Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

a közterület használat rendjéről

Hatályos: 2020. 02. 19

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Általános rendelkezések


1. §


 A rendelet célja, hogy

 1. meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a településrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra,
 2. megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját.


2.§


A rendelet hatálya Dudar Község közigazgatási területén kiterjed:

 1. közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, illetve egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére (az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között).
 2. építmények közterületről látható homlokzatára,
 3. mindazon természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a közterületet igénybe veszik.


 1. §


E rendelet alkalmazásában:


1. Közterület rendeltetésszerű használata: e rendelet keretei között a közterületen való közúti és gyalogos közlekedés, valamint nem szervezett formában megvalósuló szabadidős tevékenységek gyakorlása.


2. Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz tartósan nem rögzített, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m2-t meg nem haladó alapterületű építmény.


3. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz tartósan nem rögzített, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m2-t meghaladó alapterületű építmény.


4. Kerthelyiség: vendéglátó egységhez ideiglenes jelleggel tartozó elkerített fedett vagy fedetlen nyitott terület, kiszolgáló hely.


5. Üzemképtelen jármű:hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, vagy baleset folytán megsérült és elhagyott, vagy műszaki állapotánál fogva a közúti közlekedésben részvételre szemmel láthatóan alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült stb.) jármű.A közterület-használat engedélyezése


4. §


 1. Közterületet rendeltetésétől eltérő célra csak közterület-használati engedély alapján, lehet igénybe venni.
 2. Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a)[1] közterületbe nyúló cég- és címtábla elhelyezéséhez,

       b)[2]    hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez,

       c)    árusítóhely, valamint fülke, pavilon, kerthelység létesítéséhez, illetve a már meglévő árusítóhelyek, fülkék, pavilonok kerthelységek működéséhez, mozgó árusítóhely létesítéséhez,

 1.    mozgóárusításhoz,

e)    utcai árusító automaták felállításához,

f)    cirkusz, mutatványos, szórakoztató tevékenység céljára,

g) építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl. építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, konténer, stb.), valamint építőanyagok és törmelékek nem közúton történő elhelyezéséhez, tárolásához,

 1. Nem kell közterület-használati engedélyt kérni:
  1. a közterületnek az önkormányzat és szervei által történő igénybevételéhez,
  2. a közút és járda építésével, javításával kapcsolatosan a közút és járda területének elfoglalásához,
  3. az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
  4. a közterületen, illetőleg az alatta vagy felette elhelyezett közművezetékeknek hiba elhárítása érdekében végzett munkálatokhoz,
  5. önkormányzati szervezésű rendezvényeken alkalmi árusítás, illetve szórakoztató tevékenységet folytatásához,
  6. építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, állványok 48 óránál rövidebb időtartamra közterületen történő elhelyezéséhez, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közúti és gyalogos közlekedést nem akadályozza és a közterületen kárt nem okoz,
 1. közterületbe nyúló cég és címtábla elhelyezéséhez, ha annak felülete az 1 m2-t nem haladja
 1. a szervezett lomtalanítás időtartamára kihelyezett lom tárolására,
 2. köztárgyak elhelyezéséhez,
 3. közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges terület igénybevételéhez.
 1. Nem adható közterület-használati engedély:
 1. tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
 2. erotikus termékek bemutatására és értékesítésére,
 3. a lakosság nyugalmát, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
 4. tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,
 5. olyan közterületre, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,
 6. közutak mentén azon területsávokra, ahová a tervezési szabványoknak megfelelően közlekedési (forgalomtechnikai) eszközök kerülhetnek elhelyezésre,
 7. üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására,
 8. 3,5 tonnát meghaladó teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, egyedi önkormányzati engedéllyel nem rendelkező busz közterületen történő ideiglenes - 2 óra időtartamot meghaladó idejű - tárolására,
 9. az elutasítás kézhezvételétől számított kettő hónapon belül ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan, ha a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a jegyző elutasította.


