar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:A rendelet célja, hatálya


1. §


(1) E rendelet célja, hogy a szociális rászorultság szabályainak, az igénylés részletes feltételeinek meghatározásával a Dudar községben élők részére lehetővé tegye a szociális célú egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma igénybevételét, a támogatás nyújtását.


(2) E rendelet hatálya kiterjed a Dudar község közigazgatási területén életvitelszerűen élő érvényes lakóhellyel, ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.


A támogatás feltételei


2. §


(1)[1] [2]Az önkormányzat a jogosultsági feltételek fennállása esetén, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, háztartásonként, legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosíthat a rászoruló személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülélő esetén 400 %-át.


(2) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki


a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,


b) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.3. §


(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott

feltétel teljesülésétől – az a személy:


a.) akinek a családjának bármely tagja erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b.) aki kérelmét olyan ingatlanban lakva nyújtja be, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.


(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.


A támogatás igénylésének menete


4. §


(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.


(2)[3] [4]A kérelmek elbírálása átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelem benyújtását követő 8 napon belül dönt, és döntéseiről a Képviselő-testület következő rendes ülésén beszámol.


(2a)[5] A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzése érdekében az eljárás során helyszíni szemle végezhető


(3)[6] [7]A döntést követő 30 napon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.


(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.


(5) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.


Záró rendelkezések


5. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.[1]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017. IX.27-től

[2]

A rendelet szövegét a 11/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2018. XI.28-tól

[3]

 A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017. IX.27-től

[4]

A rendelet szövegét a16/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2020.XI.26-tól

[5]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a egészítette ki.. Hatályos: 2017. IX.27-től

[6]

A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017. IX.27-től

[7]

A rendelet szövegét a16/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2020.XI.26-tól