Az engedélyezési eljárás


5. §


 1. A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
 2. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
  1. az engedélyt kérő nevét és állandó lakhelyének, (székhelyének/telephelyének) címét;
  2. a közterület-használat célját, időtartamát,
  3. a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,
 3. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:
  1. a közterület-használat helyét feltüntető helyszínrajzot,
  2. közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát,
  3. [3]hirdető-berendezés és reklámhordozó, cég- és címtábla elhelyezése esetén ezek méreteit, színezését, betűméretet, egységes megjelenést tartalmazó műszaki és látványtervet,
  4. mutatványos tevékenység esetén az összes berendezés műszaki alkalmasságát igazoló érvényes tanúsítvány másolatát.
 4. A közterület-használat engedélyezése önkormányzati hatósági ügy, a közterület-használati engedély tárgyában a jegyző - átruházott hatáskörben - határozattal dönt.
 5. Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, rendezési tervet, köztisztasági, továbbá a szakhatóságok által előírt követelményeket.
 6. Az engedélynek tartalmaznia kell:
  1. az engedélyes nevét, állandó lakóhelyének (székhelyének/telephelyének) címét;
  2. a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes;
  3. a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását;
  4. az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok feltételeinek pontos meghatározását;
  5. az engedély megszűnése, vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását;
  6. a közterület-használati díj fizetési kötelezettsége esetén a díj mértékét, és fizetésének módját;
  7. az engedélytől eltérő közterület-használat következményeire való figyelmeztetést;
  8. a közterület-használat közérdekből való megszüntetésének lehetőségéről szóló tájékoztatást, valamint az engedély visszavonására való figyelmeztetést.
 7. A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek, illetve hozzájárulások beszerzését.
 8. A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát a jogosult köteles a helyszínen magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.


A közterület-használati engedély érvénye


6. §


 1. A közterület-használati engedély az engedélyben meghatározott ideig érvényes.
 2. A közterület-használat közérdekből bármikor határozattal megszüntethető. Ebben az esetben a jogosult részére - kérelemre - másik megfelelő közterület használatát kell biztosítani, vagy vissza kell fizetni részére a már befizetett közterület-használati díj megszüntetést követő időre eső részét.
 3. A közterület-használati engedélyt a jegyző visszavonja, ha a jogosult a közterületet nem a hozzájárulásban rögzített célra és módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget.
 4. Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha a jogosult a közterületen folytatott tevékenységével szabálysértést vagy bűncselekményt követ el.
 5. Megszűnik a közterület-használati engedély érvényessége a jogosult halálával vagy – jogi személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező társaság esetén – jogutód nélküli megszűnésével.
 6. Amennyiben a jogosult a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett bejelenteni.
 7. A közterület-használati engedély érvénye a lejárta előtt 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható.
 8. Amennyiben a közterület-használati engedély érvényét veszti, illetve az visszavonásra kerül, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot helyreállítani, a területet kitisztítani.


A közterület-használati díj


7. §


 1. Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. A közterület-használati díjak napi, illetve havi időtartamra szólnak.
 2. Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
 3. A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó – az alapterületen túlnyúló – szerkezet (ponyva, tető stb.) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni. A közterület-használati díj megállapítása szempontjából a figyelembe vehető legkisebb elfoglalt terület 1 m2 akkor is, ha a ténylegesen elfoglalt terület ennél kisebb. Mozgóárusítás céljából történő közterület-használat esetén a közterület-használati díj a mozgóárusítás napjainak száma szerint kerül meghatározásra.
 4. Hirdető berendezés és reklámhordozó elhelyezése esetén a közterület-használati díj megállapításakor annak hirdetőfelületét kell számításba venni.
 5. A közterület-használati díjat a kérelmező a kérelemben meghatározott időtartamra egy összegben, előre köteles megfizetni az önkormányzat 73900243-11071101 számú költségvetési számlájára. A közterület-használati engedély a közterület-használati díj befizetését igazoló szelvénnyel együtt érvényes.


A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei


8. §


 1. Aki közterületet rendeltetésétől eltérően – különösen a 4. § (4) bekezdés a) – h) pontjában meghatározott módon - engedély nélkül, vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség, illetve a 6. § (8) bekezdésében meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.
 2. A hatóság az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
 3. Az e rendeletben foglaltak betartását a jegyző, illetve a Hivatal jegyző által kijelölt köztisztviselője ellenőrizheti.


8/A. §[4]


(1) Az üzemképtelen jármű hatósági elszállítása előtt az önkormányzat köteles felszólítani az ismert üzembentartót, tulajdonost a járművének közterületről 8 napon belül történő eltávolítására, az ismeretlen tulajdonos esetében pedig a felszólítást a jármű szélvédőjére elhelyezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően, illetve a szabálytalan elhelyezés miatt balesetveszélyt jelentő, illetve a forgalmat, vagy a takarítási, fenntartási munkálatokat nagymértékben akadályozó közterületen tárolt üzemképtelen gépjármű esetén az önkormányzat azonnal gondoskodik az erre megbízott vállalkozó útján a gépjármű közterületről történő eltávolításáról és azt az erre a célra kijelölt tároló helyre szállíttatja.

(3) A hatósági elszállításról a jármű műszaki állapotát is tartalmazó jegyzőkönyv, és fényképfelvétel készül. A jegyzőkönyvben az alábbiakat kell rögzíteni: az intézkedés időpontja, az intézkedés jogalapja, a jármű elszállítás előtti helyét, a jármű azonosító adatait, a jármű elszállítás előtti látható sérüléseit és meghibásodásait, a járművön és a lezáratlan járműben található ingóságok jegyzékét, a tárolóhely elérhetőségi adatait, az intézkedés költségét, és az intézkedő köztisztviselő, illetve az intézkedést végrehajtó vállalkozó képviselőjének nevét és aláírását.

(4) Az önkormányzat az elszállítás napjától számított 15 napon belül köteles az üzembentartót vagy a tulajdonost írásban felszólítani a jegyzőkönyv egy példányának megküldése mellett, hogy a keletkezett díjfizetési kötelezettségének teljesítése mellett a járművet a tárolás helyéről 90 napon belül szállítassa el. A felszólításban fel kell hívni az üzembentartó vagy tulajdonos figyelmét, hogy az Önkormányzat a járművét az e rendeletben foglaltak szerint értékesítheti. A felszólítás eredménytelenség esetén a szükséges adatok megszerzése érdekében a járművet fel kell nyitni. A felnyitás és lezárás tényéről, valamint a tudomásra jutott adatokról, a járműben talált tárgyakról és a járműben tapasztalt sérülésekről, meghibásodásokról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(5) A hatósági jelzéssel nem rendelkező, továbbá az elszállítás napjától számított 90 nap elteltével ki nem váltott üzemképtelen jármű vonatkozásában az önkormányzat által megbízott vállalkozó intézkedést kezdeményez a forgalomból történő ideiglenes kivonatásra, majd pedig az értékesítésre, annak 3 hónapig tartó sikertelensége esetén a jármű bontónak, vagy átvevő helynek történő átadására és forgalomból történő végleges kivonására.

(6) Az értékesítés során befolyt összeget a költségeknek a levonása után öt évig elkülönített számlán kell kezelni. Ezt követően az összeg fejlesztési célra használható fel.

(7) Az üzembentartó vagy a tulajdonos jogosult az értékesítés napjától számított öt éven belül az értékesítés során befolyt és költségekkel csökkentett összegre vonatkozó igényét érvényesíteni, amennyiben jogosultságát igazolja.

(8) Az elszállítás, forgalomból történő kivonás, az értékesítés, illetve bontónak, vagy átvevő helynek történő átadás költségei a tulajdonost, illetve üzembentartót terhelik. A költségek megtérítésére vonatkozó igényét az önkormányzat a tulajdonossal, illetve üzembentartóval a bontónak, vagy átvevő helynek történő átadást követő 8 napon belül bejelenti, szükség esetén intézkedik igényének végrehajtásáról.Záró rendelkezés


9. §


E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Dudar Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 11/2002. (VII.18.) Ökt. számú rendelete.
Tóth Edina Kitti sk.                                                             dr.Szivák Péter sk.

polgármester                                                                                 jegyzőKihirdetve: 

Dudar, 2015. május 28.


dr.Szivák Péter sk.

jegyző


[1]

Hatályon kívül helyezte a 16/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelet 34 §-a. Hatálytalan: 2017. december 31-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 16/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelet 34 §-a. Hatálytalan: 2017. december 31-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 16/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelet 34 §-a. Hatálytalan: 2017. december 31-től

[4]

A rendelet szövegét a 3/2020 (II.18.) önkormányzati rendelet 1§-a egészítette ki. Hatályos: 2020. február 19-től

Mellékletek